Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

16.05.2016 DRAFT Legjislacioni Sekondar

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë:

DRAFT-Rregullat si në vijim:

E Rregullat për shitjen e aseteve;
E01 Dosja e Tenderit për shitje;
E02 Ftesë për ofertim për shitje;
E03 Kërkesë për aprovimin e metodës së shitjes;
E04 Kërkesa për shitje;
E05 Njoftim për Ankand Publik për shitje;
E06 Njoftim për dhënie të kontratës për shitje;
E07 Shitja e asteve për zyrtarët publik - Ftesë për shitje;
G01 Udhëzimet e prokurimit për misonet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G02 Kërkesë për Kuotim për misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G03 Urdhërblerja për  misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G04 Regjistri i ofertave të dorëzuara për  misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G05 Procesverbali i Hapjes së kuotimeve për  misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G06 Raporti i Vlerësimit për  misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G07 Llogaria bankare për  misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G08 Pagesat bankare për  misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës;
G09 Pagesat në të gatshme për misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës; dhe
G10 Shpenzimet për misionet diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 16.05.2016 deri më datën 30.05.2016.