Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Bordi i KRPP-së

Bordi i KRPP-së i konstituuar në perputhje me Vendimin e Kuvendit të Kosovës, në këte përberje :

Safet HOXHA – Kryetar
Sami UKA – Anëtar
Ergin KALA - Anëtar