Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Zyra e Kryeministrit
Nr. i Prokurimit: ZK104-17-018-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 26-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Krijimi dhe realizimi i Video- Spoteve për nevojat e Agjencionit për Barazi Gjinore
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS ZK 104 17 018 236.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Razvoj i implementacija video-spotova za potrebe Agencije za ravnopravnost polova „
OBAVEÅ TENJE O POTPISIVANJU UGOVORA ZK 104 17 018 236.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: