Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


18.05.2017

Njoftim për te gjitha Autoritete Kontraktuese

KRPP ju njofton se do të mbahet trajnimi për prokurim Elektronik në të cilën mund të marrin pjesë  të  gjitha Autoritetet Kontraktuese – Niveli Qendror, Lokal, Ndrr.publike. 
Me qellim  të planifikimit sa me të mirë, KRPP-ja  kërkon  nga Zyrtarët përgjegjës të prokurimit (Menaxherët e Prokurimit ) të Autoriteteve Kontraktuese , caktimin e personave  që janë të ngarkuar me zhvillimin e procedurave për prokurim përmes Platformës Elektronike  në  Autoritetet  e  juaja  Kontraktues.
Autoritetet  Kontraktuese – Menaxherët e Prokurimit ,emrat e personave  të caktuar mund të i dërgojnë në e- mail  zyrtare për trajnime: trajnimet.krpp@rks-gov.net  nga data 19.05.2017-26.05.2017