Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për trajnim për Nivelin Lokal / Nderr. Publike  –  Prokurimi Elektronik

Në mbështetje te vendimit te Qeveris së Kosovës  për fillimin e aplikimit te platformës  se prokurimit Elektronik  ne vitin 2017 , KRPP organizon trajnim  dy ditor  për  prokurimin Elektronik për te gjitha grupet e pjesëmarrësve te trajnimit te nivelit Lokal / Nderr. Publike .

  • Trajnimi do te filloj te mbahet nga data 06.12.2016 në sallën Nr.201 ne lokalet e Ministrisë se Infrastrukturës (në sallën  B - 201, në ndërtese e ish-Gërmis).
  • Trajnimi për prokurim Elektronik  për një grup  zgjate dy dite dhe fillon  nga ora 9;00 -15;00 .

Te gjithë pjesëmarrësit e trajnimit qe gjenden ne lista dhe dëshirojnë ta përcjellin trajnimin, obligohen qe te marrin me vete
Lap-topët  e tyre  dhe mund ta vijojnë trajnimin duke respektuar grupin  e caktuar ne listën, dhe planin kalendarik te Trajnimit  te përpiluar për grupe.

1.       Plani Kalendarik i Trajnimit (Plani Kalendarik i Trajnimit 2016) (Plani Kalendarik i Trajnimit 2017).
2.       Listat me grupe te caktuara te trajnimit ( Lisat me grupe te caktuara te trajnimit ) .