Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

24.03.2017 Njoftim për të gjitha Autoritetet Kontraktuese

Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik  ju njofton  se me qëllim që të bëjmë një planifikim  sa më të mirë për Organizimin e  Trajnimeve për vitin 2017,  të gjitha  Autoritete Kontraktuese të Kosovës ( Niveli Qendrore,Lokal, Ndër.Publike)  janë të obliguar që të dorëzojnë në KRPP listën e Zyrtarëve të prokurimit (personelit, stafit të prokurimit ) dhe të caktojnë se cilët prej tyre nuk kane certifikatë themelore profesionale të prokurimit me validitetë  2017-2019.

Listën e personave të prokurimit  Autoriteti  Kontraktuese  është i obliguara ta  dorëzoj  të nënshkruar dhe të vulosur nga Zyrtari Kryesore Administrative  i  Autoritetit  Kontraktues  në  Arhivën e KRPP-së  brenda afatit nga 27.03.2017 deri me 11.04.2017.
Gjithashtu  KRPP-ja , ju përkujton se të gjitha  Autoritetet Kontraktuese të Kosovës  në mbështetje të nenit 23,5 dhe 23.6  të LPP-së janë të obliguara që të dorëzojnë në KRPP, deklaratat nën-betim për secilin  anëtarë-punonjës të prokurimit.