Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

28.01.2015

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.6 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, adopton këtë:

Administrative instruction - Award

Administrative instruction - framework

AI_employment

Udhezuesi Operativ_Neni 60A _ preferenca vendore

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 03.02.2014 deri më datën 18.02.2014.
03.02.2014
 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, nxjerrë këtë:
 

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 03.02.2014 deri më datën 18.02.2014.
-----------------------------

19.12.2013
 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, nxjerrë këtë:
 
 
Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 19.12.2013 deri më datën 03.01.2014.
-----------------------------

08.11.2013

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, nxjerrë këtë:

DRAFT Udhezuesi Administrative

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 08.11.2013 deri më datën 25.11.2013.
------------------------------


01.07.2013

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 10.9, të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, nxjerrë këtë:

DRAFT Udhezues Administrativ

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 01.07.2013 deri më datën 16.07.2013.