Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për Trajnim :  NIVELI  LOKAL / afati per aplikim  nga 18.07.2016- 15.08.2016

Në mbështetje të nenit 25 të Ligjit  Ligji Nr. 04/L-042  per prokurimin public  te republikes se Kosoves i  ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.  05/L- 068 dhe Ligjin Nr. 05/L- 092 , paragrafi 11 sipas të cilit  Citoj : “ Të gjithë zyrtarët të  prokurimit duhet të kryejnë programet e trajnimit dhe të certifikohen në përputhje me rregulloret, udhëzimet dhe vendimet përkatëse të KRPP-së . Të gjitha certifikatat ekzistuese të mbajtura nga zyrtarët të prokurimit janë valide deri më 31.12.2016 “.

Ne mbështetje te nenit 25 të LPP –së të amandamentuar,  KRPP-ja  është e obliguar  që në bashkëpunim me IKAP duke u mbeshture nga  programi i  USAID-it Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT) dhe Asociacioni te Komunave të Kosovës (AKK), te mbaj trajnime  për zyrtaret e prokurimit publik në Kosovë  te nivelit Lokal. Numri i zyrtareve  të prokurimit ne Kosove është shumë i madh , prandaj KRPP-ja i ka nda në dy periudha për vitin 2016. Gjashtëmujori i parë i vitit,  në të cilin ka përfshi listën e Autoriteteve kontraktuese  të nivelit Qendro I cili trajnim ka perfunduar. Ndersa  tani per gjashtmujorin e dyte , KRPP-ja  në bashkëpunim me IKAP do të organizoj trajnim për Programin Bazik – fillestar  për të gjitha Autoritetë Kontraktuese të nivelit Lokal .

Pra për gjashtemujorin e dyte te vitit 2016, per te mar pjes ne trajnime  obligoheni qe te plotësoni formularin standardë te  aplikimit deri 15.08.2016(Formulari Standartë i aplikimit për trajnim Bazik - Fillestar). Trajniminë  Bazik - Fillestar obligohen që ta përcjellin  të gjithë  Zyrtaret përgjegjës të prokurimit dhe zëvendësit e tyre  të nivelit Lokal

Shkarko Formularin per aplikim