Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Në bazë të nenit 90 dhe nenit 87, paragrafit 2.5 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 0/L-092, të nenit 4.1 të Rregullores së Punës së Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës, Bordi i Komisionit Rregullativ të Prokurimit mori këtë:

VENDIM (Shkarko)