Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Pejë
Nr. i Prokurimit: PE635-17-090-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 29-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me gypa dhe pajisje tjera për kanalizime fekale dhe atmosferike në Komunën e Pejës
090-Njoftim per kontrat 19.06.2017.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa crevima i drugom otpremom za fekalno kanalizaciju i atmosfersku u Opstini Peci
090-Obavestenje o ugovoru 19.06.2017.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: