Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

13.04.2018 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të funksionimit të mirë të Platformës elektronike të Prokurimit Publik, plotëson dhe ndryshon A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, me ç’rast, Bordi i KRPP-së  aprovon ndryshim-plotësimin:

A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik

Për informimin tuaj, Plotësim-ndryshimet janë identifikuar me ngjyrë të verdhë.

Plotësim - ndryshimet e A01 Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik, hyn në fuqi me dt. 16.04.2018 dhe zbatohet për të gjitha aktivitetet e prokurimit të iniciuara pas datës së hyrjes në fuqi të këtyre Rregullave.