Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


PYETJET E SHPESHTA

03.10.2018

63 . A duhet,  të gjithë anëtarët e grupit të operatorëve ekonomik (konzerciumit) ta shkarkojnë dosjen e tenderit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjet e parashtruara, KRPP sqaron si në vijim:

Neni 47.9 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për prokurim Publik përcakton si në vijim

“Dosja e tenderit duhet te shkarkohet nga palët e interesuara nga platforma e prokurimit elektronik..”

Në rast të konzerciumit palë e interesuar është Konzerciumi (pra grupi i operatorëve ekonomik e jo anëtarët e grupit si individual), për këtë arsye:

KRPP, konsideron se shkarkimi i dosjes së tenderit nga të gjithë anëtarët e grupit të Operatorëve Ekonomik nuk është kusht për tenderim.

Pra, jo domosdoshmërisht  të gjithë anëtarët e konzerciumit duhet të shkarkojnë dosjen e tenderit. Mirëpo në mënyrë që të gjithë OE anëtarë të konzerciumit të jenë të informuar për rrjedhën e aktivitetit të prokurimit, atëherë KRPP ju këshillon që aktivitetet e prokurimit (në të cilat dëshirojnë të marrin pjesë si konzercium) ti shtojnë si favorit brenda sistemit, në mënyrë që automatikisht të njoftohen nga sistemi ( me e-mail dhe inbox brenda llogarisë) për të gjitha njoftimet që i shkojnë OE-së që ka shkarkuar dosjen e tenderit në emër të konzerciumit.

 


10.08.2018

62 .
Për veç “Gjykatës Kompetente”,  në bazë të paragrafit 3.5 të nenit 65 të LPP-ës cilat organizata apo agjenci administrative në Republikën e Kosovës mund ta konstatojnë sjelljen jo profesionale të një Operatori Ekonomik gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, sa i përket çështjes së lartë përmendur, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: 

Neni 65.3.5, sa i përket përjashtimit nga pjesëmarrja të një Operatori Ekonomik në një aktivitet të prokurimit përcakton si në vijim:

 "3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ose ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara:

3.5. është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjelle ne mënyre joprofesionale; "

Neni i referohet sjelljes joprofesionale, të cilat duhet të jenë të destinuara si sjelljet e një operatori ekonomik të kryera gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij profesionale.

Në mënyrë që të jetë në përputhje me fushëveprimin e LPP-se, e në veçanti me paragrafin e lartë cituar sjellja duhet të konstatohet nga një gjykatë, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale.

Në mungesë të një agjencie administrative ose organizate për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale në Kosovë, tani për tani, KRPP, konsideron se sjellja jo profesionale e një Operatori Ekonomik mund të konstatohet vetëm nga gjykata kompetente.


03.08.2018

61.
Pas ndryshimit dhe plotësimit të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, cilët janë hapat që duhet ndjekur AK-të pas përfundimit të procesit të vlerësimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-099, KRPP sqaron si në vijim:

1. Komisioni i vlerësimit përfundon vlerësimin e ofertave dhe rekomandon Operatorin Ekonomik për dhënie të kontratës

2. Kërkohen nga OE i rekomanduar për kontratë dëshmitë për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë të specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë

3. Pas pranimit të dëshmive të pranueshmërisë, Zyrtari përgjegjës i Prokurimit e nënshkruan raportin e vlerësimit dhe raporti ngarkohet në platformën e prokurimit elektronik

4. Kërkohet nga ZKA dhe ZKF ri konfirmimi i Deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve

5. Përgatiten dhe dërgohen përmes platformës elektronike dhe përmes e-mailave letrat standarde tek OE që kanë dorëzuar tender dhe në të njëjtën ditë përgatitet dhe ngritët si “dokument shtesë” në platformën e prokurimit elektronik FS. B58 “Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues”

6. Periudha e pritjes – pritet 5 dite për kërkesa për rishqyrtim (dita e dërgimit është dita 0)

7. Nëse nuk ka kërkesa për rishqyrtim, përgatitet dhe publikohet ne platformën elektronike Njoftimi për dhënie te kontratës/Njoftimi për Anulim te aktivitetet te prokurimit

8. Pas publikimit të Njoftimit për dhënie të kontratës, AK nënshkruan kontratën

9. Brenda dy dite pas nënshkrimit të kontratës, AK dërgon për publikim FS. B52 “Njoftim për nënshkrimin e kontratës”.

10. Nëse ka kërkese për rishqyrtim, ZP publikon Njoftimin për pezullim, shqyrton kërkesën, nxjerr vendimin dhe te njëjtin e publikon ne platformën elektronike

 • Nëse kërkesa miratohet, ZP do te vazhdoj me ri-vlerësim te aktivitetit te prokurimit duke filluar nga hapi 1
 • Nëse kërkesa refuzohet, ZP pret 10 dite për ankesa, dhe nëse nuk ka ankesa vazhdon nga hapi 6
 • Nëse kërkesa refuzohet, ZP pret 10 dite për ankesa, dhe nëse ka ankesa vepron ne përputhje me vendimin e OSHP-se

03.08.2018

60. Duke marrë për bazë kërkesat e disa  Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomik si dhe palëve tjera, për sqarimin e
Paragrafit 2 të nenit 38 të LPP-ës, si dhe nenin 56.10 të RUOPP,  konkretisht për rastet kur Autoriteti Kontraktues nuk mundet ta  realizoj një kontratë (të lidhur në bazë të neneve të lartpërmendura) deri ne vlerën 70 % te sasive indikative apo vlerës totale indikativë të specifikuara në njoftimin për kontratë dhe dosje të tenderit dhe si pasoj e mos përmbushjes së saj nga AK, OE kërkon faturimin e minimumit të mjeteve (te 70%) pa bërë porosinë AK-ja dhe pa u sjellë malli, apo pa u përmbushur puna apo shërbimi, KRPP, sqaron si në vijim:

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: 

Neni 38 të LPP-ës gjegjësisht paragrafit 2 i këtij neni, sa i përket çështjes së mos përputhjes së sasisë totale indikative apo vlerës totale indikative të kontratës kornizë përcakton si në vijim:

"..........sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë derivim prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lart se plus/minus tridhjetë për qind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën  totale indicative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind  (30%) pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht".

E njëjta çështje rregullohet edhe me nenin 56.10 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativë Për Prokurim Publik, si në vijim:

“56.10 Sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Kurdo qe Autoriteti kontraktues specifikon sasinë indikative, Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë devijimin prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë përqind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë për qind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht”. 

Bazuar në dispozitat e lartëpërmendura, mospërputhja e lejuar konsiston në  plus/minus tridhjetë përqind (30%)  të pragut apo tavanit të sasive totale apo vlerës totale indikative të kontratës. Mirëpo, kjo nuk do të thotë që Operatori Ekonomik duhet të paguhet për punët, shërbimet apo furnizimet e pa porositura nga Autoriteti Kontraktues.

Sipas këtij kufizimi (+/-30%), Autoriteti Kontraktues merr përsipër që të porositë, pranoj dhe paguaj sasinë totale prej së paku shtatëdhjetë përqind (70%) nga sasia indikative e vendosur në dosjen e tenderit përkatësisht në konktratë, prandaj autoritetet kontraktuese duhet të kenë parasysh këtë fakt sidomos në fazën e përgatitjes së sasive indikative në dosje të tenderit e cila në secilin rast nuk guxon të ndryshojë në plus/minus 30 % e vlerës indikative.

Ne çdo rast kur për çfarëdo arsye objektive një gjë e tillë do të ketë ndodhur (ka pushuar nevoja për furnizimet e tilla), AK duhet të:

 • Bëjë përpjekje që përmes dispozitave nga kontrata për zgjidhje miqësore të kontesteve kontraktuale me kontraktorin - kontesti në fjalë të zgjidhet me marrëveshje mirëkuptimi dhe mirëbesimi me Operatorin Ekonomik;
 • Ne rast se palët nuk arrijnë të zgjedhin kontestin me marrëveshje, pala e pa kënaqur mund t'i drejtohet Gjykatës kompetente. 

Ndërsa Autoritetet Kontraktuese i këshillon që:

 • Gjatë përzgjedhjes së procedurave të prokurimit ,inicimit dhe zhvillimit të tyre gjithmonë të kenë parasysh plotësimin e nevojave të domosdoshme dhe që kjo të realizohet sipas qëllimit të Ligjit të Prokurimit Publik të përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 1 të këtij ligji.
 • Të merren masat e nevojshme që planifikimet e aktiviteteve të prokurimit të kryhen në mënyrë efikase dhe  të drejtë, sidomos në përcaktimin e qartë të nevojave dhe gjithmonë duke i respektuar dispozitat ligjore të prokurimit.
 • Të kenë kujdes të veçantë që gjatë administrimit të procedurave, të luajnë rol aktiv në përcaktimin e kushteve të kontratave, me theks të veçantë te çmimet,  dhe sasitë dhe sidomos përcaktimit të drejtë të nevojave në mënyrë që sasia indikative në asnjërin rast të mos pësojë ndryshime +/-30% nga sasia e përcaktuar si indikative.

Pra me  një fjalë të merren masat e nevojshme që  Autoritetet Kontraktuese që si pasojë e veprimit apo mos veprimit të tyre, neglizhencës apo mungesës së vullnetit, të mos bien ndesh me dispozitat e Ligjit dhe legjislacionit dytësor të prokurimit publik dhe/ose legjislacionit tjetër ne fuqi si rezultat i parashikimit jo të saktë të sasive indikative, apo për arsye tjera shkaqet e te cilave është dashur të parashikohen me kohë gjatë parashikimit të sasive, autoriteti kontaktues duhet të ndërmarrë masa ligjore ndaj zyrtarit/ve përkatës të cilët kanë përgatitur kërkesat e tilla.


23.07.2018

59.
Për veç “kategorive të shërbimeve”,  a mund të përdoret çmimi më i ultë me poentim (në bazë të nenit 52.6  të LPP-ës, dhe neneve 56.11 dhe 18.28 të RUOPP) edhe për kategori tjera në prokurimit publik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës tuaj, KRPP, ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Neni 52.6  i LPP-ës, sa i përket çështjes së lartë përmendur përcakton si në vijim:
 “Në rast të kriterit, tenderi me çmimin më të ulët nuk lejohet konvertimi i çmimeve në pikë dhe të peshohen pikët. Në rast të kontratave për shërbime të shumëfishta ose në rast të kontratave me çmime për njësi, çmimet mund të peshohen në bazë të rëndësisë së secilës “kategori të shërbimeve” ose secilit “artikull” në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët...”.
Për të njëjtën çështje flet edhe neni 18.28 i RUOPP. Sipas këtij neni:

 “Kurdo qe Autoriteti kontraktues nuk dine sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet te përcaktoj peshët ne baze të rëndësisë se secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" ose “grup te artikujve” në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët ne baze te poentimit, si p.sh. mirëmbajtje te veturave , mirëmbajtje te gjeneratorëve etj.”

Ndërsa neni 56.11 i RUOPP, çështjen e lartë përmendur e rregullon si në vijim:

 “Kurdo qe Autoriteti kontraktues nuk dine sasite indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet te përcaktoj peshët ne baze të rëndësisë se secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Ne këto raste nuk vlen pargu apo tavani plus/minus tridhjetë përqind (30%), si p.sh. mirëmbajtje te veturave , mirëmbajtje te gjeneratorëve etj. Ne këto raste ne hapje publike te ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qellim te vlerësimit te ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi. Shuma e sigurimit te ekzekutimit te kontratës ne këto raste duhet te përcaktohet si shume fikse ndërsa për qëllime te raportimit ne KRPP shënohet vlera e parashikuar e kontratës.”

Bazuar në dispozitat e lartë cituara, KRPP, konsideron se neni 52.6 i LPP-ës, si dhe nenet 56.11 dhe 18.28 të RUOPP  përveç kategorisë së shërbimeve mund të përdoren edhe te llojet e tjera të kontratave, kurdo që Autoriteti kontraktues nuk din sasitë indikativë dhe konsideron se me përdorimin e këtyre dispozitave respektohet qëllimi kryesor i këtij ligji i përcaktuar në nenin 1 paragrafin 1.

Ndërsa, për peshimin e artikujve apo grupeve te artikujve, vendosjen e tyre në kategoritë përkatëse, si dhe mos përsëritjen e tyre mbetet përgjegjësi e Autoritetit Kontraktues.

01.02.2018

58. Me kërkesë të AK-ve, KRPP sqaron nenin 39 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, si në vijim

Kërkesë e nenit 39 të LPP-së është që autoriteti kontraktues të përgatitë dhe publikojë një Njoftim Paraprak kur ka për qëllim gjatë periudhës së ardhshme 12 mujore dhënien e një apo më shumë kontratave të furnizimit, të shërbimeve apo të punëve që vetëm ose bashkë kanë një vlerë të parashikuar prej pesë qind mijë (500.000) Euro.
Njoftimi Paraprak përgatitet dhe publikohet për kontratat me vlerë të madhe.
Në përputhje me nenin 39 të LPP-së dhe nenin 6 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik,  Njoftimi paraprak duhet të përgatitet dhe publikohet për:

 • Një kontratë të vetme qoftë ajo furnizim, shërbim apo punë nëse vlera e parashikuar është prej pesë qind mijë (500.000) Euro; ose
 • T’i përfshijë në një Njoftim Paraprak të gjitha kontratat furnizimeve, shërbimeve apo punëve që sëbashku arrijnë vlerën e parashikuar prej pesë qind mijë (500.000) Euro dhe AK vendos të ushtrojë një aktivitet prokurimi duke e ndarë në Pjesë (Lote) homogjene apo heterogjene secilën kontratë.

Qëllimi i përgatitjes dhe publikimit të Njoftimit Paraprak është mundësia e reduktimit të afateve minimale të tenderimit në procedurë të hapur apo të kufizuar për dhënien e kontratave me vlerë të madhe në jo më pak se 24 ditë (në vend të afatit minimal kohor të zakonshëm prej 40 ditë).
Në përputhje me nenin 6.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, reduktimi i aftit kohor mund të përdoret vetëm nëse:

 • Njoftimi Paraprak ka të gjitha informatat e nevojshme të sepecifikuara; dhe
 • Është publikuar jo më pak se 40 ditë dhe jo më shumë se 12 muaj para publikimit të Njoftimit për Kontratë në fjalë.


06.12.2017

57. Duke mare për bazë kërkesat e shumta te Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomik si dhe palëve tjera, për interpretim dhe sqarim, të nenit 68 dhe 69 te LPP-se lidhur me “Gjendjen Ekonomike dhe Financiare“ dhe “aftësitë teknike dhe/ose profesionale” përkatësisht në lidhje me dëshmitë e kërkuara nga AK, për te dëshmuar përmbushjen e këtyre kërkesave, KRPP sqaron si në vijim:

pajtim me  nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 ofron interpretimin ligjor si në vijim::

Në përputhje me nenet 68 dhe 69 të këtij ligji, Autoritetet Kontraktuese  gjatë vendosjes së kërkesave lidhur me Gjendjen ekonomike dhe financiare dhe aftësinë teknike dhe/ose profesionale MUND të kërkojë nga OE-të që të sigurojnë nëse është relevante dhe e nevojshme njërin ose të gjitha dokumentet e specifikuara në paragrafin 1 të nenit 68 dhe në paragrafët 2.1, 4.2 dhe 6.2 të nenit 69 të këtij ligji.

Në të gjitha rastet e përfshira në paragrafin 1 të nenit 68, paragrafëve 2.1, 4.2 dhe 6.2 të nenit 69 përmendet shprehja si në vijim citojmë: “.....të realizuara në tri vitet e shkuara “ose “...periudhën e shkuar trevjeçare…” ).  Ne kuptimin e Ligjit shprehja “tri vitet e shkuara” nënkupton: “Periudhën kohore te përcaktuar ne këto nene e cila ndërlidhet me periudhën qe paraprinë datën e publikimit te njoftimit për kontrate ose, ne rast te procedurave te negociuara pa publikimin e njoftimit te kontratës, dërgimin e ftesës për pjesëmarrje ose tenderim.
Ne kuptim të nenit 69 paragrafi 2.1, 4.2 dhe 6.2 shprehja “.....te realizuara ne tre vitet e shkuar” nënkupton Kontratat për furnizime, shërbime dhe/ose pune te realizuara (përfunduar)  ne periudhën e shkuar tre vjeçare (periudha e sqaruar si me lart).
 
Sqarimi:
Ne rast se Autoriteti Kontraktues  inicion një aktivitet prokurimit qe ka për qellim furnizimin me mallra, shërbime dhe/ose kryerjen e punëve ndërtimore dhe VENDOS te kërkoj përmbushjen e kërkesave nga neni 68 dhe/ose  69 lidhur me Gjendjen ekonomike dhe financiare dhe  aftësinë teknike dhe/ose profesionale, duke  kërkuar nga OE për te ofruar dëshmi përkatëse te lidhura me “periudhën e shkuar tre vjeçare”, Autoritetet kontraktuese DUHET të specifikojnë qarte ne Njoftimin për Kontrate dhe Dosjen e tenderit (Fleta e te dhënave për Ofertën ), periudhën për te cilën janë kërkuar dëshmitë.

Ne çdo mënyrë periudha (tre vjeçare) duhet te përfshijë edhe vitin vijues në te cilin është iniciuar aktiviteti. Ne këto situata rekomandohet qe data nga e cila fillon te kalkulohet periudha e shkuar tre vjeçare te vendoset Data e publikimit te Njoftimit për kontrate, përkatësisht e dërgimit te ftesës për pjesëmarrje.

Në të njëjtën kohë, KRPP, sqaron se kërkesat e vendosura sipas neneve 68 dhe 69 mund te përmbushen ne cilën do pjese te kësaj periudhe  (p.sh brenda njërit vit te periudhës) apo ne tere periudhën e caktuar nga vete autoriteti kontraktuese.
Po ashtu, duke pas parasysh qëllimin për te cilin kërkohet përmbushja e kërkesave nga neni 68 dhe/ose 69,  KRPP, këshillon Autoritetet Kontraktuese qe te vlerësojnë nëse aplikimi i kërkesave për te dëshmuar gjendjen ekonomike dhe financiare apo aftësitë teknike dhe profesionale është e nevojshme.

KRPP ka vërejtur se shume AK i aplikojnë ato (kërkesat e nenit 68 dhe/ose 69 te LPP-se) edhe për rastet kur nuk kanë ndonjë rëndësi apo nevoje për tu dëshmuar. (P.sh, për aktivitetet te cilat kanë  për qellim furnizimin me mallra e te cilat nuk prodhohen nga ofruesi i tyre). Ne këto aktivitete aplikimi i kritereve nga neni 68 dhe/ose 69 nuk është i arsyeshëm përkundrazi është jo profesional dhe mund te shkaktoj probleme te panevojshme.


12.09.2017

56. Sqarim i pyetjes me Nr. 52 (e publikuar me datë 14.07.2017)

Sqarim i interpretimit të datës 14.07.2017

Në pajtim me  nenin 87, paragrafin 2, nën-paragrafin 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligji Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke pas parasysh paqartësitë lidhur me zbatimin e interpretimit të datës së lartë cekur nga ana e Autoriteteve Kontraktuese, KRPP, sqaron si në vijim:

Interpretimi i datës 14.07.2017 është i plotfuqishëm dhe mund të zbatohet  vetëm atëherë kur Autoritetet Kontraktuese kërkesën për regjistrim në platformë  për të gjithë anëtarët e grupit (konzerciumit) e vendosin  në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit. Në rast se një kërkesë e tillë nuk vendoset në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit, atëherë Autoriteti Kontraktues në bazë të paragrafit 3 të nenit 56 të LPP-ës, nuk mund ta diskualifikoj ose të përjashtoj nga procedura një grup ose konzercium të tillë.

Paragrafi 3 i nenit 56 i LPP-ës përcakton si në vijim:

“Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkese ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”
.

Pra Autoriteti Kontraktues nuk mund ta përjashtoji apo diskualifikoji një Operator Ekonomik apo një grup të Operatorëve Ekonomik në bazë të një kërkese që nuk është cekur në njoftimin për kontratë dhe në dosje të tenderit.


31.08.2017

55. Si të veprohet në rastet kur lista e çmimeve jo-standarde gjatë përdorimit të platformës elektronike nuk nënshkruhet dhe vuloset nga Operatorët Ekonomik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:
Gjate hartimit te dosjes së tenderit, autoriteti kontraktues mund të përdorë dy lloje të Listës se Çmimeve:

-Listën e Standardizuar 
-Listën e Jo-standardizuar

Nëse autoriteti kontraktues përdor Listën e Çmimeve  "standarde" (formularin nga sistemi), operatori ekonomik ka në dispozicion dy opsione për të shënuar çmimet e ofruara:

a) Shënimi i çmimeve ne mënyre manual në formën e siguruar nga sistemi ku vendoset çmimi për njësi dhe norma e TVSH-ës për çdo artikull.
b) Shkarkon dokumentin Excel Lista e Çmimeve  (nga ekrani i Njoftimit të Kontratës), plotëson atë dhe ngarkon përsëri në sistem.

Në rast se përdoret lista e çmimeve e standardizuar çmimi total llogaritet automatikisht nga norma e çmimeve për njësi, sasisë dhe të TVSH.

Në mungesë të nënshkrimit elektronik Lista e çmimeve standarde nuk mund të nënshkruhet nga Operatorët Ekonomik. 


Në rast se lista e standardizuar nuk i plotëson nevojat (specifikat e ndryshme) të AK, AK mund të krijoj një listë te re, pra listën e çmimeve  jo standarde.

Nëse Autoriteti Kontraktues ka zgjedhur Listën e Çmimeve Jo te Standardizuar , atëherë Lista e Çmimeve si pjesë e Dosjes se Tenderit  duhet të ngarkohet si dokument. 

Lista e Çmimeve  mund të jetë në forma të ndryshme (Word, Excel, PDF).

Përveç ngarkimit te Listës se Çmimeve, përdoruesi (OE) duhet të shënoj çmimin total të ofertës (çmimet nuk mund të nxirren në mënyrë automatike në këtë rast, për shkak se formati i Listës se Çmimeve jo i standardizuar nuk është i mandatuar nga sistemi).

Si pasoj e mungesës së nënshkrimit elektronik  sikurse çdo dokument tjetër i përmendur në nenin 33 (Dorzimi elektronik i tenderëve) edhe  lista e çmimeve jo standarde mund por nuk është e domosdoshme  të nënshkruhet dhe të vuloset nga Operatorët Ekonomik.

Sidoqoftë situata e potencuar më lartë nuk vlen për dorëzimin fizik të ofertave për të cilat situata neni 39 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ duhet aplikuar si tersi.


28.08.2017

54.
Si të veprohet në rastet kur OE-të nuk e shkarkojnë Dosjen e Tenderit nga sistemi elektronik i prokurimit publik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpetimin ligjor si në vijim:

Në përputhje me nenin 22 dhe nenin 47.9 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, për të gjitha aktivitetet e prokurimit të cilat ushtrohen nëpërmes platformës së e-prokurimit, Operatorët Ekonomik nuk kanë nevojë të parashtrojnë kërkesë me shkrim për tërheqjen e Dosjes së Tenderit dhe Autoritetet Kontraktuese nuk janë të obliguar t’ua dërgojnë apo dorëzojnë Dosjen e Tenderit. Operatorët Ekonomik të interesuar për pjesëmarrje në aktivitetet e prokurimit mund ta shkarkojnë dosjen e tenderit nëpërmes sistemit të e-prokurimit apo ta sigurojnë atë në çfarëdo forme tjetër në çdo kohë para afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve. Shkarkimi i Dosjes së Tenderit nuk është kusht për tenderim.


28.08.2017

53.
Në rast të përdorimit të platformës elektronike, a duhet të vendoset në DT kërkesa që: “Forma origjinale e sigurimit të tenderit të dorëzohet para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave”?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-086 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Në përputhje me nenin 29.2 dhe nenin 29.3 të Rregullave dhe UOPP, Sigurimi i tenderit është opsional që nënkupton që në rast të kontratave me vlerë të madhe dhe të mesme AK mund të imponoj kërkesën e sigurimit të tenderit. Nëse AK imponon kërkesën e sigurimit të tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit dhe kushtet do të parashtrohet në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë.

Në rast të përdorimit të Platformës elektronike për Prokurimin Publik, Sigurimi i tenderit nëse është kërkuar në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë duhet të dorëzohet në përputhje me nenin 29.13 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i cili përcakton:

"29.13 Ne rast te përdorimit te platformës elektronike, sigurimi i tenderit dorëzohet i skanuar, ndërsa forma origjinale e sigurimit te tenderit duhet te pranohet nga AK para afatit te fundit per dorëzim te tenderëve, dhe AK duhet te lëshoj nje konfirmim mbi pranimin e sigurimit te tenderit".

Kërkesa e nenit 29.13 të Rregullave dhe UOPP duhet të vendoset në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.


14.07.2017

52 .
Si të veprohet në rastet kur në një anëtarë i konzerciumit nuk është i regjistruar apo regjistrohet pas hapjes së ofertave në sistemin elektronik të prokurimit?

Në pajtim me  nenin 87, paragrafin 2, nënparagrafin 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligji Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP, për çështjen e parashtruar më lartë sqaron si në vijim:

KRPP ka përgatitë dhe publikuar në ueb-faqen e platformës elektronike  manualin “Regjistrimi i Operatorit Ekonomik. Ky Manual është publikuar me qëllim që ta kenë në dispozicion të gjithë OE-të që janë të interesuar të marrin pjesë në aktivitetet e prokurimit që ushtrohen përmes Platformës elektronike të prokurimit.

Gjithashtu, KRPP ka nxjerrë dhe publikuar në ueb-faqen e KRPP-së shkresën “Kërkesë lidhur me zbatimin e Platformës së e-prokurimit" Nr. 112/2016, të dt. 31.08.2016, dhe Vendimin Nr 47/2016 të dt. 01.12.2016. Sipas këtyre dy dokumenteve, të gjithë Operatorët Ekonomik   të cilat janë të interesuar të marrin pjesë në aktivitete të prokurimit obligohen që të regjistrohen në platformën elektronike të prokurimit publik. 
Kjo nënkupton se:  Edhe Operatorët Ekonomik të cilët marrin pjesë në një aktivitet të prokurimit si konzercium, secili anëtarë  i grupit fillimisht duhet të regjistrohet në sistem. 

Si rrjedhojë, nëse një anëtarë i konzerciumit nuk është i regjistruar në platformë  dhe/ose është regjistruar pas afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve, tenderi i konzerciumit në fjalë do të refuzohet, pasi që sistemi elektronik i prokurimit nuk e njeh si konzercium të plotë.


14.07.2017

51 .
A ka të drejtë AK të ndryshoj në DT kërkesën për validitetin e sigurimit të tenderit e të mos e ndryshoj të njëjtën edhe në Njoftimin për Kontratë?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Në sistemin e prokurimit elektronik të prokurimit publik gjatë procesit të përgatitjes së Dosjes së Tenderit, sistemi gjeneron Njoftimin për Kontratë. Prandaj në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që Dosja e Tenderit dhe Njoftimi për Kontratë të përmbajnë informata jo identike, përveq nëse Autoriteti Kontraktues me (pa) vetëdije ndryshon një kërkesë të specifikuar në Dosjen e Tenderit dhe i ngritë në sistem pa i kontrolluar për t’u siguruar se Dosja e Tenderit dhe Njoftimi për Kontratë përmbajnë informata identike.

Një veprim i tillë konsiderohet i pa pranueshëm dhe në kundërshtim me parimet themelore të prokurimit publik, si dhe me paragrafin 4 të nenit 27 të këtij ligji dhe me paragrafin 4 të nenit 18 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik.

Nëse AK e konsideron të nevojshme të ndryshojë apo korigjojë ndonjë kërkesë pas publikimit të dokumenteve të tenderimit, autoriteti kontraktues duhet t’i ndjek procedurat e përcaktuara me nenin 53 të këtij ligji dhe nenin 25 të Rregullave dhe UOPP.

Paragrafi 7 i nenit 25 të Rregullave dhe UOPP përcakton:

“25.7 Nëse para afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, bëhet e nevojshme nga AK që të ndryshohet DT, ndryshimet në DT do të bëhen në formë të shtojcës, dhe do të publikohen ne platformen elektronike/do te dërgohen tek të gjithë OE të cilët kanë pranuar DT dhe kështu, sipas nenit 25.5 dhe 25.6 më lartë, afati i fundit për dorëzim të tenderëve do të zgjatet. (Shembuj: ndryshime në specifikime teknike, orari i dorëzimeve). Gjithashtu, nëse ka ndryshime ne informatat e publikuara ne Njoftimin e kontratës (afati i fundit te dorëzimit te tenderit, kriteret e përzgjedhje etj) AK duhet te përgatis dhe te publikoj Njoftimin për informata shtese ose përmirësim gabime duke përdorur formularin standard B54 dhe gjithashtu t’ua dërgoj te gjithë OE qe kane tërhequr DT Njoftimin e tille”.

Paragrafi 4 i nenit 27 të këtij si dhe paragrafi 4 i nenit 18 të Rregullave dhe UOPP, përcaktojnë:

“…Kërkesat e përcaktuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë duhet të jenë identike”.

Në përputhje me nenin 27.4 të këtij ligji dhe nenin 18.4 të Rregullave dhe UOPP autoriteti kontraktues obligohet që gjatë procesit të përgatitjes së Dosjes së Tenderit dhe Njoftimit për Kontratë, t’i kontrollojë për t’u siguruar se dokumentet në fjalë përmbajnë informata identike dhe t’i publikoj ato në system për t’i bërë të qasëshme për të gjithë operatorët ekonomik të interesuar.

Si rregull, AK duhet të sigurohet që të gjitha versionet gjuhësore të DT dhe NJK të përmbajnë informata identike sidomos në lidhje me kriteret e përzgjedhjes, kushtet dhe afatet e specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Për sigurimin e tenderit flet neni 57 i këtij ligji dhe neni 29 i Rregullave dhe UOPP.

Sipas nenit 29.2 dhe nenit 29.3 të Rregullave dhe UPP, Sigurimi i tenderit është opsional që nënkupton që në rast të kontratave me vlerë të madhe dhe të mesme AK mund të imponoj kërkesën e sigurimit të tenderit. Nëse AK imponon kërkesën e sigurimit të tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit dhe kushtet do të parashtrohet në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë.
Në përputhje me nenin 31.3 të Rregullave dhe UOPP Periudha e validitetit të tenderit e specifikuar në dosjen e tenderit do të ndryshoj varësisht nga kompleksiteti i prokurimit. Periudha e kërkuar e validitetit do të jetë jo më shumë se që është e nevojshme, dhe do të jetë e mjaftueshme për AK të bëjë vlerësimin e tenderëve të pranuar dhe të bëjë dhënien dhe nënshkrimin e kontratës. Nëse nuk mund të jepet dhe nënshkruhet kontrata brenda periudhës së validitetit të tenderit AK do të veprojë në përputhje me nenin 31.4 të Rregullave dhe UOPP, do të kërkojë një zgjatje të periudhës së validitetit të tenderit para dates së skadimit.

Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohet që gjithashtu të zgjasin validitetin e sigurimit të tenderit të tyre. (shih nenin 31.5 të Rregullave dhe UOPP).

Gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit, AK duhet të mbaj në mend gjithmon qëllimin e ligjit të përcaktuar me paragrafin 1 të nenit 1, si në vijim:

“Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të  autoriteteve  kontraktuese  në  Kosovë…”  

Sipas nenit 59 të këtij ligji, Vlerësimi, ekzaminimi dhe krahasimi i tenderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues.

Paragrafi 4 i nenit 59 të këtij ligji përcakton:

“Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender  si të përgjegjshëm  nëse: (i)  përmban vetëm  gabime ose paqartësi të  cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspekin e tenderit ne fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime  të  vogla  që  nuk  mund  të  shkaktojnë  ndryshime  materiale  ose  devijime  nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve”.

Si rrjedhojë, ndërhyrja e AK-së në Dosjen e Tenderit me qëllim të ndryshimit të ndonjë kërkese të specifikuar në Dosjen e Tenderit dhe pa e ndryshuar të njëjtën edhe në Njoftimin për Kontratë konsiderohet veprim i neglizhuar i AK-së dhe për veprime neglizhente të AK-së nuk mund të dëmtohen OE-të pjesëmarrëse në aktivitetet e prokurimit.


20.02.2017

50. A kanë te drejtë qe dy apo me shumë ofertues te paraqesin te njëjtin nënkontraktorë për të njëjtin aktivitet te prokurimit?

Rregulla për nënkontraktimin përcaktojnë neni 30 i këtij ligji dhe neni 18.13 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik.

Operatori ekonomik që shpërblehet me kontratë mbanë përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e kontratës në pajtim me kontratën pavarësisht që ndonjë pjesë nënkontraktohet të palët e treta. Nënkontraktimi nuk bënë të tejkalojë 40% të vlerës totale të kontratës. Secili nen-kontraktor i propozuar duhet te përmbush kërkesat e përshtatshmërisë dhe duhet te dorëzoj dëshmitë mbi përmbushjen e kërkesave të përshtatshmërisë.  (neni 18.13 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik).

Është obligim ligjor (neni 30 i LPP) qe secili ofertues duhet të tregoj në tenderin e tij:

- çdo pjesë të kontratës që OE ka për qëllim të nënkontraktoj te palët e treta; dhe
- secilin nënkontraktues të propozuar.

Si rrjedhojë, KRPP konsideron se dy apo me shumë ofertues mund të paraqesin të njëjtin nënkontraktor. 


14.02.2017

49.
A ka të drejtë sipas këtij ligji një Autoritet Kontraktues të blej mallra të përdorura?

Në Ligjin e Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 si dhe legjislacioni dytësor nuk ka ndonjë dispozitë të veçantë që e ndalon prokurimin e mallrave të përdorura. Për më tepër ky ligj nuk përcakton asgjë për prokurimin e mallrave të përdorura.

Prokurimi i mallrave të përdorura nuk rekomandohet, ngase specifikimet teknike siç përcaktohen nga autoriteti kontraktues nuk garantojnë domosdoshmërisht se dy apo më shumë mallra që kanë të njëjtat specifikime teknike kanë edhe kapacitetet e njëjta në kushtet  përformancës dhe funksionalitetit. Kjo është për shkak të faktit të paparashikueshëm dhe të pa kontrollueshëm sepse një produkt mund të jetë në gjendje më të mirë se tjetri, apo thjesht njëri më pak i prishur se tjetri. Arsyet e tilla në të vërtetë mund të ndikojnë në cilësinë, përformancën dhe funksionalitetin e mallrave dhe mund të bëjnë blerje krejtësisht jo efektive për autoritetin kontraktues. Pamundësia për të krahasuar dy tenderë identik do të përbëjë një shkelje të parimit të trajtimit të barabartë të konkurrentëve.

Sidoqoftë, prokurimi i mallrave të përdorura mbetet në përgjegjësi të autoritetit kontraktues.


48. A ka te drejte qe një kompani te konkurroj ne një Lot si e vetme ndërsa ne një Lot tjetër në grup?

Në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

Sa i përket pyetjes së lartë përmendur, paragrafi 2 i nenit 71 i LPP-ës, përcakton si në vijim:

Nëse një tender dorëzohet nga një grup i tillë, grupi duhet që së bashku me tenderin e tij të dorëzojë një deklarate të nënshkruar nga secili prej anëtarëve, që konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk marrin pjesë në ndonjë grup tjetër që merr pjesë në të njëjtat procedura të prokurimit. Të gjitha autoritetet kontraktuese duhet që ta parashtrojë këtë kusht në dosjet e tyre të tenderit. Në rast së një anëtar merr pjesë në disa grupe, secili nga grupet përkatëse do të konsiderohen të papërshtatshëm”

Për të njëjtën çështje, flet edhe paragrafi 27.5 i nenit 27 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativë për Prokurim Publik, paragrafi i lartë përmendur përcakton se:

“OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender si individual dhe si anëtarë te një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të prokurimit...”

Gjithashtu, Neni 11 në FTD - Dosje te tenderit përcakton, se secili anëtar ne rast te grupit duhet te dorëzoj:

a. një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës

b. një deklaratë të nënshkruar nga secili  anëtarët, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit;

c. një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët  autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit, dhe

d. Të gjitha anëtar e grupit të tillë duhet të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin  6.4 të kësaj FDT.

Pra, bazuar në dispozitat e lartë përmendura KRPP, konsideron se  një aktivitet i prokurimit mund të ndahet në disa LOT-e, por të gjitha LOT-et përbëjnë një procedurë të prokurimit

Gjithashtu, nëse një Operator Ekonomik  në një aktivitet te prokurimit të ndarë në LOT-e, në njërin LOT konkurron si i vetëm, ndërsa ne një Lot tjetër ne grup, kjo kompani  nuk mund te dorëzoj deklaratën qe konfirmon se ai anëtar nuk është duke marre pjese ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në të njëjtën procedurë të prokurimit.


47. A lejohet ndryshimi i destinacionit (vendndodhjes) së projektit ose ndërrimi i objektit për renovim pas nënshkrimit të Kontratës dhe a  parashihen situata të tilla në dispozitat ligjore të Ligjit për Prokurimit Publik?

Në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

Ligji i Prokurimit Publik  është ligj procedural, i cili rregullon procedurat e prokurimit deri te dhënia dhe nënshkrimi i kontratës.

Çështja e menaxhimit të kontratës dhe implementimit i referohet kushteve të përcaktuara në kontratë dhe ligjeve tjera në fuqi.

Me gjithat KRPP, sqaron se:

Lënda e Kontratës duhet të përcaktohet në Njoftimin për Kontratë, dhe Lënda e Kontratës është pjesa elementare e të gjitha kontratave.

Në rast të kontratave për punë, specifikimet teknike janë pjesë e dosjes së tenderit e cila do të bëhet pjesë e kontratës.
Një përshkrim i përgjithshëm i vend-punishtes përfshin vendndodhjen e punishtes, lejet, projektet e detajuara, planet e lokacionit etj.

Projekti Ekzekutiv normalisht duhet të përfshin, si në vijim:

1. Planin apo planet e lokacionit, që do të përfshijë një përfaqësim grafik të vendit ku do të bëhet ndërtimi, ndërtesat ekzistuese, të mbetura apo të planifikuara, ndërtesat e demoluara, vegjetacionin, si dhe masat përcaktuese si dhe një skicë te lidhjeve në mes të vendit dhe / ose ndërtesave dhe të rrjetit të energjisë dhe lidhjen me sistemin publik të shërbimeve të saj,

2. Planet gjenerale dhe planet e kateve, seksionet vertikale dhe horizontale, seksionet gjatësore, seksionet kryqezuese, pamjet, etj, në baze të të cilave, ndërtesat dhe pjesët e saj , lokacioni hapësinor, masat, strukturat, materialet, instalimet, etj, mund të përcaktohen, mund te kontrollohet sasia, si dhe mund te përgatiten planet implementuese.

Duke marrë parasysh faktet e përmendura më lart, ndryshimi i vendndodhjes se një projekti ndikon ne të gjitha specifikimet teknike, edhe në qoftë se kompleksiteti dhe qëllimi i projektit mbetet i pandryshuar.

Prandaj, ndryshimi i vendndodhjes se punimeve, me fjalë të tjera, ndryshimi i lëndës së kontratës do të ishte kundër parimeve themelore të LPP-së.

Në të njëjtën kohë, duhet pasur parasysh se,  anulimi i kontratës fillestare që u nënshkrua si rezultat i procedurës së prokurimit publik do të shkaktonte probleme ligjore në autoritetin kontraktues pasi qe operatori ekonomik mund të kërkojë dëmshpërblim për shkak të anulimit të kontratës.

Bazuar në atë çfarë u tha më lartë, Mbetet në përgjegjësi të Autoritetit Kontraktues të analizoj me kujdes rrethanat e lartë cekura dhe të merr vendimin e duhur.


46. Si të veprohet në rastet kur një Operator Ekonomik normën e TVSH-ës të përcaktuar me ligjin mbi TVSH-ën, për një apo më shumë artikuj në ofertën e tij e vendos gabimisht pra e vendos jo në bazë të normës së përcaktuar me Ligjin mbi TVSH-ën?

Në rast se një Operator Ekonomik ofron një çmim ku % (përqindja) e TVSH-ës është e gabuar (më e lartë apo më e ultë se norma e aplikueshme e TVSH-ës) Autoriteti Kontraktues do ta korrigjoj % (përqindjen) e atij apo atyre artikujve në  bazë të normës së aplikueshme të TVSH-ës  pa pasur nevojë të kërkoj sqarime shtesë nga Operatori Ekonomik në fjalë.


45. Çka nënkupton mospërputhja e lejuar e sasisë apo vlerës totale prej  plus/minus tridhjetë përqind (30%) sipas nenit 38 të LPP-ës?  A nënkupton mospërputhjen e lejuar prej plus/minus tridhjetë përqind (30%) të sasisë së një pozicionit apo vlerës së një pozicioni apo nënkupton mospërputhje të lejuar të sasisë apo vlerës totale të kontratës?

Në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: 

Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe legjislacioni dytësor i Prokurimit Publik në dispozitat e tyre sasinë te kontrata kornizë e kanë paraparë si sasi indikative, pra nuk kanë përcaktuar në përqindje mospërputhjen e lejuar të vlerës apo sasisë  me vlerën indikativë të kontratës sikurse parashihet tani me ligjin aktual, Megjithatë Rregullorja Për Prokurim Publik gjegjësisht neni 26 paragrafi 2 i kësaj Rregulloreje ka kërkuar edhe në at kohë përfshirjen e një sasie të përafërt, dhe ka përcaktuar  si në vijim:

2.” Në rast të aplikimit të kontratës kornizë ku sasitë mund të mos jenë parashikuar në mënyrë precize një parashikimi i përafërt i sasive duhet të përfshihet. Parashikimi i tillë i përafërt mund të bazohet në konsumin e mëhershëm duke e korrigjuar me variacionet e njohura sipas nevojës. Sasitë duhet të kenë për aq sa është e mundur afatet e dorëzimit”.

Meqenëse kjo rregull nuk është zbatuar nga AK-të, me qëllimin e mirëbesimit  (bona-fides), por në të shumtën e rasteve sasia e specifikuar në Dosjen e Tenderit apo vlera e Kontratës është tejkaluar shumëfish gjatë ekzekutimit të kontratës, apo edhe e kundërta, KRPP me qëllim të parandalimit të kësaj dukurie negative me 05.03.2015 ka nxjerrë Udhëzuesin Administrativ për Kontrata publike kornizë sipas të cilit nuk lejohet të tejkalohet sasia apo vlera totale e kontratës më shumë se +/- 30%.

Një rregull e tillë e prokurimit publik, tani është përfshirë edhe në Ligjin Nr. Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, paragrafi 2 i nenit 38 i këtij ligji përcakton si në vijim:

"..........sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë derivim prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lart se plus/minus tridhjetë përqind (30%). Nëse urdhërblerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën  totale indicative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind  (30%) pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht".

Pra bazuar në dispozitat e lartë përmendura KRPP, ju informon se mospërputhja e lejuar prej  plus/minus tridhjetë përqind (30%)nënkupton mospërputhjen e lejuar nga pragu apo tavani i sasive totale të kontratës ose vlerës totale të kontratës dhe jo sasinë e një pozicioni apo vlerën e një pozicioni të kontratës.


44. Me kërkesë të Autoriteteve Kontraktuese dhe Operatorëve Ekonomik se: “A mund të konsiderohet në përputhje me LPP-ën, inkorporimi i një kompanie në një kompani tjetër, ose ndryshimi i ekipit të kompanisë së një Operatori Ekonomik, pjesëmarrës në procedurat e tenderimit”?

KRPP në pajtim me  nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068, dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në kërkesën e lartë përmendur sqaron si në vijim: 

Fillimisht duhet theksuar se mundësit për të kryer operime të tilla nga kompanitë e ndryshme  nuk parashihen me legjislacionin e prokurimit publik.
Është e qartë se legjislacioni i prokurimit nuk mund të pengojë operimet e kompanive para ose gjatë kryerjes së një procedure të tenderimit, sepse kjo do të përbënte, ndërhyrje të paligjshme në ushtrimin e lirë të kompanisë (garantuar normalisht nga Kushtetutat kombëtare).

Legjislacioni i prokurimit publik, nuk ka paraparë rregulla që kanë për qëllim rregullimin se si duhet te trajtohen situatat kur kanë të bëjë me ndryshimin e stafit të kompanisë dhe inkuporimin e një kompanie në një kompani tjetër, për veç dispozitave të nenit 65 të LPP-ës, të cilat  lidhen me pranueshmërin e  një Operatori Ekonomik i cili është gati për te dorëzuar një tender, tashmë e ka dorëzuar një tender (ose është duke performuar një kontratë).

Në veçanti, në kushtet e lartpërmendura, operimet e tilla bëhen të rëndësishme për zhvillimin e procedurës së tenderit kur ato përfshijnë:

a) një Operator te ri Ekonomik, si rezultat i inkorporimit të operatorit ekonomik që ka paraqitur tender në një tjetër;

b) ndryshimin e entitetit që ka kompetenca apikale brenda operatorit ekonomik në fjalë (si për shembull ZKE, pronari, mbajtësit e aksioneve të kapitalit, ose ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i vetë OE)

Rrethana nën pikën a) është zakonisht rezultat i një operimi të përbashkët ku dy kompani të ndryshme (një nga të cilat merr pjesë në procedurën e tenderit ose që ka një ose më shumë kontrata publike në fuqi) bien dakord se të gjitha të drejtat dhe detyrimet e kompanisë se inkorporuar barten tek kompania e inkorporuar dhe kompania e inkorporuar pajtohet me të gjitha të drejtat dhe detyrimet për kontratat që kompania i ka të përfshira në proces (duke përfshirë pozitën për pjesëmarrjen në procedurën e tenderit ose kryerjen e kontratave publike).

Në anën tjetër, rrethana nën pikën b) është rezultat i ndryshimeve normale në kuadër të ekipit të kompanisë.
Në shumicën e rasteve të dy rrethanat nën pikat e lartpërmendura a) dhe b) mund të ndodhin në të njëjtën kohë.

Rrethanat e lartpërmendura, nuk parashihen në legjislacionin e prokurimit publik të Kosovës

Duke qenë se legjislacioni i prokurimit publik në Kosovë në dispozitat e tij nuk e parasheh një gjë të tillë, dhe në përputhje me parimin e përgjithshëm se çka nuk është shprehimisht e ndaluar duhet të konsiderohet e lejuar, rrjedh me se vijon:

1) kompania e themeluar merr përsipër pozitën juridike të kompanisë se inkorporuar në procedurën e tenderit në fjalë, ku operimi i kompanisë udhëhiqet në përputhje me legjislacionin e Kosovës; në çdo rast operatori i ri ekonomik duhet të plotësoj kushtet për pjesëmarrje dhe kushtet e përshtatshmërisë, siç parashikohet në nenin 65 të LPP;

2) është e pranueshme qe një operator ekonomik të ndryshoje ekipin e kompanisë, me rezultat që kur ndryshimet e tilla kanë të bëjnë me pozicionet e kompanive qe bien nën fushëveprimin e nenit 65 të LPP-së, personat e tillë duhet të përmbushin kushtet e parashikuara nga neni 65.3 të LPP-së .

Të dy ndryshimet duhet te komunikohen menjëherë nga operatori ekonomik në fjalë në çdo fazë të procedurës së tenderit dhe madje edhe gjatë ekzekutimit të kontratës duke dorëzuar dokumentet e kërkuara për të dëshmuar përshtatshmërinë.

Aktualisht operimet e lartpërmendura nuk mund të përdoren nga operatorët ekonomikë në një mënyrë për të anashkaluar rregullat në fuqi (në lidhje të veçantë me kushtet për pranueshmërinë). Në çdo rast, duke mos pas  ndonjë dispozitë të veçantë ne LPP që sanksionon sjelljet e tilla de facto, është në diskrecion te  autoritetit kontraktues në fjalë që të dëshmoj sjelljen abuzive të Operatorit Ekonomik duke prodhuar dëshmitë adekuate.

Në përfundim:

në rast të operimeve të tilla të kompanive, kompania e inkorpuruar merr përsipër ne procedurën e tenderimit pozitën juridike të kompanisë se inkorporuar, me kusht:

1) që kompania e inkorporuar plotëson të gjitha kushtet për pjesëmarrje (ose për ekzekutimin e kontratës);

2) në rast të ndryshimeve të ekipit të korporatës në lidhje me personat që bien nën fushëveprimin e nenit 65 të LPP-së, subjektet e reja duhet të plotësojnë kushtet e pranueshmërisë të kërkuara nga vetë LPP.

3) Me kusht që veprimet e tilla të mos kryhen me qëllim të anashkalimit te kushteve te përshtatshmërisë siç kërkohen nga LPP.

Si do qoftë për kushtin e vendosur në pikën tre (3) mbetet ( tash për tash me që nuk ka dispozitë përkatëse ligjore) në diskrecion të AK-ës (të vendos) nëse për këtë ka dëshmi përkatëse.


43. Me kërkesë të Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomik si dhe palëve tjera, për interpretim dhe sqarim, të dispozitave të legjislacionit të prokurimit në kontest të promovimit të transparencës nëpërmes qasjes në dokumente zyrtare KRPP

Mbështetur në nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ofron interpretim ligjor si në vijim:

Mjetet për promovimin e  transparencës i parasheh neni 10 i Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Paragrafët 3 dhe 5 të këtij nenin, sa i përket qasjes në dokumente zyrtare  përcaktojnë si në vijim:

3.“Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet  e  konkursit të  projektimit, (ii) në  datën  e  dhënies  së kontratës  në  rast  të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. të  nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur  aktivitetet ishin përmbyllur”.

5.” Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një pale të interesuar, do të bëjë dhe do t’i sigurojë  palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo materiali në të cilin pala e tillë e interesuar ka të drejtë qasjeje sipas paragrafit 3 të këtij neni”.

Palë e interesuar sipas këtij ligji nënkupton, çdo person që mund të dëshmojë interes material nga rezultati i aktivitetit të prokurimit të zbatuar nga autoriteti kontraktues në raport me një kontratë të veçantë publike ose konkurs projektimi duke përfshire cilindo person i cili ka qenë ose mund të jetë në rrezik të dëmtimit nga një shkelje e pretenduar (paragrafi 1.26 i nenit 4 të LPP-ës).

Mbështetur në Ligjin e Prokurimit Publik, KRPP, konsideron se: pas përfundimit të çdo aktiviteti të prokurimit me një kërkesë me shkrim Autoriteti Kontraktues i siguron qasje të arsyeshme secilës palë të interesuar (palë të interesit) në dokumentet e tenderit përveç atyre dokumenteve të klasifikuara si informata sekrete afariste nga OE  dhe të pranuara si të tilla nga AK.

Sipas paragrafit 3 të nenit 10 të LPP-ës një aktivitet i prokurimit konsiderohet i përfunduar:

1.Në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet  e  konkursit të  projektimit,
2.Në  datën  e  dhënies  së kontratës  në  rast  të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose
3.Nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. të  nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur  aktivitetet ishin përmbyllur.

Ndërsa sipas nenit 11 të  LPP-ës, si informata sekrete afariste mund të kërkohen nga OE, që të klasifikohen nga AK vetëm dokumentet, dëshmitë e dorëzuara me tender të cilat janë kërkuar në Dosjen e Tenderit sipas nenit 68 dhe 69 të këtij ligji. Pra si informata sekrete afariste mund të kërkohen që të klasifikohen nga AK vetëm dëshmitë e ofruara lidhur me kërkesat për Gjendjen ekonomike dhe financiare dhe dëshmitë lidhur me Aftësinë teknike dhe/ose profesionale.

Pra siç mund të shihet nga dispozitat e lart përmendur Ligji i Prokurimit Publik me dispozitat e  tij rregullon qasjen në dokumente zyrtare vetëm për palët e interesuar (interesit) siç përkufizohen në paragrafin 1.26 të nenit 4 të LPP-ës.

Ndërsa për personat tjerë qasjen në dokumente zyrtare e rregullon, Ligjit Nr. 03/L-215 Për Qasje në dokumente Publike.


42. Me kërkesë të Autoriteteve Kontraktuese për interpretim dhe sqarim, se: Në bazë të nenit 65 (Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve) paragrafi 3.1 të Ligjit për prokurim publik, A përjashtohet OE nga pjesëmarrja në një aktivitet të prokurimit: për çdo vepër penale të kryer,  apo vetëm për veprat që ceken në paragrafin 3.1 të nenit 65  këtij ligji, KRPP sqaron si në vijim:

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretim ligjor  si në vijim:

Neni 65, paragrafi 3, nën-paragrafi 3.1 parasheh që:

3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin  e  ndonjë  kontrate  publike,  nëse  operatori  i  tillë  ekonomik,  ndonjë  drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara;

3.1. Është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare;

Sipas nenit të lartë përmendur Autoriteti Kontraktues do ta konsideroj të papërgjegjshëm çdo OE qe:

1) ka kryer disa vepra penale të caktuara apo vepra civile,
2) bien në rastet e parashikuara me nenin 130.1 (ndikimi i paligjshëm)
3) është dënuar për rastet e parashikuara nga marrëveshje ose konventa ndërkombëtare.

Përderisa rrethanat në pikën  2 dhe 3 janë mjaft të qarta, rrethanat në pikën 1 duhet të qartësohen.

Në veçanti neni 65. Nën-paragrafi 3.1 parasheh përjashtimin automatik të OE që kanë pozita përkatëse vendimmarrëse (pozita ekzekutive, menaxhuese ose drejtor ) që kanë kryer në dhjetë vitet e fundit vepra penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos,  avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara.

Pra refuzimi automatik i OE vlen vetëm për veprat penale të kryera në dhjetë vitet e kaluara që përfshijnë  larjen e parave, dhënien e mitos,  avantazhe. Është e drejte e  autoritetit kontraktues për të përcaktuar përmes qasjes në regjistrin penal për të dëshmuar pranueshmërine e  OE për rrethanat e mësipërme. Në këto raste përjashtimi vepron mbi baza automatike për çdo lloj të kontratës, për shkak se rëndësia e këtyre krimeve përfshin një pasiguri automatike te OE në fjalë për të kontraktuar me Administratën Publike.

Për të gjitha veprat penale të cilat nuk  përfshihen në pikën e mëparshëm (pikën 1) LPP nuk sqaron asgjë më shumë . Për këtë arsye KRPP, konsideron se Autoriteti Kontraktues duhet të vlerësoj vetë për veprat tjera penale apo civile të kryera nga Operatorët Ekonomik  se vepra penale apo civile në fjalë është aq e rëndësishme që të përfshijë mospranimin e të drejtës se OE për atë kontratë të veçantë. Në mënyrë që të përcaktohet pranueshmëria apo jo e OE,  AK duhet të vlerësojë nëse sjellja kriminale ka një lidhje me kontratën e veçantë, nëse sjellja është kryer gjatë ushtrimit të profesionit të tij, serioziteti i sjelljes kriminale, mungesën për krime të tjera të së njëjtës natyrë, etj

Për shembull, një vepër penale e përbërë nga ngasja e një makine nën ndikimin e alkoolit ose drogës nuk është e rëndësishme për një kontratë që ka si subjekt prokurimin e kompjuterëve, por mund të jetë e rëndësishme për një kontratë që ka si subjekt qiramarrjen e makinave me shoferë

Ose për shembull, një vepër penale që konsiston në mos respektimin e rregullave në lidhje me ruajtjen dhe magazinimin e ushqimit nuk është e rëndësishme në një kontratë që ka për lëndë furnizim me derivate, por mund të jetë e rëndësishme për një kontratë që ka si lende furnizim me artikuj ushqimor.


41. Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) kërkon interpretim ligjor  nga KRPP, në lidhje me nenin 108/A të LPP-ës (Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve) dhe nenin 109 të LPP-ës  (Afatet për Dorëzimin e Ankesës). Pyetja e institucionit në fjalë është parashtruar si në vijim:

“Nëse një operator ekonomik, ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim tek autoriteti kontraktues jashtë afatit ligjor, mirëpo autoriteti kontraktues e ka shqyrtuar kërkesën dhe ka nxjerr vendimin duke mos e marrur për bazë çështjen e afatit, por e ka refuzuar ankesën për arsye tjera se nuk është i përgjegjshëm. Pas marrjes së vendimit për rishqyrtim, operatori ekonomik i njëjtë e sjell ankesën në OSHP, brenda afatit 10 ditor për ankesë, pra brenda afatit ligjor prej momentit të marrjes së vendimit. Si të veprojmë ne? A duhet ta shqyrtojmë ankesën dhe pretendimet ankimore, edhe pse ankesa tek autoriteti kontraktues ka qenë jashtë afatit ligjor, por që për këtë çështje nuk e ka refuzuar autoriteti kontraktues.Apo duhet që të mos e shqyrtojmë fare, dhe ta refuzojmë si të palejuar, pasi që tek autoriteti kontraktues është parashtruar kërkesa për rishqyrtim jashtë afatit ligjor?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretim ligjor si në vijim: 

Procedura e rishikimit në radhë të parë rregullohet  me nenin 108/A (zgjidhja preliminare e  mosmarrëveshjeve) të LPP-së.

Paragrafit 1 i  këtij neni përcakton si në vijim:

’’1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues...”

Ndërsa paragrafit 3 i  këtij neni afatet kohore për parashtrim të kërkesës për zgjidhje preliminare pran Autoritetit Kontraktues i parasheh si në vijim:

3. Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme:

3.1 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit     brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave;

3.2 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për dhënie të një kontratë ose të një konkursi të projektimit, brenda afatit prej pesë (5) ditëve pas datës së njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit që i është dërguar ankuesit;

3.3 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për anulimin e procedurës së prokurimit, brenda pesë (5) ditëve nga data kur aktiviteti I prokurimit është anuluar zyrtarisht përmes njoftimit për anulim.

Mos respektimi i afateve kohore për dorëzim të kërkesës për rishqyrtim të vendimit, pran Autoritetit Kontraktues, sipas paragrafëve 8. dhe 8.1 të po këtij neni do të rezultojë me refuzim të kërkesës.

Pra paragrafët  8. dhe 8.1 të këtij neni përcaktojnë si në vijim:

’’Autoriteti kontraktues do ta refuzojë një kërkesë për rishqyrtim kur kërkesa nuk dorëzohet brenda afateve kohore të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij  neni;

Bazuar në nenin 108/A:

- OE, mund të vendos për një zgjidhje paraprake te mosmarrëveshjes pranë AK ndaj një vendimi të marrë nga vetë AK.

- Në bazë të kushteve të parashikuara në paragrafin e mëparshëm, afati kohor për parashtrimin e kërkesës për rishqyrtim të vendimit të AK-ës  është i  pakundërshtueshëm.

- Kur kërkesa për rishqyrtim nuk është paraqitur në afat të përcaktuar ligjor, AK do të refuzojë kërkesën.

Me nenin 108/A të LPP-ës nuk është e qartë nëse kërkesa për rishqyrtim pran AK, është e detyrueshme ose jo në mënyrë që të paraqitet një ankesë në OSHP. Neni 108 në fakt përshkruan të drejtën opsionale ("mund"), por duke lexuar nenin 109 të vetë LPP-së kërkesa për rishqyrtim duket të jetë si një fazë e detyrueshme paraprake në mënyrë që të paraqitet një ankese pran OSHP-së,  neni 109, paragrafët 1 dhe 2, në fakt parashikojnë që:

1. Kundër çdo vendimi të marrë nga autoriteti kontraktues në përputhje me rrethanat e nenit 108/A çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa duhet të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes së një procedure paraprake për zgjidhje të mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji.

2. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji.

Për më tepër neni 111, paragrafi 1.9, parasheh se: "çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së, megjithatë, OSHP-ja do të marrë masa vetëm nëse ankesa e tillë:

1.9e ka të bashkangjitur një kopje të vendimit të miratuar nga autoriteti kontraktues gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A; dhe

Pra, nga leximi i përbashkët i dispozitave të përmendura më lart, është e qartë se shqyrtimi paraprak pranë AK në fjalë është një fazë paraprake e detyrueshme qe duhet te ndodh para parashtrimit të ankesës në OSHP.
Në rastin konkret operatori ekonomik ka paraqitur një kërkesë për shqyrtim tek autoriteti kontraktues, pas afatit të dorëzimit. Përkundër kësaj, Autoriteti Kontraktues ka shqyrtuar kërkesën dhe ka lëshuar një vendim refuzues duke mos marrë në konsideratë çështjen e afatit. Pas refuzimit të AK-së, OE ka paraqitur ankesë pran OSHP-së, brenda afatit të caktuar.

Nga dispozitat e përbashkëta te dispozitave të përmendura më lart, është mjaft e qartë se vendimi i miratuar nga ana e AK-së në përputhje me nenin 108/A, është një kusht paraprak për paraqitjen e ankesës pran OSHP-së. Në rastin konkret AK ka lëshuar një vendim, por ankesa është paraqitur pas skadimit te afateve kohore të parashikuara nga neni 108/A . Pra, në këtë rast AK është dashur qe te zbatoj dispozitat e nenit 108/A. paragrafi 8.1, dhe te refuzoj  kërkesën për rishqyrtim  sepse është dorëzuar përtej afatit kohor të përcaktuar.

Në këtë rast vendimi i marrë nga ana e AK (përkundër faktit se afati kohor kishte skaduar) duhet të konsiderohet si jo efektiv, dhe OSHP-ja, në përputhje me nenin 109 do të deklarojë ankesën si  jo të pranueshme për shkak të vonesës në dorëzimin e ankesës pran AK i  cili vendim e bene vendimin e vete AK si te paefektshëm.

Në përfundim OSHP duhet të refuzojë ankesën e dorëzuar  nga OE duke deklaruar skadimin e afatit të parashikuar në nenin 108/A, paragrafi 3, të LPP-së, i cili në fakt përfaqëson një kusht të detyrueshëm paraprake për paraqitjen e një ankese pran OSHP-së dhe  ky skadim e bën të paefektshëm vendimin e lëshuar nga AK.


40. Si të veprohet në rastet kur dosja e tenderit, përfshirë deklaratat nën betim dhe dokumentet tjera të dosjes së tenderit nënshkruhen në emër të Operatorit Ekonomik ofertues, nga një person i pa autorizuar ?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, sa i përket çështjes së parashtruar më lartë, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

Të drejtën e nënshkrimit nga një person në emër të një personi tjetër në dosjen e tenderit dhe deklaratat nën betim pa një autorizim nga personi kompetent , nuk e rregullon Ligji për Prokurimin Publik dhe as legjislacioni dytësor i Prokurimit Publik. Megjithatë, për deri sa në  Formularët standard të Dosjes së Tenderit  përfshirë deklaratën nën betim dhe dokumentet tjera, kërkohen të dhënat mbi identifikimin e OE, (siç janë: Emri dhe mbiemri, pozita nënshkrimi, data, vula etj) pra kërkohet të plotësohen dhe të nënshkruhen nga përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik (dhe jo nga një person që nuk është kompetent dhe nuk ka autorizim për ta bërë një gjë të tillë). KRPP, konsideron se, nënshkrimi  " për" në emër të përfaqësuesit të OE nga një person që nuk ka  autorizim për një gjë të tillë,  nuk mund të jetë i pranueshëm.​


39. Duke marr për bazë kërkesat e shumta për interpretim, të parashtruara nga  Autoritetet Kontraktuese, në lidhje me efektivitetin apo jo-efektivitetin juridik të kontratave të centralizuara të AQP-ës, të cilat janë zhvilluar me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP, sqaron si në vijim:

Mbështetur në kërkesat e shumta të parashtruara për interpretim nga Autoritetet Kontraktuese se: Si duhet të veprojnë AK, me aktivitetet të cilat janë publikuar  para datës së hyrjes në fuqi të Ligjit të amandamentuar për prokurim publik, KRPP bazuar nënenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ka publikuar në faqen e saj zyrtare interpretimin ligjorparagrafit 2 të nenit 134 (Shfuqizimi i Legjislacionit të Mëparshëm) të LPP-ës.

Për informimin tuaj:  Interpretimin e lartpërmendur mund ta gjeni të publikuar te pyetjet e shpeshta me Nr.35 në ueb-faqen e KRPP-ës.

Ndërsa sa i përket konstatimit të efektivitetit apo jo-efektivitetit juridik të kontratave të centralizuara të AQP-ës të cilat janë zhvilluar me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP, ju njofton se një konstatim i tillë në bazë të LPP-ës, nuk është në kompetencë dhe përgjegjësi të KRPP-ës.

Konstatimi i efektivitetit apo jo-efektivitetit juridik të kontratave të centralizuara të AQP-ës të cilat janë zhvilluar me dispozitat e
Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, në bazë të nenit 133 të LPP-ës, është kompetencë dhe përgjegjësi e Organit Shqyrtues të Prokurimit ose një gjykate.

Pra Organi Shqyrtues i Prokurimit, ose gjykata, konstatimin
e  efektivitetit apo jo-efektivitetit juridik të këtyre kontratave të zhvilluar me dispozitat e  Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duhet ta bëjë në përputhje me nenin 133 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik me të cilin edhe janë zhvilluara këto aktivitete të prokurimit.


38. Si të veprohet në rastet kur aktiviteti i prokurimit është i ndarë në Lote sipas nenit 27/A të LPP-së?

Neni 27/A
Ndarja e kontratave në Lote

Autoriteti Kontaktues mund të ndaj aktivitetin e prokurimit në Lote homogjene apo heterogjene. Kurdo që AK ndan aktivitetin në Lote, AK duhet të përcaktoj, në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit, nëse OE mund të dorëzojnë tender për:

1. Vetëm një (1) Lot; apo
2. Për më shume Lote.

Kurdo që AK përzgjedh opsionin e parë, OE duhet të përzgjedh Lotin për të cilin dëshiron që të ofertoj dhe në rast se OE dorëzon Ofertë për më shumë se 1 Lot, Oferta e tij refuzohet administrativisht.
Kurdo që AK përzgjedh opsionin e dytë, AK  duhet të përcaktoj në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit, nëse OE:

a) Do të shpërblehet për të gjitha Lotet; apo
b) Do të shpërblehet për një numër të caktuar të Loteve.

Kurdo që AK përzgjedh opsionin (a), AK vazhdon me praktikën e deritashme.
Kurdo që AK përzgjedh opsionin (b), AK duhet të përcaktoj në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit numrin maksimal të Loteve që do të mund të shpërblehen tek një tenderues. Gjithashtu AK duhet të përcaktoj në Dosje të Tenderit kriteret objektive dhe jo-diskriminuese apo rregullat për shpërblimin e loteve të ndryshme, ku aplikimi për përzgjedhjen e kritereve për shpërblim do të rezultonte në shpërblimin e një tenderuesi me më shumë lote se sa numri maksimal.

Shënim: Në mënyrë që të nxitet përfshirja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) në tregun kombëtar të prokurimit publik, kufizimi i  numrit të Loteve preferohet kur ka shumë OE dhe shumë NVM.

Shembujt e mëposhtëm të kritereve objektive dhe jo-diskriminuese nuk janë të vetmet kritere dhe nuk janë obligative. Kriteret duhet te përzgjidhen sipas nevojës së Autoritetit Kontraktues dhe lëndës së kontratës.

Shembulli 1:
Objekti i kontratës është i ndarë në 3 Lote.
Tenderuesi mund të paraqesë tender për të gjitha Lotet.
Numri maksimal i Loteve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:  2 (dy).
Ne rast se Tenderuesi ofron çmimin më të ulet në më shumë se 2 Lote atëherë ai do të shpërblehet me kontratë për lotet që kanë vlerën totale të përgjithshme më të ulët për të 2 Lotet dhe  Loti tjetër do ti shpërblehet Operatorit të dytë me radhë.

Lot

OE 1

OE 2

1

190,000.00

200,000.00

2

225,000.00

250,000.00

3

175,000.00

200,000.00

OE1 do të shpërblehet për Lot 1 dhe 3 (365,000.00) ndërsa OE2 për Lot 2 (250,000.00).

Shembulli 2:
Objekti i kontratës është i ndarë në 3 Lote.
Tenderuesi mund të paraqesë tender për të gjitha Lotet.
Numri maksimal i Loteve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:  2 (dy).
Ne rast se Tenderuesi ofron çmimin më të ulet në më shumë se 2 Lote atëherë ai do të shpërblehet me kontratë për lotet që kanë vlerën totale të përgjithshme më të lartë për të 2 Lotet dhe  Loti tjetër do ti shpërblehet Operatorit të dytë me radhë.

Lot

OE 1

OE 2

1

190,000.00

200,000.00

2

225,000.00

250,000.00

3

175,000.00

200,000.00

OE1 do të shpërblehet për Lot 1 dhe 2 (415,000.00) ndërsa OE2 për Lot 3 (200,000.00).


37. OE ka dorëzuar kopjet e pasqyrave financiare dhe raporteve të menaxhimit për dy (2) vite. Me këto 2 vite OE përmbush kriteret. Komisioni vlerësues kërkon qe të refuzojë këtë ofertë me arsyetimin se kërkesa ishte që të dorëzojnë raporte financiare për 3 vite dhe nuk marrin parasysh se OE përmbush kërkesën me vetëm dy vite. Cila është këshilla juaj?

Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare

Kërkesa 1: “Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit (2013-2014-2015) ka qenë në vlerë, se bashku në të tri vitet,  prej jo më pak se: Për Lot 1: 3,000,000.00 Euro”.

Kërkesa financiare është një kusht minimal për kualifikim. Do të thotë se të gjithë tenderët që përmbushin këtë kërkesë minimale do të pranohen të marrin pjesë në tender, dhe nuk ka rëndësi rastet kur dëshmia  është shumë më e madhe se kërkesa  minimale e përcaktuar.

Në rastin konkret kërkesa ekonomike e lartë cituar, i referohet një qarkullimi total prej 3.000.000 euro në tri vitet e fundit. Operatori ekonomik përmbush kërkesën e qarkullimit në vetëm dy vite. Do të thotë se OE ka  përmbushur kërkesën  minimale te përcaktuar ne dokumentet e tenderit, kusht i domosdoshëm dhe i detyrueshëm për t'u kualifikuar.

Në këtë rast, kushti minimal thjesht është përmbushur duke prezantuar dëshmitë e qarkullimit total prej € 3,000,000 në tre vite, dhe nuk ka rëndësi se sa ka qenë  qarkullimi në secilin vit në tri vitet e fundit. Pra, përfundimisht  operatori ekonomik përmbush kërkesat dhe nuk duhet të refuzohet.


36. Duke marr për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese dhe, kërkesat e shumta të tyre (drejtuar KRPP-ës) që të bëhet e qartë se si duhet të veprohet në rastet kur një Autoritet Kontraktues (Autoritet Publik) ka nevoj për sigurim të shërbimeve të cilat i posedon një Autoritet tjeter po ashtu publik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik,  KRPP ofron  interpretim ligjor si në vijim:

Sa i përket qështjës së parashtruar më lartë, Ligji për Prokurim Publik gjegjësisht neni 9 paragrafi 4, kerkon nga Autoritetet Kontraktuese që të veprojn si në vijim:

“Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik, autoriteti i tillë publik duhet të marrë masa të arsyeshme për t’u siguruar se lëndët që i përmbushin këto nevoja nuk janë në dispozicion nga ndonjë autoritet tjetër publik”.

Pra neni i lartëcituar rregullon rastet kur Autoriteti Kontraktues (Autoriteti Publik) ka nevoj për sigurimin e shërbimeve operator i të cilave po ashtu  është  një autoritet publik.
 
LPP, nuk e sqaron me tej se si autoritet publike do te rregullojne plotesimin e nevojave te tyre ( ne mes vete) meqe kjo eshte qeshtje e autioriteteve publike dhe/ose rregullave tjera.
Mirëpo është mëse e qartë se këto raste kanë të bëjënë me përjashtimet nga zbatimi i legjislacionit që rregullon prokurimin publik kur një formë e partneritetit publiko privat realizohet (një AK mund të kërkojë ofrimin e një shërbimi në shërbimet e tijë ose shërbimeve te një autoriteti tjetër kontraktues pa inicuar  ndonjë procedurë tenderimi, të ashtuquajtura përjashtim “ në shtëpi).

Si përfundim pas analizimit të cekur më lartë (neni 9.4 të LPP-së)   dhe të kërkesave  tuaja, meqë nuk ka asnjë dispozitë tjetër të LPP-ës e cila i obligon Autoritetet Publike që të marrin masa pët të mos lejuar “shtrembërimin e konkurrencës” (sikur ato nga direktiva e BE-es, neni 12.1)  KRPP nuk ka se si të mos e trajtojë këtë qështje ashtu sikur është vendosur në nenin 9.4 te LPP-së


35. Si duhet të veprojnë Autoritetit Kontraktuese, me aktivitetet të cilat janë iniciuar (publikuar ) para datës së hyrjes në fuqi të Ligjit të amandamentuar për prokurim publik?

KRPP ne mbështetje te nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 (Amandamentuar me Ligjin Nr. 05/L-068) për Prokurimin Publik,  legjislacionit dytësor si dhe  në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu këshillon si në vijim:

Të gjitha aktivitetet e iniciuara para datës 21.01.2016 do të implementohen sipas dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, ndërsa të gjitha aktivitetet e prokurimit të cilat janë iniciuar dhe/ose do të iniciohen pas kësaj date do të zbatojnë dipsozitat e Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237.


34. Si të veprohet pas një vendimi të OSHP-së dhe/ose një opinioni të AKK-së?
.

Duke marr për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese dhe kërkesat e shumta  të tyre (drejtuar KRPP-ës)  që të bëhet e qartë se: “ Si duhet të veproj Autoritetit Kontraktues, në rastet e një  vendimi te OSHP-se dhe/ose te një Opinioni te Agjencisë Kundër Korrupsionit e posaçërisht kur Opinioni i AKK-se e kundërshton një vendim paraprak te OSHP-se dhe /ose situata te ngjashme KRPP ne mbështetje te nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit  04/L-042 për Prokurimin Publik,  legjislacionit dytësor si dhe  në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Përkufizimet ligjore

Në bazë të dispozitave të nenit 98 të LPP-së "OSHP-ja është organ i pavarur shqyrtues dhe ushtron autoritetin, kompetencat, funksionet dhe përgjegjësitë e përcaktuara në këtë ligj”.

Për më tepër, neni 99 parashikon se " OSHP është përgjegjëse për zbatimin e procedurave për shqyrtimin e prokurimit sipas Pjesës IX të këtij ligji dhe kanë autoritetin dhe përgjegjësitë e parashikuara në atë Pjesë. Të gjitha vendimet e nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen (vetëm) nga Gjykata kompetente në pajtim me ligjin për shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative ".

Sipas nenit 105, paragrafi 2. “OSHP ka kompetenca, autoritet, pushtet dhe përgjegjësi, në kuadër të kushteve të saktësuara në këtë Pjesë IX te LPP-se që:

 

2.1. të shqyrtojnë ankesat nga palët e interesuara lidhur me shkeljet e mundshme të këtij ligji;

 

2.8. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues, deri më tani të lejuar nga ky ligj, duke e detyruar autoritetin e tillë që të anuloj ose revokoj vendimin e autoritetit të tillë lidhur me - ose të marrë gjatë aktivitetit të prokurimit, përfshirë kushtet e paligjshme (...)”.

 

Sipas nenit 111, paragrafi 5 të këtij ligji, “Nëse OSHP konstaton se ankesa është parashtruar me kohë dhe i plotëson kushtet sipas paragrafit 1 të këtij neni OSHP menjëherë do të (i) caktojë një ekspert për shqyrtim sipas nenit 113 dhe (ii) formojë një panel shqyrtues për t’i shqyrtuar pretendimet e bëra në ankesë”. Pavarësisht nga kjo çështjet e qe parashtruesi i ankesës i ka identifikuar ne njoftimin e paraqitur ne përputhje me paragrafin 5 dhe 6 te nenit 115 te këtij ligji do te shqyrtohen dhe vendosen nga OSHP (neni 116 i LPP-se).

 

Bazuar ne nenet e përmendura më lart, mund të konkludohet  me sa vijon:

1) OSHP-ja është subjekti përgjegjës për shqyrtimin e prokurimit, duke u titulluar nga vete LPP për pushtetin juridiksionin dhe kompetencat dhe autoritetin e nevojshme për ta bërë këtë. Sipas kësaj OSHP do te shqyrtoj Pretendimet ankimore te prezantuara nga pala ankimore ne ankesën e tij.

2) Vendimet e marra nga ana e OSHP-së lidhur me pretendimet ne ankesë janë plotësisht të detyrueshme dhe menjëherë ekzekutive për palët. Si pasojë secila prej këtyre palëve, duke përfshirë këtu autoritetet kontraktuese, duhet të respektojnë dhe zbatojnë vendimet e marra nga OSHP-ja lidhur me pretendimet e bëra ne ankese brenda afateve dhe kushteve të parashikuara nga LPP;

3) kundër vendimeve të OSHP-se, pala e pakënaqur (edhe autoriteti kontraktues) ka të drejtë të ushtrojë ankesë pranë Gjykatës kompetente. Pra, vetëm Gjykata sipas kërkesës mund të shqyrtojë dhe / ose të anulojë vendimet e marra nga OSHP-ja.

Sipas nenit 119 paragrafi 1, 2 dhe 3  te LPP-se; Nëse parashtruesi i ankesës mendon se vendimi përfundimtar ose konstatimi i një paneli shqyrtues ose OSHP është në kundërshtim me faktet ose me këtë ligj, parashtruesi i ankesës mund të kërkojë nga Gjykata Supreme shqyrtimin e vendimit. Kërkesa duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të vendimit të OSHP-së në përputhje me paragrafin 2. të nenit 117 të këtij ligji.

2. Nëse, pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë nga parashtruesi i ankesës në ankesën e mëparshme që i është dorëzuar OSHP nuk ka qenë i pavlefshëm, gjykata do të lëshojë një urdhër duke kërkuar nga OSHP që të ia kthejë parashtruesit të ankesës dhe çfarëdo gjobe që i është vendosur atij sipas nenit 118 të këtij ligji.”

 3. Nëse pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë nga parashtruesi i ankesës në ankesën e tij të mëparshme që i është dorëzuar OSHP është bërë në mënyrë të vlefshme, gjykata lëshon një urdhër (i) duke e shfuqizuar ose ndryshuar çfarëdo urdhri ose vendimi të marrë nga OSHP, dhe/ose (ii) nëse parashtruesi i ankesës mund të demonstrojë se ai është dëmtuar nga veprimi ose mos-veprimi i autoritetit kontraktues, atëherë gjykata gjithashtu mund të kërkojë nga autoriteti kontraktues që të ia paguajë parashtruesit të ankesës kompensimin adekuat.

 

 

Sipas nenit 17 të Rregullores për Prokurimin Publik, paragrafi 1, 2 dhe 3 përmbajnë dispozita që flasin për Procesin e Ri-vlerësimit si në vijim:

 

“1. Autoritetet kontraktuese mund të përdorin vetëm kërkesa, kritere dhe specifikacione të publikuara ose parashtruara në dosjen e tenderit gjatë përzgjedhjes së tenderëve dhe dhënies së kontratës. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kritere ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë procedurës së prokurimit.

2. Dispozita e përmendur në paragrafin 1 të këtij Neni gjithashtu vlen, kur autoritetet kontraktuese ri-vlerësojnë procedurën e prokurimit në mënyrë që të korrigjojnë vendime të gabueshme dhe kur një ri-vlerësim bëhet si rezultat i një vendimi të OSHP-së përfshirë një urdhër për ri-vlerësim në pajtim me Nenin 105, paragrafi 2.8, të LPP.

3. Në situata siç janë specifikuar në paragrafin 2 të këtij Neni, ri-vlerësimi mund të çoj në rezultat të ndryshëm vetë në aspektin e procesit të përzgjedhjes dhe dhënies, kur kushtet kanë ndryshuar. Një vendim për ri-vlerësim të përzgjedhjes së ofertuesve ose dhënies së kontratës nuk  nënkupton një ndryshim në rezultatin fillestar”.

 

 Ne baze te nenit 17 të Rregullores për Prokurim Publik:

 

 1. Autoriteti kontraktues konsiderohet se ka respektuar vendimin e OSHP-se nëse ka bere një proces ri-vlerësimi (kur vendimi i OSHP-se e ka kërkuar këtë) duke marre për baze vendimin e OSHP-se lidhur me pretendimet e bëra ne ankese,
 2. Autoriteti kontraktues duhet te respektoj vendimin e OSHP-se për pretendimet e bëra dhe varësisht nga ndikimi te marre një vendim te ri-vlerësimit i cili nuk nënkupton me doemos ndryshimin ne rezultatin fillestar.  Gjate procesit te ri-vlerësimit , një ndryshim ne rezultatin fillestar mund te ndodhe duke marre për baze shqyrtimin e pretendimeve ne Vendimin e OSHP-se nga i cili dalin fakte apo prova te reja për te cilat AK-ja nuk ka qene ne dijeni gjate procesit te vlerësimit fillestar dhe/ose një dispozite e këtij ligji kërkon anulimin e aktivitetit te prokurimit.

 

E kundërta e asaj, Agjencia  Kundër-korrupsioni është në fakt një entitet administrativ qe ka kompetenca hetimore të kufizuara në çështjet që lidhen me qëllimin dhe misionin e saj, por nuk ka pushtet juridiksioni. Si pasojë ajo mund të lëshojë vetëm opinione, të cilat nuk kanë karakter detyrues, por thjesht natyrë këshillëdhënëse. Me kusht qe natyra jo-detyruese e opinioneve të tilla ( këshillave), për përfituesit, përfshirë këtu autoritetet kontraktuese, të mos injorohen sidomos ne rastet kur ato kanë bazë dhe/ose shqetësimet e ngritura apo këshillat e lëshuara nga Agjencia duket se kanë bazë për tu marrë në konsiderim.

Në çdo rast, nisur nga natyra jo-Juridiksione e Agjencisë Kundër Korrupsionit, kjo e fundit (AKK) nuk mund te nxjerr vendime  për të shqyrtuar, ndryshuar apo anuluar vendimet e lëshuara nga OSHP-ja ose nga ndonjë gjykatë tjetër me kompetencë juridiksioni.

Në rastin konkret, nëse OSHP-ja ka konfirmuar vendimin e saj  ( pa prejudikuar saktësinë e vendimit meqë KRPP nuk e ka atë autoritet),  AKK nuk e ka kompetencën e nevojshme për të shqyrtuar vendimin e tille te miratuar nga OSHP. Një mundësi e tillë i rezervohet vetëm  Gjykatës kompetente. 

Normalisht kjo nuk do te thotë që AKK te mos kryej detyrën e saj themelore - hetimin e veprimeve korruptive dhe adresimin e rasteve në prokurori edhe për rastet e shqyrtuara nga OSHP.

Nëse AKK pas një hetimi, konsideron se OSHP ka shqyrtuar një prokurim jo në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe legjislacionit dytësor, mund ta referojë  çështjen në Gjykatën kompetente duke kërkuar nga vetë Gjykata që të shqyrtojë vendimin e marrë nga OSHP-ja.

 

Me respekt,


 

33. A duhet të vendoset në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë “Vizita në lokacion” si kërkesë obligative?

Vizita në lokacion (Vend-Vizita) nuk përmendet në nenet 65-71 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, prandaj nuk mund të konsiderohet dhe të vendoset si kriter kualifikues në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për kontratë.

“Vizita në lokacion” përmendet vetëm në paragrafin 4 të nenit 17 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe në Dosjen e Tenderit jepet si informati për tenderuesit.

Vizitat në lokacion caktohen në fazën paratenderuese dhe zakonisht në rastet e dhënies së kontratave për punë apo shërbime me ç'rast operatorët ekonomik të interesuar për pjesëmarrje  ftohen në takim në vendin apo objektin ku do të ekzekutohen punët apo shërbimet, do të njoftohen me detajet e projektit apo punët që duhet të ekzekutohen me qëllim që kjo t’iu ndihmojë operatorëve ekonomik në përgatitjen sa më të mirë të tenderit të tyre.

Duke pas parasysh qëllimin e informatës lidhur me Vizitën në Lokacion dhe meqenëse nuk përmendet si kriter kualifikues në nenet 65-71 të këtij ligji,  KRPP konsideron se autoritetet kontraktuese në asnjë rast nuk duhet ta vendosin në Dosjen e Tenderit “Vizitën në Lokacion” si kërkesë obligative në kuptim të eliminimit të operatorëve ekonomik nëse nuk kanë qenë pjesëmarrës në Vizitën e caktuar.

32. Nëse gjatë procedurave të tenderimit pranohen vetëm dy tender dhe njëri refuzohet për shkak të çmimit jo-normalisht të ulët, a mund të vazhdohet me të dytin?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Nëse gjatë procedurave të tenderimit pranohen vetëm dy tender dhe njëri refuzohet për shkak të çmimit jo-normalisht të ulët gjithnjë në pajtim me kushtet e nenit 61 te LPP-së (tenderi i tillë është i papërgjegjshëm  bazuar në çmimin jo-normalisht të ulët të ofruar), autoriteti kontraktues mund të vazhdojë me tenderin  e dytë, kuptohet nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me nenin 32 të këtij ligji.


31. Duke marr për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese dhe, kërkesat e shumta  të tyre (drejtuar KRPP-ës)  që të bëhet e qartë se: “A kanë karakter obligativ opinionet apo rekomandimet e institucioneve tjera (përfshirë edhe AKK-në) lidhur me zbatimin e dispozitave të LPP-ës gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit”?

KRPP në përputhje me  nenin 87, paragrafit 2, nënparagrafi 2.8 i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, për çështjen e ngritur më lartë, ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Mbështetur ne dispozitat e LPP-se dhe legjislacionit tjetër ne fuqi për prokurim publik,  i vetmi institucion i cili është kompetent dhe i autorizuar për te mbikëqyrur funksionimin e sistemit te prokurimit publik ne Kosove është KRPP.

Vendimet dhe rekomandimet e KRPP-se dhe të OSHP-ës lidhur me zbatimin e dispozitave te LPP-se kane karakter obligativ për Autoritete Kontraktuese (kuptohet ne aspektin legjislativ ). Te gjitha Institucionet tjera te cilat ne cilën do forme veprimtaria e tyre gërshetohet edhe me aspektet e prokurimit publik janë te mirëpritura te japin opinionet e tyre lidhur me zbatimin e legjislacionit te prokurimit. Opinionet e Institucioneve tjera (përfshirë edhe AKK-ne) nuk janë obligative ne kuptimin e LPP_se por ato duhet te merren parasysh sa here qe janë te arsyeshme dhe/ose kane mbështetje ligjore ( e ndihmojnë procesin ne fjale). .


30. Në pajtim me paragrafin 1 të nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në paragrafin 1 të nenit 1, nenin 59 dhe 72 të këtij ligji, në praktikat e mira ndërkombëtare, si dhe duke pas parasysh se një rregull e tillë është vendos edhe në draft Ligjin e ri për Prokurimin Publik meqenëse janë pranuar një numër i madh i pyetjeve të ngjashme nga autoritetet kontraktuese, me qëllim të ruajtjes së Buxhetit të Kosovës, shfrytëzimit në mënyrë më e ekonomike dhe më të drejtë të fondeve publike të autoriteteve kontraktuese Bordi i KRPP-së merr qëndrim që tani e tutje të gjitha rastet e ngjashme të trajtohen sipas rregullës në vijim:

Autoritetet Kontraktuese gjatë zbatimit të dispozitave të  LPP-së dhe legjislacionit dytësor gjithmonë duhet të bazohen në qëllimin e tij  të përcaktuar me paragrafin 1 të nenit 1, si në vijim, citoj:

" Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë..."

Po ashtu sipas paragrafit 1 të nenit 6 të këtij ligji, të gjitha autoritetet kontraktuese janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

Sipas nenit 59 të këtij ligji dhe nenit 35 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik vlerësimi i tenderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues autorizohet të bëjë vlerësimin e tenderëve në pajtim me këtë ligj, si dhe në pajtim me të gjitha dispozitat e legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj.

Megjithatë, lidhur me kërkesat e parashtruara për kualifikimin e ofertuesve ( të lidhura me nenin 65-70 të LPP-së), AK, gjatë vlerësimit  mund të kërkojë nga ofertuesi  sqarim të tenderëve, por  pa ndonjë ndryshim të kushteve materiale ose aspekte të tenderit.(Nenet 59.4 dhe 72 të LPP-së)

Në diskrecion të Autoritetit Kontraktues, në pajtim me nenin 59 dhe nenin 72 të LPP, por edhe duke u mbështetur ne praktikat e mira ndërkombëtare ne prokurim publik,  autoriteti kontraktues mund me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të ndihmojë në ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve.

Me fjalë të tjera, lejohet qe një autoritet kontraktues gjatë vlerësimit, kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga operatorët ekonomikë është ose duket të jetë jo i plotë ose i gabuar, ose kur mungojnë dokumentet specifike, autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë nga operatorët ekonomik që të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë informacionin apo dokumentacionin e duhur brenda një afati te caktuar kohor, me kusht që kërkesat e tilla të bëhen në përputhje të plotë me parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës.

Autoriteti kontraktues mund të ftojë operatorët ekonomik për të plotësuar apo të qartësojë certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të këtij ligji. Sigurimi i informacionit qe mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive.

Përveç kësaj, kërkesa nuk do  të duhej që të favorizojë apo dëmtoj padrejtësisht kandidatin përkatës. Autoriteti kontraktues do të sigurojë mundësinë e sigurimit të informacionit shtesë në kushte të njëjta për të gjithë operatorët ekonomikë dhe do të kërkojë informacion nga operatorët ekonomik me qëllim të qartësimit të përmbajtjes së deklaratave të paqarta, deklaratave, certifikatave të përfshira në tenderë apo kërkesave për pjesëmarrje..


29. Cila është procedura që duhet ndjekur në rast se Operatori Ekonomik vendos çmimin “0.00” euro në një nga artikujt/pozicionet (elementet përbërëse të tenderit)?

KRPP Një procedurë e tillë nuk është e rregulluar me dispozita të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe as me legjislacionin dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, megjithatë autoritetet kontraktuese duhet të veprojnë si në vijim:

 

Nëse Operatori Ekonomik nuk plotëson një nga pozicionet në Listën e Përshkrimit të Çmimeve, tenderi duhet të refuzohet, pasi që tenderi gjithmonë duhet të jetë në përputhje me qëllimin e plotë të kontratës.
Nëse Operatori Ekonomik ofron çmimin “0.00” në një nga pozicionet, tenderi duhet të refuzohet ngase në “Përshkrimin e çmimeve” kërkohet të vendoset çmimi në vlerë të caktuar për secilin artkiull/pozicion të kërkuar në specifikimin teknik.
Nëse Operatori Ekonomik plotëson në një nga pozicionet si: “gratis”, tenderi duhet të refuzohet pasi që dhuratat nuk janë të pranueshme.


28. Një Autoriteti Kontraktues pyet, lidhur me të drejtën e udhëheqjes se aktiviteteve të prokurimit publik kur dy Autoritete Kontraktuese janë në bashkëfinancim të disa projekteve, por që njëri nga këto dy Autoritet Kontraktues posedon shumicën e pjesës së buxhetit të ndarë për ato projekte?

KRPP Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik duke u bazuar në pyetjen e parashtruar nga ana juaj, KRPP, ofron interpretim ligjor si në vijim:

 

Të drejtën e udhëheqjes se aktiviteteve të prokurimit publik kur dy Autoritete Kontraktuese janë në bashkëfinancim të disa projekteve, por që njëri nga këto dy Autoritet Kontraktues posedon shumicën e pjesës së buxhetit të ndarë për ato projekte, nuk e rregullon Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe as legjislacioni dytësor i Prokurimit Publik.

Duke marr për bazë faktin se, që të dy Autoritetet Kontraktuese janë organizata buxhetore që financohen nga fondet publike dhe që të dyja janë të obliguara ti zbatojnë proceduarat e Ligjit për Prokurim Publik, KRPP, konsideron se pa marr para sysh se cili Autoritet Kontraktues ka pjesën më të madhe të buxhetit të ndarë për financimin e këtyre projekteve, këto dy Autoritete Kontraktues këtë çështje mund ta rregullojnë me marrëveshje të ndërsjellët.
Me këtë nënkuptojmë se mbetet në vullnetin e palëve që të përcaktoj se cili Autoritet Kontraktues do të jetë bartës i projektit, me gjithat cili do AK që do të udhëheq me këto aktivitete të prokurimit është i obliguar që në mënyrë të plot të ju përmbahet kërkesave të LPP-së.


27.Një Operator Ekonomik, kërkon interpretimin e paragrafit 4 të nenit 24 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe parashtron pyetjen si në vijim: Neni 24, paragrafi 24.4 a flet për Operatorët Ekonomik si Shoqëri Tregtare apo për pronësinë mbi pjesët apo aksionet e Operatorëve Ekonomik të cilët marrin pjesë në një aktivitet të prokurimit?

Paragrafi 4 i nenit 24 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik përcakton si në vijim, citoj:

“OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender si individual dhe si anëtarë i një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të prokurimit. Konsortiumi i OE nuk do të modifikohet pas dorëzimit të tenderit, nëse ndodhë kjo atëherë tenderi do të refuzohet”.


Paragrafi 4 i nenit 24 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik rreptësisht ua ndalon Operatorëve Ekonomik që në një aktivitet prokurimi të dorëzojnë tender si individual dhe si anëtarë i një grupi. Nëse ndodhë kjo, edhe tenderi i dorëzuar si individual edhe tenderi i konsorciumit do të refuzohen.


Gjithashtu sipas paragrafit në fjalë, konsorciumi nuk ka të drejtë të modifikohet pas dorëzimit të tenderit. Nëse ndodhë kjo tenderi do të refuzohet.


Paragrafi 2 i nenit 71 të këtij ligji, i autorizon autoritetet kontraktuese që në Dosjen e Tenderit të parashtrojnë kushtin si në vijim: “Nëse një tender dorëzohet nga një grup, grupi duhet që sëbashku me tendrin e tij të dorëzojë një Deklaratë të nënshkruar nga secili prej anëtarëve që konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk marrin pjesë në një grup tjetër që merrë pjesë në të njëjtat procedura të prokurimit”.


Paragrafi 4 i nenit 24 të këtij udhëzuesi, flet për operatorët ekonomik si Shoqëri Tregtare.


Autoritetet kontraktuese gjatë ushtrimit të aktivitetetve të prokurimit kanë vërejtë se një pronar ka dorëzuar më shumë se një tender në emër të kompanive pronar i të cilave është. Kjo qështje nuk është e rregulluar me ndonjë dispozitë të veqantë në ligj, mirëpo nëse ndodhë kjo, tenderët në fjalë autoriteti kontraktues ka të drejtë t’i refuzojë në bazë të pikes 7 të Formularit të Tenderit, i cili përcakton si në vijim:


“7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër.


[Në rast të konsorciumit]


[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës]”.


26.Një OE pyet: A mund të pranohet Referenca e lëshuar në emër të konsorciumit (grupit të Operatorëve Ekonomik) nga Autoriteti Kontraktues qind për qind (100%) për secilin anëtar të grupit apo në proporcion me përqindjen (%) e punëve të kryera nga secili anëtar i grupit të konsorciumit?

KRPP konform nenit  87 paragrafi 2.8 LPP-së  nr.04/L-042,  jep këte përgjigjëje:

 

Ligji i Prokurimit Publik si dhe legjislacioni dytësor i nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj nuk përmbajnë ndonjë dispozitë të veçantë me të cilën përcaktohet se sa përqind (%) të projektit duhet të realizohet nga lideri dhe përqindja tjetër nga anëtari apo anëtarët tjerë të konzorciumit. Andaj duke pasur parasysh këtë situatë KRPP mendon se: Referenca e lëshuar në emër të konsorciumit mund të pranohet nga Autoriteti Kontraktues në proporcion me përqindjen (%) e punëve të kryera nga secili anëtar i grupit të Operatorëve Ekonomik . Operatori Ekonomik mund ti drejtohet Autoritetit Kontraktues i cili e ka lëshuar referencën që të caktoj përqindjen e punëve të kryera nga secili anëtar i konsorciumit . Përqindjen (%) e punëve të kryera nga secili anëtar i grupit, Autoriteti Kontraktues është i obliguar ta përcaktoj në referencë.


25.Një OE pyet: Nëse OE është në procedurë përmbarimore, a përjashtohet nga pjesmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të LPP-së?

KRPP konform nenit  87 paragrafi 2.8 LPP-së  nr.04/L-042,  jep këte përgjigjëje:

 

Sipas LPP-së neni 65 paragrafi 4, thuhet se:  "Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik  është shpallur fajtor me Vendim nga ndonjë gjykatë kompetente". 

Nëse në  Vërtetimin e  gjykates të sjellur nga ofertuesi  thuhet se është në Procedurë përmbarimore, AK do të verifikon se ka një Vendim  nga  gjykata me të cilin OE në fjalë  është shpallur fajtor, atëherë AK, OE në fjalë do ta trajtojë  konform nenit të lartëcekur.


24.Një Autoritet Kontraktues pyet: A mund të depozitohet siguria e tenderit nga nënkontraktori?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, si dhe në pajtim me legjislacionin dytësor për prokurimin publik të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:
Neni 30 i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik përcakton si në vijim, citoj:
“Tenderuesi duhet të tregojë në tenderin e tij ndonjë pjesë të kontratës që ai ka për qëllim të nënkontraktojë palëve të treta dhe secilin nënkontraktues të propozuar. Një indikator i tillë nuk ka efekt mbi detyrimin kontraktual nga tenderuesi në lidhje me autoritetin kontraktues apo të tjerët”. 
Rregulla më të detajuara lidhur me nënkontraktimin përcakton neni 28 i Rregullores për Prokurimin Publik, si në vijim, citoj: 
 
1.     “Sipas Nenit 30 të LPP-se, operatorët ekonomik mund të nënkontraktojnë pjesë të kontratave të fituara; megjithatë nën-kontraktime të tilla nuk mund të tejkalojnë dyzet (40) për qind të vlerës totale të kontratës së fituar. 
 
2.     Operatori ekonomik që ka fituar kontratën mbanë përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e kontratës në pajtim me kontratën pavarësisht që ndonjë pjesë nënkontraktohet te palët e treta. 
 
3.     Në dosjen e tenderit autoritetet kontraktuese do të ftojnë operatorët ekonomik që të tregojnë në tender çdo pjesë të kontratës që ata synojnë ta nënkontraktojnë te palët e treta. Këto të dhëna duhet të përmbajë identifikimin e nënkontraktuesve të propozuar përfshirë aktivitetin që parashihet të nënkontraktohet .
4.    Tenderuesi duhet të dorëzoj dëshmi në lidhje me përmbushjen e përshtatshmërisë së nënkontraktuesit për pjesëmarrje në procedurën e tenderit siç kërkohet në nenin 65 të LPP-së. 
 
5.     Operatori ekonomik duhet të njoftoj autoritetin kontraktues për çdo ndryshim në plane të nën-kontraktimit që ndodhin pas dorëzimit të tenderit. Autoriteti kontraktues mund të refuzoj çdo nënkontraktues të propozuar”. 
Kjo do të thot se secilit tenderues i lejohet të nënkontraktojë një pjesë të kontratës me një operator tjetër ekonomik me kusht që ky i fundit të jetë i përshtatshëm sipas nenit 65 të këtij ligji dhe t’i sjellë dëshmitë mbi përshtatshmërinë. Asnjë tenderues nuk mund të nënkontraktojë më shumë se 40% të vlerës totale të kontratës së fituar.
Pavarësisht se a ka nënkontraktuar ndonjë pjesë të kontratës apo jo, operatori ekonomik që ka fituar kontratën mbanë përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e kontratës në pajtim të plotë me kushtet e kontratës, ndërsa Autoriteti Kontraktues nuk mban kurfar obligimi kontraktual ndaj nënkontraktorit. (Shiqo nenin 4 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës – Dosja Standarde e tenderit për Punë). 
Sipas nenit 17.3 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, Autoriteti Kontraktues do të deklaron gjithashtu në Dosjen e Tenderit që Operatorët Ekonomik duhet të tregojnë në tenderin e tyre çdo pjesë të kontratës që kanë për qëllim të nënkontraktojnë te palët e treta.
 
Paragrafi 12.1 Në Dosjen e Tenderit i obligon Operatorët Ekonomik që në tenderin e tyre të deklarojnë cilëndo pjesë të kontratës Operatori Ekonomik ka për qëllim të nënkontraktojë palën e tretë dhe të dorëzojë me tenderin e tij dokumentet e shënuara në FDT, si në vijim:
 
a)     një deklaratë ku deklarojnë nënkontraktorët e zgjedhur për aktivitetin përkatëse të prokurimit; dhe
 
b)    Të gjithë nenkontraktorët do të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshmi mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 në FDT të Dosjes së Tenedrit.
 
Nëse një Operator Ekonomik është i inetresuar të marrë pjesë në një aktivitet prokurimi, ai obligohet fillimisht t’i drejtohet autoritetit kontraktues me një Kërkesë me shkrim për të marrë një Dosje të tenderit. i njëjti evidentohet në Regjistrin e operatorëve ekonomik që ka pranuar Dosjen e Tenderit dhe pas dorëzimit të tenderit i njëjti regjistrohet në Regjistrin e tenderëve të pranuar dhe i njëjti në procedurat e prokurimit njihet si “tenderuesi”.
 
Sipas nenit 57 të këtij ligji, në rast se kërkohet siguria e tenderit, ajo kërkohet të depozitohet nga tenderuesi.
Asnjë dispozitë e nenit 57 të këtij ligji dhe as të legjislacionit dytësor nuk e përmend se siguria e tenderit mund të depozitohet nga nënkontraktori. Kjo për arsye se, në rast se vjen deri te konfiskimi i sigurisë së tenderit për ndonjërën nga rastet e konfiskimit të përmendura në këtë nen, atëherë si do të arrijë autoriteti kontraktues të konfiskojë një siguri të tenderit e cila nuk është depozituar në emër të tenderuesit, por është depozituar në emër të një operatori tjetër ekonomik (në këtë rast në emër të nënkontraktorit). 

Bazuar në interpretimin e lartcekur, Siguria e Tenderit e depozituar në emër të nënkontraktorit nuk është në pajtim me kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor, prandaj opinioni i KRPP-së është të refuzohet tenderi i tenderuesit.


23.Në rastin e kontratave publike kornizë, a jemi të obliguar që të bëjmë zotimin e mjeteve të tërësishme të planifikuara për atë aktivitet prokurimi?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, si në vijim:
 
Çdo kontratë publike duke përfshirë edhe kontratën publike kornizë, e cila shkakton ngritjen e obligimeve financiare të cilat do të përmbushen nga ndarjet buxhetore që pritet të bëhen në më shumë se një vit fiskal duhet të lidhet sipas paragrafit 3 të nenit 9 të këtij ligji.
 
Një aktivitet i prokurimit që ka për qëllim dhënien e një kontrate publike apo kontrate publike kornizë, nuk mund të iniciohet pa i përmbush kërkesat e nenit 9 të këtij ligji. Kjo do të thotë se autoriteti kontraktues fillimisht duhet të bëjë një vlerësim formal të nevojave. Ky vlerësim bëhet me qëllim që të bëhen vetëm prokurimet që janë të nevojshme për autoritetin kontraktues dhe të evitohen prokurimet e pa nevojshme - jo efikase.
 
Sasitë e vlerësuara në rastin e kontratave publike kornizë janë vetëm sasi indikative dhe NUK detyrojnë autoritetin kontraktues për të blerë ndonjë prej tyre. Autoriteti kontraktues ka lirinë e veprimit për të blerë më pak ose më shumë sasi se sa sasitë e vlerësuara për artikull.
 
Inicimi i Aktivitetit të prokurimit do të aprovohet nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA) dhe kopja e Formularit Standard: Deklarata e Nevojave për Disponueshmërinë e Fondeve (DNPDF) i dërgohet Zyrtarit Kryesor Financiar (ZKF) i cili do të sigurojë se fondet janë alokuar ose fonde të mjaftueshme do të alokohen në vitin fiskal në fjalë.

Sipas nenit 3 të UA 3/2014 Kopja e DNPDF e plotësuar dhe e nënshkruar nga personat e autorizuar i bashkangjitet si dëshmi Njoftimit për Dhënie të kontratës i cili dërgohet për publikim në ueb-faqen e KRPP-së. KRPP do të publikojë Njoftimin për dhënie të kontratës sipas nenit 42 të këtij ligji me kusht që DNPDF është dërguar dhe i plotëson kushtet e referuara në paragrafin 3 të nenit 3 të këtij Udhëzuesi, qëllimi i të cilit është që autoritetet kontraktuese të mos hyjnë në obligime për pagesa pa fonde të alokuara.
 
Përkufizimi "Fonde të alokuara" ka kuptimin e e paragrafit 1 të nenit 34 të Ligjit Nr. 03/L-221 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, si në vijim, citat:
 
"Brenda tridhjetë (30) ditëve pas miratimit të një Ligji për Ndarjet Buxhetore nga Kuvendi, të gjitha organizatat buxhetore duhet t'i përgatisin dhe t'i dorëzojnë Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit një propozim-plan për alokime i cili përcakton nevojat e arsyeshme të organizatave përkatëse buxhetore për alokime gjatë vitit përkatës fiskal. Çdo plan i këtillë duhet të jetë në përputhje të plotë me ndarjet e përcaktuara në Ligjin për ndarjet buxhetore". 
 
Sipas nenit 50.3 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, Kontrata publike kornizë si e tillë nuk është kontratë mirëpo lidhja e kontratës publike kornizë duhet t’i nënshtrohet procesit të plotë të prokurimit publik dhe pasi që të lidhet kontrata publike kornizë atëherë nuk kërkohet konkurrim publik i mëtutjeshëm për kontratat ndihmëse ose bërjen e urdhrave.
Pasi që Kontratat publike kornizë janë marrëveshje të lidhura midis një apo më shumë autoriteteve kontraktuese dhe një apo më shumë operatorëve ekonomik që kanë për qëllim vendosjen e termeve dhe kushteve në bazë të të cilave bërja e urdhrave (në rast të kontratës kornizë me një operator ekonomik) ose kontratat ndihmëse (në rast të kontratës kornizë me disa operator ekonomik) do të jepen, autoriteti kontraktues nuk do t’i alokojë fondet për tërë kohëzgjatjen e kontratës publike kornizë, por ato do të alokohen nga fondet e ndara për vitin aktual fiskal gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë kur autoriteti kontraktues konsideron se është e nevojshme të bëhet një urdhër-blerje ose të jepet një kontratë ndihmëse. Kjo do të thotë se asnjë urdhër-blerje ose kontratë ndihmëse nuk do të jepet pa zotimin e mjeteve për mallrat, punët apo shërbimet që kërkohen, sipas kontratës publike kornizë.
Në rastin e kontratave publike kornizë, formulari standard DNPDF do të plotësohet dhe Urdhër Zotimi për pagesë (UZP) sipas nenit 3 të këtij formulari do të sigurohet për periudhën kohore për të cilën autoriteti kontraktues mendon të bëjë një urdhër-blerje ose të jap një kontratë ndihmëse.
Secila UZP dhe urdhër blerje apo kontratë ndihmëse që janë dhënë gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë do të jenë pjesë e lëndës së aktivitetit të prokurimit sipas nenit 10 të këtij ligji.

22.Pyetja nga OE është: A është Operatori Ekonomik ai i cili vendos se ne cilën formë dëshiron të dorëzojë sigurimin e tenderit apo të ekzekutimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, si dhe në dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:
                   
 
Në përputhje me nenin 63.5 të LPP , i cili thotë
 
5. Sigurimi i ekzekutimit mund të bëhet në: (i) para të gatshme apo formë të ngjashme, si p.sh, transfer bankar (ii) çek të vërtetuar, letër krediti, bono të performancës, ose siguri bankare; të lëshuara nga një bankë me reputacion që merr mbi vete ti bëjë pagesën autoritetit kontraktues, pa vërtetime të mëtutjeshme apo kushte, dhe pa zbritje, ndonjë shumë deri në shumën e specifikuar, në pranimin e kërkesës me shkrim të autoritetit kontraktues në rast se operatori ekonomik është në shkelje të obligimeve ndaj autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit kushtet shtesë që duhet përmbushur nga autorizuesi i sigurimeve të ekzekutimit.
 
dhe duke marre parasysh Udhëzuesin Operativ Per  Prokurimi Publik , Neni 27.5
 
dhe gjithashtu Udhëzimin Administrativ Nr. 2/2014, Autoriteti Kontraktues
 
duhet të pranojë cilëndo forme te garancionit te përcaktuar në dokumentet e lartpërmendura .
 
Si rregull i përgjithshëm , në përputhje me parimin e proporcionalitetit, efikasitetit dhe menaxhimin e përgjegjshëm të fondeve publike Autoritetet Kontraktuese duhet të respektojnë qëllimin e përgjithshëm të prokurimit publik gjate vlerësimit te ofertave dhe menaxhimin e kontratave publike .
 
Për shembull , në qoftë se sigurimi i dorëzuar i tenderit , apo sigurimi i ekzekutimit arrin qëllimin e sigurisë , domethënë sigurimi është i zbatueshëm nëse është e nevojshme, Autoriteti Kontraktues në të gjitha rastet duhet të pranojë atë nëse sa ai është në përputhje me LPP dhe Udhëzimin Operativ.
 
Edhe në qoftë se njoftimi i kontratës ose dokumentacioni i tenderit përmban ndonjë diskriminim faktik apo udhëzim që nuk janë në përputhje me LPP , Legjislacionin Sekondar apo Udhëzimin Administrativ, këto te fundit janë dokumentet qeverisëse .

21.Një kontratë publike e ndarë në pjesë (lote) e cila sipas vlerës së parashikuar është kontratë me vlerë të madhe, a duhet të nënshkruhet nga ZKA dhe Ministri?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në të dhë
nat e shkresës suaj, si dhe në dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Vlera e parashikuar e kontratës siç përcaktohet në nenin 16, 17 dhe 18 të këtij ligji përdoret për të vendosur çështje të ndryshme, duke përfshirë klasifikimin e kontratave si “kontratë me vlerë të madhe”, “kontratë me vlerë të mesme”, “kontratë me vlerë të vogël” dhe “kontratë me vlerë minimale”, pastaj për të përcaktuar procedurën që do të përdoret
. Për këtë qëllim llogaritja e vlerës së parashikuar për një kontratë publike, duhet të bëhet para inicimit të aktivitetit të prokurimit.
 
Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik parandalon ndarjen e kërkesave me qëllim të anashkalimit të pragjeve, shih paragrafin 4 të nenit 16 të këtij ligji, citojë:
 
Autoriteti kontraktues nuk do të zgjedh ose përdor metodën e vlerësimit me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar në Nenin 19 të këtij ligji; dhe asnjë autoritet kontraktues, nuk do të ndajë kërkesën për prokurim për një sasi të caktuar të produkteve me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar në nenin 19 të këtij ligji”.
 
Në këtë ligj nuk mund të gjinden rregulla të veqanta për ndarjen e kontratave në pjesë (lote) përveq në paragrafin 4 të nenit 17 lidhur me shërbimet, i cili përmend si në vijim, citoj:
 
“Kur shërbimet ndahen në disa pjesë më të vogla, dhe secila është lëndë e një kontrate të veçantë, vlera e gjithmbarshme e parashikuar e të gjitha sasive të tilla duhet të shfrytëzohet për klasifikimin e secilës kontratë sipas nenit 19 të këtij ligji”.
 
Kjo nuk e detyron autoritetin kontraktues qe të përdor një kontratë për secilin Lot , por thjesht qe të përcaktoj se në qoftë se përdoren më shumë kontrata, vlera duhet të llogaritet në tërësi .
 
Një rregull më të përgjithsuar për ndarjen në pjesë (lot) të kontratave për furnizime, punë dhe shërbime e parasheh neni 12.4 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik si në vijim, citoj:
 
“Në rast të kontratave të përbëra nga një sërë të punëve homogjene, mallrat ose shërbimet që shërbejnë për qëllim të ngjashëm dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i vogël i OE janë në gjendje ti ofrojnë të gjitha, kontrata mund të ndahet në lote (pjesë). Kjo metodë mund të përdorët në veçanti për qëllime të inkurajimit të pjesëmarrësve të bizneseve të vogla dhe të mesme, apo për të ulur koston e prokurimit për AK. Kjo gjithashtu mund të bëhet për të siguruar konkurrencë më të gjerë përmes mundësimit të OE më të specializuar që janë në gjendje të furnizojnë vetëm pjesë specifike të mallrave, shërbimeve dhe punëve. Sidoqoftë, ndarja në lote nuk nënkupton ndarjen e vlerës së kontratës ose shmangien nga pragjet e vlerave”.
 
Përdorimi i pjesëve (loteve) sigurisht që është i mundur për të gjitha efektet e përmendura në nenin 12.4 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, por në fund i shtohen vlerës së procedures së tenderimit, edhe në qoftëse kontratat mund të jenë më të ulta se pragu.  
 
Mundësinë e ndarjes në pjesë (lot) të kontratave e parasheh edhe paragrafi 2.2 i Dosjes së Tenderit për furnizim si në vijim, citoj:
 
“Nëse kontrata është e ndarë në pjesë (lote), secila pjesë mund të shpijë në dhënien e një kontrate të veçantë. Sasitë e dhëna për pjesët e ndryshme do të jenë të pandashme. Tenderuesi duhet të ofrojë tërësinë e sasisë ose të sasive të shënuara për secilën pjesë. Nëse tenderuesit i janë dhënë kontratat për më shumë se një pjesë, një kontratë e vetme mund të bëhet, duke i mbuluar të gjitha ato pjesë”.
 
Një kontratë të vetme që i mbulon pjesët që i janë dhënë një furnizuesi, e parasheh edhe neni 1 i Draft-Kontratës, që është pjesë e Dosjes së tenderit.

Pyetje serioze është mënyra e natyrshme e trajtimit të një numri të pjesëve (loteve) të shpërblyer tek i njëjti furnizues.
 
Pikënisja duhet të jetë se në qoftë se Pjesët (Lotet) i nënshtrohen kushteve të njëjta kontraktuale - ose më saktësisht kushteve gati të njëjta për shembull ndryshimet janë vetëm për sa i përket vendit te dorëzimit apo çështjeve të tjera më pak të rëndësishme - ato duhet të trajtohen si një kontratë edhe në lidhje me nënshkrimet.
 
Nëse ka ndryshime të mëdha në mes të kushteve kontraktuale, do të jetë në rregull që çdo pjesë (lot) të jetë në një kontratë të veçantë.
 
Ndarja e kontratës në një numër te kontratave, duket se i shërben anashkalimit te rregullave kontradiktore me nenin 16.4 të këtij ligji, si dhe anashkalimit të rregullave lidhur me nënshkrimin e kontratës me vlerë të madhe sipas paragrafit 2 të nenit 26 të këtij ligji, dhe jo një domosdoshmëri reale për të garantuar konkurrencën dhe efikasitetin.
 
Kjo përsëri do të thotë se duhet të vendoset nëse është " e natyrshme " të kemi një kontratë që mbulojnë disa pjesë (lote) dhe vlera e tërësishme e pjesëve konsiderohet të jetë kontratë me vlerë të madhe sipas paragrafit 2 të nenit 26 të këtij ligji kontrata duhet të nënshkruhet nga Zyrtari i Prokurimit (Udhëheqësi i Prokurimit), ZKA dhe Ministri. 

20. Një autoritet kontraktues pyet:

1. “A konsiderohet diskriminuese kërkesa për Sigurinë e tenderit dhe ekzekutimit, (i) në para të gatshme apo formë të ngjashme, si psh. Transferi bankar, (ii) çekut të vërtetuar, letër krediti dhe (iii) me garancinë bankare të pakushtëzuar të lëshuar nga një bankë me reputacion dhe nuk kërkohet që lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë duke përjashtuar bono të përformancës dhe garancinë nga kompanitë e sigurimit?

2. Në cilin nen të LPP apo Rregullores mund të konsiderojmë se parashihet që Garancionin e Sigurim tenderit apo ekzekutimit të lëshuara nga një kompani e sigurimeve?

3. A është ekuivalent Garancioni i Sigurimit të tenderit apo ekzekutimit të lëshuara nga një kompani e sigurimeve me reputacion me bono të përformancës të zbatueshme me kërkesë të lëshuar nga një kompani e sigurimeve?


Lidhur me pyetjen e parë:
Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në në dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP në bashkëpunim me Projektin “PLANET” që është në mbështetje të KRPP-së, iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

1. a. Sipas nenit 13, paragrafi 3 te Rregullores se Prokurimit Publik “kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të tenderit dhe ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast ...” qe do te thotë se nuk është diskriminuese nëse nuk kërkohet qe lëshuesi te këtë një biznes ne një vend te veçante.Pra në rast se kërkohet që lëshuesi të ketë një biznes në një vend të veçantë është kërkesë diskriminuese.

b. Sipas nenit 26, paragrafi 5 të Udhëzuesit Operativ të prokurimit Publik “Sigurimi i tenderit mund të dorëzohet në cilindo nga formatet në vijim:
· në para të gatshme ose të barasvlershëm, siç është transfero bankarë
· çek i certifikuar nga një bankë me reputacion
· letër krediti të pakushtëzuar të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë me reputacion
· bono të performancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuara nga një kompani me e sigurimeve me reputacion

Andaj përjashtimi i bonos se performances dhe garancionit te lëshuar nga kompanitë e sigurimeve është kërkese diskriminuese.

2. Neni 26, paragrafi 5 i Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik përcakton se “Sigurimi i tenderit mund të dorëzohet në cilindo nga formatet në vijim:
· në para të gatshme ose të barasvlershëm, siç është transfero bankarë
· çek i certifikuar nga një bankë me reputacion
· letër krediti të pakushtëzuar të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë me reputacion
· bono të performancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuara nga një kompani me e sigurimeve me reputacion.

Neni 26, paragrafi 5 i Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik përcakton se “Sigurimi i ekzekutimit mund të dorëzohet në cilindo nga formatet në vijim:
· në para të gatshme ose të barasvlershëm, siç është transfero bankarë
· çek i certifikuar nga një bankë me reputacion
· letër krediti të pakushtëzuar të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë me reputacion
· bono të performancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuara nga një kompani e sigurimeve me reputacion.

Është Operatori Ekonomik ai i cili vendos se ne cilën formë dëshiron të dorëzojë sigurimin e tenderit apo të ekzekutimit.
Për sa i përket sigurimit te tenderit kjo është e precizuar në Dosjen Standarde të Tenderit në Pjesën A “Informacione për tenderuesit”.
Neni 13.2 “Siguria e tenderit duhet të jetë në shumën dhe për një periudhë valide siç është e shënuar në FDT, dhe mund të dorëzohet në një nga format e shënuara si më poshtë:
a) Në para të gatshme apo në ekuivalentin e parave të gatshme apo transfere bankare në ç`rast siguria e tenderit duhet të depozitohet në Bankën siç është e shënuar në FDT;
b) çek i vërtetuar nga një bankë e klasit të parë;
c) letër krediti, të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë e klasit të parë;
d) bondi te sigurisë, i pagueshëm sipas kërkesës, të lëshuar nga një kompani e mirënjohur e sigurimit; apo
e) garanci të pakushtëzuar bankare, të lëshuar nga një bankë e klasit të parë.
Ndërsa për sa i përket sigurimit te ekzekutimit kjo është e përcaktuar ne Dosjen Standarde te Tenderit, Pjesa A ““Informacione për tenderuesit”.
Neni 14.4 “Siguria e ekzekutimit mund të postohet në njërën nga format e cekura për Sigurimin e tenderit”.
3. Sipas konsultimeve me BQK garancioni i sigurimit te tenderit apo i ekzekutimit i lëshuar nga një kompani e sigurimeve me reputacion është ekuivalent me një bono të përfomancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuar nga një kompani e sigurimeve.
 

19. Një Operator Ekonomik pyet: A ka të drejtë autoriteti kontraktues të specifikojë përmbajtjen e Autorizimit të Prodhuesit në Dosjen e Tenderit me tekstin si në vijim, (citat): “Ne garantojmë si prodhues/përfaqësues që ky autorizim i është lëshuar këtij OE _______________dhe nuk i është lëshuar asnjë operatori tjetër ekonomik”?   

 Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

 

Sipas paragrafit 1 të nenit 91 të këtij ligji autoritetet kontraktuese gjatë ushtrimit të aktivitetit të prokurimit obligohen t'i respektojnë, t'i përdorin apo t'i zbatojnë të gjitha rregullat e prokurimit publik - aktet dytësore të nxjerra nga KRPP.

 

Nëse, autoriteti kontraktues gjatë ushtrimit të aktivitetit të prokurimit në Dosjen e Tenderit i ka bashkangjit formën standarde të Autorizimit të Prodhuesit me tekstin e cituar si më lart, ka bërë shkelje të paragrafit 1 të nenit 91 të këtij ligji, sepse nuk e ka respektuar dhe zbatuar si duhet Dosjen Standarde të Tenderit për furnizim të aprovuar nga KRPP, duke i shtuar asaj  formën e Autorizimit të Prodhuesit me tekstin e lartcekur e që është në kundërshtim të plotë me kërkesat e këtij ligji.

 

Dosjet Standarde të Tenderit të aprovuara nga KRPP nuk përmbajnë dispozita apo dhe anekse mbi formën standarde dhe përmbajtjen e Autorizimit të Prodhuesit, sepse përcaktimi i formës dhe/ose përmbajtjes së Autorizimit të Prodhuesit është e Drejtë Ekskluzive e prodhuesit. 

 

Prandaj, autoriteti kontraktues nuk ka pas të drejtë ligjore t'i bashkangjitë dosjes së Tenderit një formë të këtij dokumenti dhe aq më pak përmbajtja e këtij dokumenti të përmbajë tekstin e cituar më lart.

 

Autoriteti kontraktues me këtë veprim ka bërë shkelje të nenit 69 të këtij ligji, sepse sipas kërkesave të këtij neni ka mund por nuk ka qenë i obliguar të kërkojë Autorizimin e Prodhuesit si dëshmi - dokument të lëshuar nga prodhuesi me qëllim të vërtetimit të autenticitetit të atij llojë furnizimi, por në asnjë mënyrë nuk ka pas të drejtë sipas këtij neni të përcaktojë edhe përmbajtjen e këtij dokumenti në Dosjen e Tenderit.

 

Me këtë veprim, autoriteti kontraktues përveq që ka bërë shkelje të rregullave të prokurimit të përcaktuara me dispozitat e lartcekura, ka bërë edhe shkleje të parimeve themelore për prokurimin Publik - Parimit të barazisë në trajtim/jo diskriminimit sipas nenit 7 të këtij ligji, spse me tekstin e lartcekur të këtij dokumenti, autoriteti kontraktues po e dëmton rëndë konkurrencën në mesin e operatorëve tjerë ekonomik duke i diskriminuar ata dhe/ose duke ua mohuar të drejtën dhe mundësinë për t'u autorizuar nga i njëjti prodhues.

 

Në këtë rast, KRPP e këshillon autoritetin kontraktues që ta largojë Formën Standarde të Autorizimit të Prodhuesit nga Dosja e Tenderit për aktivitetin e lartcekur të prokurimit, sepse përcaktimi i formës dhe i përmbajtjes së Autorizimit të Prodhuesit është e drejtë ekskluzive e prodhuesit. Prodhuesi mund të autorizojë më shumë se një operator ekonomik në një vend të caktuar si në teritorin e Republikës së Kosovës, prandaj këtë të drejtë nuk mund t'ia kufizojë asnjë autoritet kontraktues.

 

Ju, si palë e interesuar, keni të drejtë të parashtroni ankesë në çdo fazë të aktivitet të prokurimit pranë Organit të Shqyrtimit të Prokurimit (OSHP) sipas paragrafit 1 të nenit 109 të këtij ligji.


18.A mund Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit të shërbejë si anëtar i komisionit të vlerësimit?


Neni 16 i Rregullores për prokurimin Publik dhe neni 34 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, rregullojnë të njëjtën qështje jo në mënyrë të njëjtë.

Përderisa me nenin 26, paragrafin 2.3 të Rregullores së Prokurimit Publik nuk i lejohet vetëm Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit Publik të Shërbejë si anëtar i komisionit vlerësues, me nenin 34, paragrafin 34.4 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nuk i lejohet as anëtarëve tjerë të stafit të Departamentit të Prokurimit që të shërbejnë si anëtarë komisionit vlerësues.

Pasi që në hierarkinë e akteve nënligjore, Rregullorja për Prokurimin Publik është akti më lartë, atëherë, do të vlejë ajo siç është përcaktuar në nenin 16, paragrafin 2.3 të Rregullores për  Prokurimit Publik si në vijim, (citojmë):

” Zyrtari  Përgjegjës i prokurimit nuk mund të shërbejë si anëtar i komisionit vlerësues. Zyrtari Përgjegjës i prokurimit do të kryesojë komisionin e vlerësimit pa të drejtë vote. Ai/ajo do të organizoj, këshilloj dhe drejtojë punën e komisionit vlerësues dhe do të sigurojë respektimin e dispozitave të LPP-së”.

 Pasi që me nenin 16, paragrafin 2.3 të Rregullores për Prokurimin Publik, vetëm Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit Publik nuk mund të shërbejë si anëtarë i komisionit vlersues, atëherë anëtarët tjerë të stafit të Departamentit të Prokurimit mund të shërbejnë si anëtar të komisionit vlerësues.


 17. Si  të veprohet , me Grupin e operatorëve ekonomik, i cili në fazën e parë është kualifikuar dhe tani në fazën e dytë kërkon të tërhiqet një anëtar i grupit? (23.05.2011) 

Meqenënëse, në fazën e dytë të tenderimit, njëri anëtar i grupit është
tërheqë, ju nuk mund të ktheheni në fazën e pare të kualifikimit   dhe të bëni kualifikimin e  tenderit të këtij grupi dhe/ose të kërkoni dokumente shtesë për të vërtetuar se ai grup i plotëson kërkesat teknike dhe profesionale edhe pa atë anëtar. Prandaj, në këtë rast i tërë grupi duhet të refuzohet dhe tenderi i tyre të eliminohet nga pjesëmarrja e mëtutjeshme    aktivitetin e  prokurimit.

16.Një autoritet kontraktues, kërkon nga KRPP-ja interpretimin e nenit 9.3 të LPP-02/L-99. 
 15. Ç’është prokurimi publik?
Prokurimi Publik ka të bëjë me blerjen e mallrave, shërbime dhe punë nga qeveria dhe nga zyrtarët në ndërmarrjet publike, të cilët shfrytëzojnë fondet publike. Rregullat e prokurimit publik kanë për qëllim të sigurojnë që këto fonde të shfrytëzohen në mënyrë transparente dhe efikase dhe që shfrytëzuesit e buxhetit ti japin llogari publikut të gjerë. 
14. Pse i duhet Kosovës korniza e re për prokurim publik?
Korniza e re e prokurimit publik do të sjell dobi të mëdha ( ju lutemi kyquni në pjesën e dobive në faqen kryesore) vendit, duke i ndihmuar Kosovës ti arrij objektivat afatgjate të stabilitetit ekonomik dhe politik. Në afat të shkurtër, do të ketë probleme në prokurimin qeveritar të cilat do të adresohen më vonë. Për shembull, i prokurimit operacional nga Banka Botërore në Kosovë. ( të kompletohet).

13. Për çfarë janë të përgjegjegjës Zyrtarët e prokurimit Publik?
Qëllimi kryesor i prokurimit publik është ti ofrojë tatim paguesve të gjitha kërkesat për një infrastrukturë civile dhe efikase për mundësinë më të mirë të vlerës për para. Zyrtarët e Prokurimit Publik janë përgjegjës të sigurojnë që të gjitha marrëveshjet e tyre të jenë të hapura dhe të sinqerta, dhe që procedurat e prokurimit të përdoren në mënyrë të duhur gjatë gjithë kohës.

12. Çka mund të bëj nëse dua të ankohem?
Në rastin e parë, ankesat do të drejtohen tek organi relevant prokurues. Sidoqoftë, Organi Shqyrtues i Prokurimit do të themelohet kështu që nëse ju nuk jeni të lumtur me mënyrën se si ankesa e juaj është shqyrtuar, mund të kërkoni ndihmë nga ata. Në rast të dyshimit të mashtrimit dhe korrupsionit, ky organ do të ketë fuqinë ti dërgojë dokumentet tek autoriteti relevant, tek Auditori Gjeneral ose tek Prokurori Publik. Nëse deklaratat janë të vërteta, atëherë pasojat do të shpijnë tek dënime të rënda, dhe mund të jetë edhe arrestim.  
11. Si të veprohet me vonesat e ekzekutimit të punëve nga operatorët ekonomik?
Te Dosja e Tenderit, e aprovuar nga KRPP-ja, kontrata është lënë si “draft”, që nënkupton se sipas natyrës së aktivitetit të prokurimit, ajo nuk duhet të modifikohet përmbajtësisht, me rastin e inicimit të aktivitetit të prokurimit. Si pjesë e kushteve të përgjithshme të kontratës është parapa norma ditore e dëmeve në rast të mos implementimit të kontratës sipas kushteve të parapara, me rastin e nënshkrimit. Nëse operatori ekonomik dështon ta përmbush kontratën, autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar, do të ketë të drejtë, për secilën ditë të vonuar, t’i marrë dëmet e likuiduara prej 0,05% në ditë, por më së shumti deri në 10 % të vlerës totale të kontratës.
10. A konsiderohet shkelje e dispozitave dhe rregullave të prokurimit rasti kur një tenderues për një aktivitet të caktuar të prokurimit publik paraqet dy oferta, njërën individualisht e tjetrën si anëtar i grupit, dhe si të veprohet në një rast të tillë?
 Në të gjitha dokumentet standarde të ofertimit te deklarata e tenderuesit ceket : citat ” Ne e bëjmë këtë kërkesë me të drejtën tonë dhe si partner në konsorcium, të udhëhequr nga (emëri i udhëheqësit) për këtë tender, me Nr. të pjesëve (numëri i pjesëve). Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër”. Nga kjo rrjedh se operatori ekonomik  nuk mund të tenderoj për të njëjtin aktivitet të prokurimit me dy oferta. Nëse kjo ndodhë, komisioni vlerësues duhet që ta eliminoj nga vlerësimi për arsyet e cekura më lartë.
9. Nëse Zyrtari kryesor administrativ jep Urdhëresë me shkrim për një operator ekonomik që të mos i pranohen ofertat në asnjë tender të atij autoriteti kontraktues, si të veprohet?
 Nëse një operator ekonomik me kohë ka parashtruar një kërkesë për të marrë një dosje të tenderit, autoriteti kontraktues është i obliguar  që të ia dorëzoj operatorit përkatës ekonomik dosjen e tenderit. Autoriteti kontraktues duhet ta pranoj dosjen e tenderit të atij operatori ekonomik, mirëpo gjatë procesit të vlerësimit të  ofertave, komisioni i vlerësimit mund ta marrë (Urdhëresën e ZKA ) si arsye për refuzimin e tenderit të operatorit ekonomik  në fjalë, me kusht që atij ti epet mundësia për ankesë para organeve kompetente.
8. A mund të shërbej si menaxher i prokurimit personi i cili nuk posedon diplomë universitare, por ka certifikatën profesionale të prokurimit?
 Një person, që të mund të shërbej si menaxher i prokurimit duhet të posedoj diplomë universitare si dhe certifikatën profesionale të prokurimit, aktuale dhe e vlefshme, të dhënë nga organi kompetent. Neni 21, paragrafi 21.2 i LPP-së lejon mundësinë që: “Diploma universitare të mund të zëvendësohet me së paku tri vite përvojë përkatëse në fushën e prokurimit”. Emërimi i personit të tillë vjenë në shprehje vetëm nëse në mesin e konkurrentëve  nuk ka kandidat  të cilët kanë diplomë universitare dhe certifikatë profesionale të prokurimit, aktuale dhe e vlefshme të dhenë nga organi kompetent i caktuar me LPP. Nëse autoriteti kontraktues ndodhet ne një situatë të këtillë, atëherë mund ta caktojë si menaxher te prokurimit kandidatin i cili ka kualifikimin e mesem shkollor me së paku tri vite përvojë përkatëse në fushën e prokurimit, si dhe  certifikatën profesionale të prokurimit. 
7. A mund të ketë qasje operatori ekonomik  në dosjet e ofertueseve të tjerë, pas njoftimit për dhënie të kontratës?
 Autoriteti kontraktues me kërkesën e cilitdo person është i obliguar që t’iu mundësoj qasje të arsyeshme në të dhënat e përshkruara në nenin 9.1 dhe 9.2 të LPP-së, përveç informatave sekrete afariste, që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit. Për dokumentet në të cilat kërkohet qasje në një aktivitet të prokurimit, aktiviteti i tillë duhet të jetë i mbyllur për më shumë se dhjetë ditë pune. Sa ju përket informatave sekrete afariste, autoriteti kontraktues duhet të veproj konform nenit 9.9 të LPP-së, ngase me këtë dispozitë janë të përcaktuara në mënyrë të qartë kushtet dhe kriteret prej të cilave shihet se cilat institucione kanë të drejtë qasjeje në këto të dhëna.
6. Çfarë dokumentacioni i tenderit duhet të përdoret nga ana e autoritetit kontraktues për rastet kur ka të bëjë me procedurën e dhënies së kontratave me koncesion?
 Të gjitha rastet që kanë të bëjnë me koncesione, duhet të zbatohet Ligji për Procedurën e Dhënjes së Koncesioneve Nr. 02/L-44. Për pjesët që nuk janë mbuluar me Ligjin për Procedurat e Dhënies së Kontratave me Koncesion zbatohet Ligji për Prokurim Publik. Sa i përket dosjes së tenderit, deri në përpilimin, aprovimin dhe fuqizimin e dosjes së tenderit për punët me koncesion, për të gjitha rastet e koncesionit, duhet të përdoret dosja e tenderit për punë, e përgatitur dhe e shpallur nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.
 5. Nëse në procesin e prokurimit kontrata i epet një ofertuesi jashtë Kosovës, i cili nuk është i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Kosovë, si të veprohet ?
 LPP-ja në mënyrë obligative kërkon që edhe ofertuesit e jashtëm të trajtohen plotësisht në mënyrë të barabartë sikurse ofertuesit kosovar gjatë pjesëmarrjes në procese të prokurimit. Nëse kontrata i epet një operatori ekonomik jashtë Kosovës, atëherë autoriteti kontraktues para se të nënshkruaj kontratën duhet të kërkojë patjetër nga operatori ekonomik i jashtë Kosovës të regjistrohet  në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Kosovë, si kusht për ta nënshkruar kontratën.
4. Si do të veprohet nëse gjatë fazës së implementimit të kontratës, nënshkruesi i kontratës nga operatori ekonomik ndërron jetë?
 Nëse kontrata është nënshkruar me person juridik, ajo vazhdon të realizohet nga trashëguesi i personit juridik, por nëse kontraktuesi është person fizik, kontrata ndërpritet automatikisht. Por autoriteti kontraktues mund të pranojë propozimet e bëra nga trashëgimtarët e nënshkruesit të kontratës, nëse ata kanë shprehur dëshirën e tyre për ta vazhduar kontratën. Vendimi i autoritetit kontraktues për ndërprerjen apo vazhdimin e kontratës duhet tu epet trashëgimtarëve brenda 30 ditësh nga pranimi i kërkesës së tyre.

3. Brenda cilit afat kohor  autoriteti kontraktues duhet ta bëj pagesën e operatorit ekonomik për mallrat e pranuara ?
 Pagesat nga autoriteti kontraktues bëhen në llogarinë bankare të dhënë në formularin për identifikim financiar që e plotëson kontraktuesi. Afati i kryerjes se pagesës duhet të jetë jo më shumë se 30 ditë kalendarike nga data në të cilën fakturat e kompletuara jane pranuar nga autoriteti kontraktues. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e autoritetit kontraktues.

2. A lejohet që operatori ekonomik i cili e ka nenshkruar kontraten me autoritetin kontraktues ta bënë nën kontraktimin e kontratës?
 Operatorit ekonomik, i cili e ka nenshkruar kontraten me autoritetin kontraktues, i lejohet që ta bënë nënkontraktimin e kontratës. Ky nënkontraktim bëhet vetëm pas marrjes së aprovimit paraprak nga autoriteti kontraktues, dhe kurrsesi nuk duhet të tejkalojë 40 % të vlerës së kontratës.
 1. Si është e rregulluar çështje e pagesës se rrymës elektrike për operatoret ekonomik, te cilët marrin pjesë në aktivitete të prokurimit?

 Operatori ekonomik me rastin e dorëzimit  të ofertës nuk është i obliguar që ta dorëzon edhe dëshminë për pagesën e energjisë elektrike. Deshmia për pagesën e energjisë elektrike do të kërkohet vetëm nga operatori ekonomik i cili është propozuar për dhënie të kontratës. Para se ta nënshkruaj kontratën operatori ekonomik është i obliguar që të sjellë dëshminë për pagesën e energjisë elektrike, në të kundërtën kontrata nuk do t’i jepet.


Pyetje sqaruese tjera