Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Rezultatet e ritestimit

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar
dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 - konkretisht
ne mbështetej te nenit 25.4  te këtij ligji dhe te rregullores për Rregullat dhe procedurat për zhvillimin e
testit për programin e trajnimit për prokurim publik.
Në mbështetje të kësaj Rregulloreje, komisioni për kontrollimin dhe vlerësimin e testeve për Ri- TESTIM i themeluar
nga KRPP- ja ka përpiluar raportin  e Kontrollimit dhe vlerësimit te testeve  per RI-TESTIM sipas te cilit del se
20 persona e kane arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 51%  te kalueshmërisë se testit . ( Shiq. Listën e
pjesëmarrësve
ne RI- TESTIM te cilët e kane kaluar testin).
Te gjithë personat - emri  i te cilëve gjendet ne liste do te pajisen me certifikatë themelore profesionale
 te prokurimit. 

 

Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur .

Tel; 038/212-966
         200/10916