Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Në mbështetje të paragrafit 1, të nenit 129 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke marrë si shkas kërkesën e AQP-së dhe në mbështetje të vendimit e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.,18/140 i datës 05.04.2017 Bordi i Komisionit Rregullativ të Prokurimit mori këtë:

VENDIM (Shkarko)