Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

02.11.2017 Njoftim per Autoritetet Kontraktuese

AQP dhe KRPP ju ka njoftuar me daten 20.03.2017 me numer protokollit te AQP-se 29/17 dhe me numer protokollit te KRPP-se 90-2017 te dates 21.03.2017 se bazuar ne kompetencat e percaktuara sipas LPP-se dhe Strategjia Kombetare per Prokurimin Publik 2017-2021 ju njofton si ne vijim:

Njoftim per Prokurimet Qendrore