Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Podujevë
Nr. i Prokurimit: PO615-17-076-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 23-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Hartimi i projektit zbatues: “Ndërtimi i kanalizimit fekal në Dyz
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Izgradnja fekalni kanalizacija u s Dyz
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: