Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Administrata Tatimore e Kosovës
Nr. i Prokurimit: AT116-17-008-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Shërbimet e shkatërrimit të letrës të kuponave fiskal sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së
B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates_shkaterrimi i letres_krp_shqip_120917.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge uništavanja papir fiskalni kuponi po zahtevima i potrebama UA
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora_shkaterrimi i letres_krp_serb_120917.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: