Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

 

06.02.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Kërkojmë nga të gjitha AK që nuk i kanë dërguar raportin e kontratave vjetore të nënshkruara për vitin 2016, të kërkuara në bazë të përgjegjësive sipas Ligjit për Prokurimin Publik  ti dërgojnë më së largu deri të premten më dt.10.02.2017

Zyrtarët e prokurimit të AK të cilët nuk i dërgojnë raportet e lartëcekura deri në datën e caktuar mbajnë përgjegjësi sipas ligjit në fuqi

 

Adresa elektronike për dërgimin e raporteve është: shpalljekrpp@rks-gov.net    tel:038-213-710  

Formulari B53 Raporti vjetor mbi kontratat e nënshkruara publike