Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftime per Prokurimin Elektronik

16.01.2018 Njoftim per AK

Me qëllim të eleminimit të gabimeve të bëra nga Autoritetet Kontraktuese ne sistem te prokurimit elektronik me rastin e përdorimit të funksionit “KORRIGJIMI I PROCEDURËS” për cilëndo procedurë të prokurimit të publikuar, sidomos në rastin e përdorimit të këtij funksioni me qëllim edhe të zgjatjes/ndryshimit të datës për Mbyllje/ Afatit per dorezimin e ofertave- kerkeses per pjesemarrje, tavolina ndihmëse e Sistemit të Prokurimit Elektronik të KRPP-së nëpërmjet këtij njoftimi këshillon të gjithë zyrtarët e Autoriteteve Kontraktuese që: (Shkarko)


04.01.2018 Njoftim lidhur me zbatimin e plateformes se E-prokurimit nga 01.01.2018

Sipas vendimit te Qeverise se Kosoves nr. 12/79 te dates 15.03.2016 dhe ne funksion te platformes se prokurimit elektronik, nga data 01.09.2016 ka filluar aplikimi i platformes se e-prokurimit per te gjitha autoritetet kontraktuese ne nivelin qendror, ndersa nga 01.01.2017 edhe nga autoritetet ne nivelin local. Per me shume, shihni njoftimin (Shkarko)


05.04.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të zbatimit të drejtë të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 9 të këtij ligji ofron këtë:

INTERPRETIM (Shkarko)

____________________________________________________________________________

03.04.2017  Njoftim per Autoritete Kontraktuese
 

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të zbatimit të drejtë të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 9 të këtij ligji ofron këtë:

INTERPRETIM 
(Shkarko)
____________________________________________________________________

02.03.2017  Njoftim per Autoritete Kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Njoftim – Komunikimet gjate zbatimit te aktiviteteve te prokurimit
(Shkarko)

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.8 dhe 2.15, të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, njofton te gjitha autoritetet kontraktuese për mënyrën e komunikimit gjate zbatimit te aktiviteteve te prokurimit.

Duke pas parasysh paqartësitë dhe dilemat te dalin gjate zbatimit te aktiviteteve te prokurimit përmes platformës se e-prokurimit dhe ne baze te vendimit te KRPP-se date 01.12.2016, sipas te cilit OE mund te dorëzojnë ofertat ne menyrë elektronike apo fizike, KRPP i njofton te gjitha autoritetet kontraktuese dhe/ose operatoret ekonomik  se;

  • Te gjitha komunikimet ne mes te AK dhe OE mund te ekzekutohen /zhvillohen përmes platformës se e-prokurimit ( ne mënyrë automatike nga platforma), ne forme fizike ( me shkresë) apo përmes e-mailit). Sipas kësaj te gjitha komunikimet, kërkesa për sqarimin e tenderit, sqarimet dhe/ose njoftimet mbi rezultatet e aktivitetit, te gjitha shkresat forma tjera standard si dhe  Formulari Standard për Rishqyrtim te vendimit ne AK, Formulari Standard për parashtrimin e ankesës ne OSHP etj, do te behën se paku ne njërën nga format e cekura me lart.
  • Autoritetet kontraktuese duhet te sigurohen se së paku ne njërën nga format e cekura me lart ofertuesit janë njoftuar dhe/ose kane pranuar njoftimin ne fjale. Pra, konfirmimi nga ana e palëve (operatorit ekonomik dhe/ose autoritetit kontraktues) i pranimit te njoftimit është i domosdoshëm. Ne asnjë rrethanë nuk do te konsiderohet i vlefshëm për çështje ligjore njoftimi i cili nuk është konfirmuar me dëshmi se i është dorëzuar palës ne cilën do forme te komunikimit. (përmes platformës, me shkrese dhe/ose e-mail).

Ne rast se keni cilën do paqartësi nga sa u cek me larte ju lusim ti drejtoheni KRPP-se per sqarime shtese.


01.12.2016  Vendim

Ne mbeshtetje te vendimit te Qeverise se Kosoves nr. 12/79 date 15.03.2016 dhe ne funksion te funksionalizimit te platformes se prokurimit elektronik, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, nxjerr kete: Vendim (shkarko)


31.08.2016  Kërkesë lidhur me zbatimin e Platformes së e-prokurimit

Njoftim per autoritete kontraktuese (niveli qendror) dhe operator ekonomik (Shkarko)