Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

25.05.2017 INTERPRETIM
Në mbështetje të paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë interpretim me të cilin korigjon Interpretimin Nr. 236/2017 të publikuar me dt. 10.05.2017:
Me tepër...

18.05.2017 Njoftim për Autoritete Kontraktuese
KRPP ju njofton se do të mbahet trajnimi për prokurim Elektronik në të cilën mund të marrin pjesë të gjitha Autoritetet Kontraktuese – Niveli Qendror, Lokal, Ndrr.publike.
Me tepër...

11.05.2017 INTERPRETIM
Në mbështetje të paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:
Me tepër...

28.04.2017 Vendim AQP
Në mbështetje të paragrafit 1, të nenit 129 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar ...
Me tepër...

28.04.2017 Vendim
Në bazë të nenit 90 dhe nenit 87, paragrafit 2.5 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, ...
Me tepër...
12345678910...