Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

19.04.2016 DRAFT - Legjislacioni Sekondar

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë:

B03 Njoftimi prapark për Operatorët e SHP
B06 Njoftimi për Konkursin e Projektimit
B09 Njoftimi për rezultatet e Konkursit të Projktimit
B12 Procesverbali I Hapjes së tenderëve
B13 Regjistri i Operatorëve ekonomik që e kanë pranuar Dosjen e tenderit
B14 Regjistri i Tenderëve të dorëzuar
B41 Letër Standarde e Kërkesës për informata mbi tenderët jo-normalisht të ulët
B42 Letër Standarde për tenderuesin e eliminuar
B43 Letër Standarde për kandidatët e pa kualifikuar
B44 Letër Standarde për kandidatët e kualifikuar
B45 Letër Standarde për tenderuesin e suksesshëm
B46 Letër Standarde për tenderuesin e  pa suksesshëm
B47 Letër standarde e Kërkesës për sqarimin e tenderit
B48 Letër standard e ftesës për negociata
B49 Letër standarde e Kërkesës për sqarimin e tenderit. Llogaritje e gabuar
B50 Njoftim për përdorimin e Procedures së Negociuar pa publikimin e Njoftimit për Kontratë
B51 Njoftim për refuzimin e tenderit abnoramlisht të ulët
B53 Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara
B55 Raporti i vlerësimit të tenderëve - Mini Tender-Faza e dytë-Procedura e Hapur
B56 Raporti i vlerësimit të tenderëve - Mini Tender-Faza e parë-Procedura e Hapur

 Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 19.04.2016 deri më datën 03.05.2016.