Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

19.12.2017 Njoftim

Rregullore per proceduren e revokimit te certifikates profesionale per prokurim publik

Ne baze te nenit 87, paragrafit 2, nenparagrafit 2.4, nenit 25 paragrafit 8 te Ligjit Nr.04/L-042, i ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr.05/L-092, si dhe ne baze te nenit 13 te rregullores se punes se KRPP-se, nxjerre: Rregullore per proceduren e revokimit te certifikates profesionale per prokurim publik.

(RREGULLORE NR.2/2017)

Themelimi i strukturave kordinuese per prokurim publik

Ky dokument sherben per te ofruar infromatat per arsyeshmerine, fusheveprimin, detyrat, menyren e themelimit dhe funksionimit te strukturave koordinuese per prokurimin publik ne nivel nacional ne Kosove.

Themelimi i strukturave kordinuese per prokurim publik