Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Institucioni i Avokatit të Popullit
Nr. i Prokurimit: OMB321-17-007-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 23-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me tonera per IAP
B08 Njoftim per dhenie te kontrates -Furnizim me tonera per IAP (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje tonerima za IO
B08 Obavestenje o dodeli ugovora-Snabdevanje tonerima za IO.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: