Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftime per Prokurimin Elektronik

05.04.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të zbatimit të drejtë të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 9 të këtij ligji ofron këtë:

INTERPRETIM (Shkarko)

____________________________________________________________________________

03.04.2017  Njoftim per Autoritete Kontraktuese
 

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të zbatimit të drejtë të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 9 të këtij ligji ofron këtë:

INTERPRETIM 
(Shkarko)
____________________________________________________________________

02.03.2017  Njoftim per Autoritete Kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Njoftim – Komunikimet gjate zbatimit te aktiviteteve te prokurimit
(Shkarko)

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.8 dhe 2.15, të Ligjit mbi Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, njofton te gjitha autoritetet kontraktuese për mënyrën e komunikimit gjate zbatimit te aktiviteteve te prokurimit.

Duke pas parasysh paqartësitë dhe dilemat te dalin gjate zbatimit te aktiviteteve te prokurimit përmes platformës se e-prokurimit dhe ne baze te vendimit te KRPP-se date 01.12.2016, sipas te cilit OE mund te dorëzojnë ofertat ne menyrë elektronike apo fizike, KRPP i njofton te gjitha autoritetet kontraktuese dhe/ose operatoret ekonomik  se;

  • Te gjitha komunikimet ne mes te AK dhe OE mund te ekzekutohen /zhvillohen përmes platformës se e-prokurimit ( ne mënyrë automatike nga platforma), ne forme fizike ( me shkresë) apo përmes e-mailit). Sipas kësaj te gjitha komunikimet, kërkesa për sqarimin e tenderit, sqarimet dhe/ose njoftimet mbi rezultatet e aktivitetit, te gjitha shkresat forma tjera standard si dhe  Formulari Standard për Rishqyrtim te vendimit ne AK, Formulari Standard për parashtrimin e ankesës ne OSHP etj, do te behën se paku ne njërën nga format e cekura me lart.
  • Autoritetet kontraktuese duhet te sigurohen se së paku ne njërën nga format e cekura me lart ofertuesit janë njoftuar dhe/ose kane pranuar njoftimin ne fjale. Pra, konfirmimi nga ana e palëve (operatorit ekonomik dhe/ose autoritetit kontraktues) i pranimit te njoftimit është i domosdoshëm. Ne asnjë rrethanë nuk do te konsiderohet i vlefshëm për çështje ligjore njoftimi i cili nuk është konfirmuar me dëshmi se i është dorëzuar palës ne cilën do forme te komunikimit. (përmes platformës, me shkrese dhe/ose e-mail).

Ne rast se keni cilën do paqartësi nga sa u cek me larte ju lusim ti drejtoheni KRPP-se per sqarime shtese.


01.12.2016  Vendim

Ne mbeshtetje te vendimit te Qeverise se Kosoves nr. 12/79 date 15.03.2016 dhe ne funksion te funksionalizimit te platformes se prokurimit elektronik, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, nxjerr kete: Vendim (shkarko)


31.08.2016  Kërkesë lidhur me zbatimin e Platformes së e-prokurimit

Njoftim per autoritete kontraktuese (niveli qendror) dhe operator ekonomik (Shkarko)