Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për trajnim : Programi  Themelor – Bazik  i certifikimit  për prokurim Publik
Niveli Qendror ,Niveli  Lokal / Ndërr. Publike

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ne Bashkëpunim me USAID  dhe IKAP –  fillon organizimin e trajnimit  për Programin themelor – Bazik për prokurim publik  me qellim  qe te certifikojë edhe pjesën tjetër te zyrtareve  qe kana aplikuar ne baze te njoftimit te publikuar ne web-faqe te KRPP-se .
Ne trajnime  për Programin Themelore – Bazik  janë përpiluar –listat me grupe te caktuara  për Nivelin Qendror, Nivelin Lokal dhe Ndërr. Publike  dhe plani kalendarik i mbajtjes se trajnimeve .

  • Trajnimi do te filloj te mbahet nga data 19.09.2017  në dy  salla  me grupe te caktuara dhe sipas planit kalendarik te përpiluar për secilën sallë:
  • Salla nr.202 ne ndertës te Ministrisë së Infrastrukturës  - Niveli Qendror - shih ne atach listat me grupe te përcaktuara ( Lista ...) dhe planin kalendarike te trajnimit ( Plani .....)
  • Salla  me nr.( 015) salla e kuqe ne ndertës te ish Rilindjes / Ministra e Administratës Publike – Niveli Lokal dhe Nderr. Publike-shih ne atach  listat me grupe te caktuara (Listat ...) dhe planin  Kalendarik te trajnimit ( Plani ......)
  • Trajnimi për programin  Themelor – Bazik  për prokurim  Publike do te filloj nga data 19.09.2017 për çdo dite nga ora 9:00- 15:00 dhe do te zgjas 15 dite trajnim për secilin pjesëmarrës.
  • Të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit qe gjenden ne lista janë te obliguar qe te përcjellin trajnimin dhe ne funde te i nënshtrohen  testit me qellim qe te pajisen me certifikatë themelore profesionale te prokurimit .