Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimi Korrektues i Kosoves
Nr. i Prokurimit: Shkk-17-017-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 23-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Sherbimet e transportit te derivateve te konfiskuar për nevojat e SHKK-së
B05 Njoftim per Kontrate (4) Sherbimet e transportit te derivateve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge transporta goriva oduzete za potrebe SCA
B05 Obavestenje o Ugovoru Usluge.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: