Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Trajnimi Bazik në Prokurimin Publik

·   Me qellim që të siguromë një pasqyrë të përgjithshme të LPP-së, legjislacionin dytësor dhe udhëzimet administrative të nxjerra nga KRPP-ja për të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit janë përpiluar Listat me grupet e caktuara  prej 1- 4 dhe secili grupe i ka të përcaktuar ditët për pjesëmarrje në trajnim  për çdo modul  që do të mbahet ( planin kalendarik të trajnimit: Prill; Maj; Qershor; Korrik; ).
·   Listat janë përpiluar duke marrë parasyshë njoftimin për aplikim në trajnime i cili ka obliguar që të aplikojnë vetëm zyrtaret përgjegjës të prokurimit dhe zëvendësit e tyre në Institucione që i takojnë nivelit Qendror.
·   Përcillja e trajnimi për 15 ditë , duke respektuar grupin ( 1, 2,3,4, Lista e pjesëmarrësve - grupet e caktuara  ) për çdo pjesëmarrës është obligim ligjore sipas nenit  25 të LPP-së , në mënyrë që në përfundim të pajiseni me certifikatë profesionale të prokurimit, prandaj kërkojmë që të jeni sa më të rregullt  dhe aktivë në çdo trajnim – modul që do të mbahet.
·   Trajnimi  fillon  nga ora 9;00 -15;00 për një ditë ose nëse moduli ka dy ditë .
·   Trajnimi do të filloj të mbahet nga data 12.04.2016 në sallën Nr.201 në lokalet e Ministrisë së Infrastrukturës (në sallën  B - 201, në ndërtese e ish-Gërmis).
·   Materialet për çdo modul  të përgatitur nga KRPP-ja (( modulin e përgatitur  në power Point , në Word dhe agjendën sipas të cilës duhet të mbahet trajnimi ) do të publikohen në web faqe të KRPP , ditën që fillon moduli .
 
Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur .
 
Tel; 038/212-966
         200/10916