Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Shtime
Nr. i Prokurimit: SH617-17-043-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 30-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me material Hixhenik për Institucionet e Komunes së Shtimes
B08 Njoftim per dhenie te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Hikhenik materijal snabdevanje za Štimlje institucije
Njoftim per dhënje të Kontratës serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: