Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

10.04.2015

DRAFT- Lista e çmimeve

Nga Banka Botërore është duke u financuar projekti për përgatitjen e një manuali me çmimet për njësi për punë, mallra dhe shërbime për Institucionet e Republikës së Kosovës.

Qëllimi i themelimit te manualit është që të themelohen dhe publikohen listat me çmimet për njësi për punë, mallra dhe shërbime


Ø në të cilat do të mund të mbështeteshin zyrtaret e prokurimit gjatë vlerësimit të tenderëve dhe implementimit të kontratave;


Ø në të cilat do të mund të mbështeteshin zyrtaret tjerë të Autoriteteve Kontraktuese gjatë kalkulimit të vlerave të parashikuara; dhe


Ø në të cilat do të mund të referohen edhe Operatoret Ekonomik gjatë përgatitjes së ofertave.

Kjo do të rezultojë në efikasitet të autoriteteve kontraktuese dhe do të kontribuojë në transparencën, përgjegjshmërinë dhe qeverisjen e mirë në Kosovë.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9, nenin 91 paragrafin 1 dhe nenin 10.9 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, publikon dy Draft listat e para me çmime për njësi.

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 10.04.2015 deri më datën 25.04.2015.

DRAFT- Lista e cmimeve per Artikuj Ushqimor (shkarko)

DRAFT- LISTA E ÇMIMEVE NJËSI PËR PUNË NDËRTIMORE 2014 ME ÇMIMIN MESATAR REFERENT (shkarko)

DRAFT- LISTA E TONERËVE E ÇMIMEVE NJËSI DHE ÇMIM REFERENT (shkarko)

DRAFT- Lista esenciale BARNAT (shkarko)

DRAFT- Lista esenciale Material shpenzues (shkarko)


08.08.2014

DRAFT- Lista e çmimeve

Nga Banka Botërore është duke u financuar projekti për përgatitjen e një manuali me çmimet për njësi për punë, mallra dhe shërbime për Institucionet e Republikës së Kosovës.

Qëllimi i themelimit te manualit është që të themelohen dhe publikohen listat me çmimet për njësi për punë, mallra dhe shërbime


Ø në të cilat do të mund të mbështeteshin zyrtaret e prokurimit gjatë vlerësimit të tenderëve dhe implementimit të kontratave;


Ø në të cilat do të mund të mbështeteshin zyrtaret tjerë të Autoriteteve Kontraktuese gjatë kalkulimit të vlerave të parashikuara; dhe


Ø në të cilat do të mund të referohen edhe Operatoret Ekonomik gjatë përgatitjes së ofertave.

Kjo do të rezultojë në efikasitet të autoriteteve kontraktuese dhe do të kontribuojë në transparencën, përgjegjshmërinë dhe qeverisjen e mirë në Kosovë.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9, nenin 91 paragrafin 1 dhe nenin 10.9 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, publikon dy Draft listat e para me çmime për njësi.

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 08.08.2014 deri më datën 24.08.2014.

DRAFT- Lista e cmimeve per material zyrtare (shkarko)

DRAFT- Lista e cmimeve per material higjienik (shkarko)