Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

22.01.2018 Njoftim per të gjitha Autoritetet Kontraktuse.

 Në bazë të përgjegjësive sipas Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP kërkon nga të gjitha Autoritetet Kontraktuse të Kosovës që të dërgojnë RAPORTIN VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE për vlera të mëdha, të mesme, të vogëla dhe minimale për vitin fiskal 2017, më së largu deri me 31.01.2018 pranë KRPP-së.

Adresa elektronike për dërgimin e raporteve është: shpalljekrpp@rks-gov.net    tel:038-213-710   Formulari B53 Raporti vjetor mbi kontratat e nënshkruara publike (Shkarko te Legjislacioni Sekondar)