Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nein 10.9 te LPP-se nxjerrë:

DRAFT- RREGULLORE NR. 2/2017 PËR PROCEDURAT E REVOKIMIT TË CERTIFIKATËS PROFESIONALE PËR PROKURIMIN PUBLIK

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 06.10.2017 deri më datën 21.10.2017.