Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për fillimin e Trajnimit për Prokurim  Publik -  Ndërmarrjet Publike 

Me qellim qe te siguromë një pasqyrë të përgjithshme tëLPP-së, legjislacionin dytësor dhe udhëzimet administrative të nxjerranga KRPP-ja për te gjithë  aplikuesit - pjesëmarrësit e trajnimit janë përpiluar Listat me grupet e caktuara  për grupin e tretë dhe te katër ( Listat me Grupet e caktuara ).
Listat janë përpiluar duke marre parasyshë njoftimin për aplikim në trajnime i cili ka obliguar qe te aplikojnë zyrtaret përgjegjës të prokurimit dhe zëvendësit e tyre në Institucione qe i takojnë Ndërmarrjeve Publike .

Përcillja e trajnimi për 15 dite , duke respektuar grupin ( 3, 4 ) për çdo pjesëmarrës është obligim ligjore sipas nenit 25 te LPP-se , ne mënyrë qe ne përfundim te pajiseni me certifikatë profesionale te prokurimit, prandaj kërkojmë qe te jeni sa me te rregullte dhe aktive ne çdo trajnim – modul qe do te mbahet.
Trajnimi do te filloj te mbahet nga data 13.09.2016 në sallën e Qendrës se Studentëve   .
Trajnimi  fillon  nga ora 9;00 -15;00 për një dite ose nëse moduli ka dy dite .
Materialet për çdo modul  të përgatitur nga KRPP-ja ( modulin e përgatitur  ne power Point  ne Word) janë  të publikuara në ueb faqe të KRPP(krpp.rks-gov.net – materialet e Trajnimit  ).
Për përcjelljen dhe vijimin e trajnimit për secilin grup duke marr parasyshë grupet është përpiluar plani kalendarik i trajnimit ( plani kalendarik i trajnimit/ Niveli Lokal/ Ndërmarrjet Publike).

Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur te kontaktoni KRPP-në .

  • Tel; 038/212-966
    200-10916