Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

27. 04.2016 DRAFT Legjislacioni Sekondar

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë:

DRAFT-Rregullat si në vijim:

B20 Dosja e Tenderit - furnizim- Procedura e kufizuar
B21 Dosja e Tenderit - shërbime- Procedura e Kufizuar
B22 Dosja e Tenderit - Punë - Procedura e kufizuar
B23 Dosja e Tenderit Procedura konkurruese me negociata
B24 Dosja e Tenderit - Konkurs I Projektimit - Procedura e Hapur
B25 Dosja ee Tenderit Konkurs Projektimi- Procedurë e Kufizuar
B26 Dosja e Tenderit - Shërbime konsulente Procedura e Kufizuar
B30 Dosja e Tenderit - Kontratë Kornizë - Furnizime - Procedurë e Kufizuar
B31 Dosja e Tenderit - Kontratë Kornizë - Shërbime - Procedurë e Kufizuar
B32 Dosja e Tenderit - Kontratë Kornizë - Punë Procedurë e Kufizuar
B33 Dokumenti Standard I parakualifikimit
B34 Dokumenti Standard I parakualifikimit për Operatorët e Shërbimeve Publike
B35 Njoftimi për system të parakualifikimit
B37 Raporti I vlerësimit të aplikacioneve - Lista e ngushtë - Procedurë e Kufizuar dhe konkurruese me negociata
B38 Raporti I Vlerësimit të tenderëve - Procedura kufizuese dhe konkurruese me negociata
B40 Dokumenti Standard I parakualifikimit - Konkurs projektimi
C01 Plani për menaxhimin e kontratave

 Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 28.04.2016 deri më datën 12.05.2016.