Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

16.02.2018

 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të funksionimit të mirë të Platformës elektronike të Prokurimit Publik, plotëson dhe ndryshon A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, me ç’rast nxjerrë:
 
 
Për informimin tuaj, Plotësim-ndryshimet janë identifikuar me ngjyrë të verdhë.
 
Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net. Afati për komente është 15 ditë nga data e publikimit...