Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
 

Përkufizimet sipas Ligjit  nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin  Publik në Kosovë, të shpallur  me Rregulloren Nr.2007/20

 

 Zyrtar Autorizuesështë personi i autorizuar nga Zyrtari Kryesor Admnistrativ i autoritetit kontraktues sipas Nenit 20.1 të këtij ligji, si përgjegjës për inicimin e një aktiviteti të prokurimit.

Agjenci Autonome Ekzekutivedo të thotë një autoritet publik që (i) nuk është vetë organizatë buxhetore por është pjesë e një organizate buxhetore, dhe (ii) shprehimisht këkohet nga një akt primar normativ që të veprojë në mënyrë autonome ose me autonomi substanciale nga organizata buxhetore pjesë e së cilës është.

Organ i themeluar në bazë të së drejtës publikenënkupton personin, ndërmarrjen ose organin që (i) është themeluar me qëllim të veçantë për plotësimin e nevojave të përgjithëshme që nuk kanë karakter prodhues ose komercial, dhe (ii) i plotëson këto kritere: (a) merr 50% ose më shumë nga financimi i tij prej fondeve publike dhe/ose një ose më shumë autoriteteve publike dhe/ose organeve të themeluara në bazë të të drejtës publike, (b) i nënshtrohet mbikëqyrjes menaxhuese nga një ose më shumë autoritete publike dhe/ose organe të themeluara në bazë të së drejtës publike, ose (c) ka një bord administrativ, mbikëqyres ose menaxhues, 50% ose më shumë e votave të të cilit mund të ushtrohen nga anëtarët e emëruar nga një ose më shumë autoritete publike dhe/ose organeve të themeluara në bazë të së drejtës publike.

Kandidatnënkupton një operator ekonomik që ka kërkuar të ftohet ose është ftuar të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit që është duke u ushtruar me procedurë të kufizuar ose të negociuar ose procedurë të kuotimit të çmimeve.

Zyrtari Kryesor Administrativ” ose “ZKAnë rastin e organizatave buxhetore, do të thotë (i) Sekretarin Permanent, (ii) nëse organizata nuk ka sekretar permanent, atëherë Kryeshefin Ekzekutiv, ose (iii) nëse organizata nuk ka as Sekretar Permanent dhe as Kryeshef Ekzekutiv, atëherë personin e autorizuar për administrimin e përditshëm të organizatës dhe personelit. Në rastin e agjencive autonome ekzekutive, ZKA është drejtori ose udhëheqësi i asaj agjencie dhe jo ZKA i organizatën buxhetore pjesë e së cilës është agjencia. Në rastin e ndërmarrjeve publike, ky term nënkupton Kryeshefin Ekzekutiv, drejtorin menaxhues ose personin e autorizuar për administrimin e përditshëm të veprimtarisë dhe personelit.

ZKF” ose “Zyrtari Kryesor Financiar” ka kuptimin e përcaktuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Mallrado të thotë të gjitha produktet, përfshirë energjinë elektrike, të cilat janë të zëvendësueshme dhe çmimet e të cilave janë të kuotuara në një treg ekzistues të mallrave ose në një platformë ose sistem të ngjashëm tregtar.

Specifikim i përbashkët tekniknënkupton specifikimin teknik të përpiluar në përputhje me procedurën e pranuar nga shtetet anëtare të UE-së, me qëllim të zbatimit të njëjtë të saj nga të gjitha shtetet anëtare dhe të publikuar në Gazetën Zyrtare të Komunitetit Evropian.

Artikuj të përdorimit të përbashkëtnënkupton prodhimet ose shërbimet e kërkuara nga një ose më shumë autoritete kontraktuese, për të cilat mund të arrihet përdorimi më efikas dhe me kosto ekonomike i fondeve publike me anë të zhvillimit të prokurimit qendror, të përbashkët ose të konsoliduar.

Parashtrues i ankesës” nënkupton palën e interesuar që parashtron ankesë në pajtim me dispozitat e nenit 106 të këtij ligji.

Informacionet sekrete afaristenënkupton informacionet e përcaktuara si të tilla në Nenin 10.2 të këtij ligji.

Autoriteti kontraktuesnënkupton autoritetin publik, operatorin e shërbimeve publike, ndërmarrjen publike dhe/ose personin, komisionin ose ndërmarrjen që ushtron aktivitete të prokurimit në emër të/ose për llogari të autoritetit publik ose operatorit të shërbimeve publike ose një ndërmarrje publike.

Data e publikimitdo të thotë (i) në lidhje me njoftimet paraprake ose njoftimet e kontratës, datën në të cilën njoftimi i tillë për herë të parë publikohet sipas Nenit 40.3,

       dhe (ii) në lidhje me njoftimet për dhënjen e kontratës, datën në të cilën ky i fudnit u është dërguar operatorëve ekonomik sipas Nenit 40.4.

Konkurs projektiminënkupton një procedurë prokurimi që ka për qëllim t’i mundësoj autoritetit kontraktues të fitoj një plan ose një projekt të zgjedhur nga një juri, pasi që është vënë në konkurim me ose pa shpërblim, veçanërisht në sferat e planifikimit hapsinor, planifikimit urbanistik, arkitekturës, ingjinieringut përpunimit të të dhënave, dhe projektet e veprave të artit.

Ndikimi mbizotëruesnënkupton, (por nuk është i kufizuar) një situatë kur autoriteti kontraktues ose një ndërmarrje, drejtpërdrejt ose tërthorazi, mban shumicën e kapitalit të një ndërmarrje, kontrollon shumicën e votave nga aksionet e emetuara të ndërmarrjes, ose mund të emëroj më shumë se gjysmën e anëtarëve të organit administrativ, menaxhues ose mbikëqyrës të ndërmarrjes së tillë.

                                                                                   Lart

 

Operator ekonomikështë term i përgjithshëm që përfshinë furnizuesin, ofruesin e shërbimeve dhe/ose kontraktuesin e punëve.

Mjetet elektronikenënkupton përdorimin e pajisjeve elektronike për përpunimin (duke përfshirë kompresimin shifror) dhe ruajtjen e të dhënave të transmetuara, të bartura ose të pranuara me telegraf, me radio, me mjete pamore, ose me mjete tjera elektromagnetike.

Specifikim evropiannënkupton spcifikacionin e përbashkët teknik, miratimin teknik evropian ose standardin kombëtar/vendor që zbaton një standard evropian.

Standard evropiannënkupton standardin e miratuar nga (i) Komiteti Evropian për Standardizime (European Committee for Standardization, CEN) ose nga Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik (European Committee for Electrotechnical Standardization CENELEC) si “Standard Evropian” ( European Standard, EN) ose

Dokumenti Harmonizimi” ( Harmonization Document, HD), në përputhje me rregullat e përbashkëta të këtyre organizatave, ose (ii) nga Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) në pajtim me rregullat e tyre si Standarde Evropiane të Telekomunikacionit ( European Telecommunications Standard, ETS).

Miratimi Teknik Evropiannënkupton vlerësimin e favorshëm teknik të dhënë nga organi miratues i një shteti anëtar i UE-së mbi përshtatshmërinë e përdorimit të prodhimit për qëllime të veçanta, mbështetur në përmbushjen e kërkesave themelore për punët ndërtimore, me anë të karakteristikave qenësore të prodhimit dhe kushtet e përcaktuara të kërkesës dhe përdorimit, siç parashihet në Direktivën e Këshillit 89/106/BEE të 21 dhjetorit 1988 mbi harmonizimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të shteteve anëtare lidhur me prodhimet ndërtimore.

Rregullat Financiaredo të thotë Rregullat Financiare të nxjerra nga Thesari.

Qeverianënkupton qeverinë e themeluar sipas nenit 1.5 (c) dhe 9.3 dhe më tutje të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/9 “Mbi Kornizën Kushtetuese të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë” dhe çdo Qeveri të ligjshme pasardhëse ose autoritet qendror ekzekutiv.

Kontratë e pronës së paluajtshmeështë një kontratë me shpërblim në të holla e lidhur ndërmjet një autoriteti kontraktues dhe një personi, ndërmarrje, ose autoriteti kontraktues që lidhet kryesisht ose ekskluzivisht me fitimin e pronës së paluajtëshme, një interesi ose të drejtë mbi ose në pronën e paluajtëshme nga autoriteti kontraktues.

Palë e interesuar ” nënkupton personin ose ndërmarrjen që ka ose kishte interes material

      nga aktivitetet ose procedurat e prokurimit të zbatuara nga autoriteti kontraktues në raport me një kontratë të veçantë publike ose konkurs projektimi.

IKAPështë Instituti i Kosovës për Administratë Publike.

Kontratë me vlerë të madhenënkupton kontratën publike që trajtohet në nenin 18.1 të

      këtij ligji.

Konkurs projektimi me vlerë të madhenënkupton konkursin për projektim që trajtohet

      në nenin 19.1 të këtij ligji.

Kontratë me vlerë të vogëlnënkupton kontratën publike që trajtohet në nenin 18.3 të

     këtij ligji.

Konkurs projektimi me vlerë të vogëlnënkupton konkursin e projektimit që trajtohet në

    nenin 19.3 të këtij ligji.

Kontratë me vlerë mesatarenënkupton kontratën publike që trajtohet në nenin 18.2 të

    këtij ligji.

Konkurs projektimi me vlerë mesatarenënkupton konkursin e projektimit që trajtohet

   në nenin 19.2 të këtij ligji.

Kontratë me vlerë minimaledo të thotë një kontratë publike që trajtohet në Nenin 18.4.

Procedurat e negociuaranënkupton procedurat e prokurimit që i lejojnë autoritetit

   kontraktues të ftojë dhe të këshillohet me operatorët ekonomik të zgjedhur nga ai për t’i

   negociuar kushtet e kontratës me njërin ose më shumë prej tyre.

Procedurë e hapurnënkupton procedurat e prokurimit që i lejojnë çdo operatori të

   interesuar ekonomik të paraqet tender.

Persondo të thotë person fizik.

Rregullat e KBFPdo të thotë Rregullat e Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike që nxirren nga Thesari.

APPdo të thotë Agjencioni i Prokurimit Publik i themeluar sipas Pjesës VI të këtij

    ligji.

KRPPnënkupton Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik të themeluar sipas

    Pjesës V të këtij ligji.

OSHPnënkupton Organin Shqyrtues të Prokurimit të themeluar sipas Pjesës VII të

    këtij ligji.

                                                                                                              Lart

 

Ky ligjnënkupton këtë ligj dhe aktet normative nën-ligjore dhe instrumentet e nxjerra

    në bazë të autorizimit të këtij ligji, duke përfshirë edhe rregullat e prokurimit publik dhe

    kodin etik që janë lëshuar sipas autorizimit të këtij ligji.

Aktivitet i prokurimitdo të thotë çdo aktivitet që ndërlidhet me fillimin ose

    ekzekutimin e një procedure ose një aktiviteti tjetër që shpie ose që ka për qëllim të shpie

    drejt dhënjes së një kontrate publike.

Autoritet publikka secilin nga kuptimet vijuese: (i) autoritetin ekzekutiv qendror,

    rajonal, komunal ose lokal, organin publik, ministrinë, departamentin, agjencinë, ose

    autoritetin tjetër që ekzekuton, konform me çdo akt normativ ose nën-normativ, pushtetin

    ekzekutiv, legjislativ, rregullativ, administrativ-publik ose gjyqësor; (ii) organin e

    themeluar në bazë të së drejtës publike; dhe (iii) një asociim të një ose më shumë

    autoriteteve dhe/ose organeve të tilla.

Kontratë publikeështë term i përgjithshëm që përfshin ndonjërën dhe të gjitha llojet e

    veçanta të kontratave vijuese të lidhura nga një autoritet kontraktues: (i) një kontratë

    shërbimi, (ii) një kontratë e furnizimi, (iii) një kontratë pune, duke përfshirë kontratën

    koncesionere të punës, (iv) kontratën publike kornizë, dhe/ose (v) kontratën e pronës së

    paluajtshme.

Kontratë publike kornizëdo të thotë një marrëveshje për një periudhë të kufizuar

    kohore ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një operatori ekonomik, qëllimi i të cilës

    është të themelojë kornizën për kontratat që duhet të jepen gjatë kësaj periudhe, sidomos

    në lidhje me objektin e kontratave dhe, ku kjo është e përshtatshme, me shumat, me

    gjerësinë dhe sasinë e paraparë, si dhe me çmimin.

Fond publiknënkupton (i) para ose mjete financiare që administrohen ose kontrollohen

    nga autoriteti publik, duke përfshirë të hollat që mbahen nga autoriteti publik në dobi të

    një personi, organit, organizate ose ndërmarrje përveç autoritetit publik; (ii) para ose

    mjete financiare që administrohen ose kontrollohen nga ndonjë person, organ, organizatë

    ose ndërmarrje që kryen këtë administrim ose që ekzekuton këtë kontroll për ose në emër

    të autoritetit publik dhe (iii) të gjitha paratë ose mjetet financiare të dhëna ose të

    përvetësuara, drejpërdrejt ose tërthorazi autoritetit kontraktues ose ndërmarrjes nën

    Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës ose nën Fondin e Konsoliduar të Kosovës.

Regjistri i Prokurimit Publiknënkupton regjistrin e themeluar nga KRPP-ja sipas Nenit 82 të këtij ligji.

Rregullat e prokurimit publikdo të thotë udhëzimet, rregullat, dokumentet, kodi etik dhe formularët standard që nxirren dhe shpallen nga KRPP sipas këtij ligji

Aktivitet i shërbimeve publikedo të thotë një aktivitet që përfshin (i) ofrimin ose

    mbajtjen e rrjetit fiks fizik me qëllim të ofrimit të shërbimeve për publikun në lidhje me,

   mes tjerash., prodhimin, transportin, ose përpunimin ose shpërndarjen e ujit, rrymës, gazit

    ose ngrohjes, (ii) furnizimin me ujë, rrymë, gaz ose ngrohje për rrjetin e tillë, (iii)

    shfrytëzimin e zonave gjeografike me qëllim të hulumtimit ose nxjerrjes së naftës, gazit,

   thëngjillit ose karburanteve tjera të ngurta (v) ofrimin e aeroportit ose pajisjeve të tjera

   terminale (iv) ofrimin ose mbajtjen e një rrjete publike të telekomunikacionit ose ofrmin e një ose më shumë shërbimeve të telekomunikacionit ose postare, (vi) mbledhjen dhe

    menaxhimin e mbeturinave, ose (vii) mbajtjen e një rrjete që i ofron publikut shërbime të

   transportimit duke përfshirë përdorimin e hekurudhës, autobusëve, tramvajëve,

   trolejbusëve, sistemeve kabllovike ose automatike; një rrjetë e tillë ekziston kur

   shërbimet e tilla transportuese ofrohen në përputhje me kushtet operative të përcaktuara

   nga një autoritet kompetent publik, siç janë kushtet mbi territorin i cili do mbulohet nga

   shërbimi, kapaciteti i cili do të vihet në dispozicon ose frekuentimi i shërbimit.

Operator i shërbimeve publikenënkupton: (i) autoritetin publik ose ndërmarrjen

    publike të angazhuar në një aktivitet të shërbimeve publike, dhe (ii) një person,

   ndërmarrje, organ ose organizatë që nuk është as autoritet publik e as ndërmarrje publike

   dhe që është e angazhuar, në bazë të të drejtave të veçanta ose ekskluzive që i janë dhënë

    nga një autoritet kompetent publik, në një aktivitet të shërbimeve publike.

Ndërmarrje publikedo të thotë çdo ndërmarrje mbi të cilën një ose më shumë

    autoritete publike mund të ekzekutojnë drejtëpërdrejtë ose tërthorazi, ndikim mbizotërues

    në bazë të pronësisë në ndërmarrjen e tillë, pjesmarrjes financiare në ndërmarrjen e tillë

   dhe/ose dispozitave që rregullojnë ndërmarrjen e tillë.

Ndërmarrje e ndërlidhurnënkupton çdo ndërmarrje (i) mbi të cilën koncesioneri i

  punëve mund të ushtrojë, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, ndikim mbizotërues,

  (ii) që mund të ekzekutoj ndikim mbizotërues mbi koncesionerin përkatës të punës, ose

 (iii) që, bashkë me koncesionerët përkatës të punës, i nënshtrohet ndikimit mbizotërues të

  ndërmarrjes tjetër në bazë të pronësisë, pjesëmarrjes financiare, ose dispozitave që e

  rregullojnë atë.

Procedurat e kufizuarajanë procedurat e prokurimit të përcaktuara në Nenin 31 të këtij ligji.

Paneli shqyrtuesdo të thotë panelin e shqyrtimit që themelohet nga Kryetari i OSHP

   në pajtim me Pjesën VIII të këtij ligji.

Kontratë për koncesion shërbimi” nënkupton kontratën e llojit të njëjtë sikur që është

   kontrata e shërbimit përveç se kompenzimi për shërbimet e ofruara realizohet nga e drejta

  për të shfrytëzuar shërbimet, ose në këtë të drejtë bashkë me pagesën.

Kontratë shërbiminënkupton kontratën me shpërblim me para, të lidhur ndërmjet

  autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë ofruesve të shërbimeve që ka të bëj vetëm

  ose kryesisht me ofrimin e shërbimeve.

Ofrues i shërbimevenënkupton çdo person, ndërmarrje ose organ publik, ose grup i

  personave, ndërmarrjeve dhe/ose organeve të tilla që kryejnë dhe/ose ofrojnë të kryejnë

shërbime.

Të drejta të veçanta ose ekskluzivenënkupton të drejtat që dalin prej lejes ose

   autorizimit të dhënë nga organi kompetent publik sipas dispozitave ligjore, rregullative

   ose administrative që (i) ka efekt kufizues ndaj një ose më shumë entiteteve në të drejtën

   ose aftsinë për t’u angazhuar në aktivitete të caktuara, dhe (ii) qenësisht ndikon në të

   drejtën ose aftësinë e personave të tjerë, ndërmarrjeve, organeve ose organizatave për të

   kryer një aktivitet të tillë në të njejtin territor dhe nën kushte esencialisht të njejta.

Furnizuesdo të thotë çdo person, ndërmarrje ose organ publik, ose grup i personave të

  tillë, ndërmarrjeve, dhe/ose organeve që furnizojnë ose ofrojnë të furnizojnë produkte.

Kontratë furnizminënkupton kontratën me shpërblim në para të lidhur ndërmjet

autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë furnizuesve që ka të bëj vetëm ose kryesisht

me blerjen, qiradhënien, qiradhënien ose blerjen me këste, me ose pa mundësi blerje, të

një ose më shumë produkteve; “produktet” interpretohen gjerësisht si një ose më shumë

sende të prekshme të lëvizshme, duke përfshirë , por pa u kufizuar në, mallrat, artikujt,

prodhimet e përpunuara, lëndët e para, dhe pajisjet.

                                                                                                              Lart

Standarddo të thotë spacifikacion teknik i miratuar nga një organ i pranuar i

standardizimit, për përdorim të përsëritur ose të vazhdueshëm, përputhja me të cilin

përgjithësisht nuk është detyrimore.

Specifikim teknikdo të thotë kushtet teknike që përcaktojnë karakteristikat e grupit të

punëve, materialit, produktit, furnizimit ose shërbimit, dhe që i mundëson llojit të punës,

materialit, produktit, furnizimit ose shërbimit që të përshkruhet objektivisht në mënyrë që

të plotësoj nevojat e paracaktuara nga autoriteti kontraktues. Specifikim teknik mund të

përfshijë kualitetin, treguesin e zbatueshmërisë, aspektin e sigurisë, si dhe kërkesat e

zbatueshme të materialit, produktit, furnizimit ose shërbimit sa i përket sigurisë së

kualitetit, terminologjisë, simboleve, metodave të testit dhe testimit, ambalazhimit,

shënimit dhe etiketimit. Në rastin e kontratave të punës, ato poashtu mund të përfshijnë

rregullat për dizajnim dhe shpenzime, testin, inspektimin dhe kushtet e pranimit për punët

ose teknikat ose metodat e ndërtimit dhe të gjitha kushtet tjera teknike të cilat autoriteti

kontraktues është në gjendje t’i përshkruaj sipas rregulloreve të veçanta ose të

përgjithëshme, lidhur me punët e kryera dhe materialet ose pjesët që ato i përfshiejnë.

Tenderdo të thotë një dokument që i dorëzohet autoritetit kontraktues nga një operator

ekonomik, duke parashtruar kushtet e ofertës së operatorit ekonomik si përgjegje ndaj një

njoftimi specifik të kontratës, njoftimit për tenderim ose ndonjë kërkesë tjetër që është

nxjerrë ose përgatitur nga autoriteti kontraktues në fjalë. Termi “tender” përfshin, por nuk

kufizohet vetëm në një propozim ose kuotim të çmimeve.

Tenderuesnënkupton operatorin ekonomik që ka dorëzuar tenderin.

Dosje tenderika kuptimin e përcaktuar në nenin 27.

Ndërmarrjenënkupton secilin subjekt afarist (duke përfshirë edhe subjektet personale

afariste), ortakëri, ndërmarrje të përbashkët, person juridik, shoqatë, projekt, filialë, zyrë,

ose organizatë ose themelatë tjetër.

Shkeljedo të thotë dështimin për tu pajtuar me një ose më shumë dispozita të këtij ligji.

Punënënkupton rezultatin e ndërtimit ose punët ndërtimore ose aktivitetet që, marrë në tërësi, janë të mjaftueshme të plotësojnë një funksion ekonomik ose teknik.

Koncesioner i punëvenënkupton (i) personin, ndërmarrjen ose autoritetin kontraktues

që ka marrë kontratë pune koncesioni nga autoriteti kontraktues, dhe/ose (ii) secili person, ndërmarrje ose autoritet kontraktues që kryen aktivitete prokurimi në emër të ose për llogari të personit të tillë,- ndërmarrjes ose autoritetit kontraktues.

Kontratë pune me koncesionnënkupton kontratën e punës, përmbushja e së cilës

kompensohet tërësisht ose pjesërisht, me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të objektit të

kësaj kontrate

Kontratë punenënkupton kontratën me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve që janë drejpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një pjesë të tyre.

Kontraktues punenënkupton secilin person, ndërmarrje ose autoritet kontraktues, ose

grup të personave të këtillë, ndërmarrjeve, që ofrojnë të ekzekutojnë, projektojnë ose

përmbarojnë, ose realizojnë, me çfarëdo mjeti, punën ose ndërtimin ose aktivitetet

ndërtimore, do të thotë aktivitetet që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin,

restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore,

strukturave tjera, ose secilës pjesë të tyre.

Me shkrimdo të thotë çdo shprehje që përbëhët nga fjalët dhe/ose shifrat që mund të

lexohen, riprodhohen dhe më pastaj të komunikohen. Kjo mund të përfshijë

informacionin e transmetuar dhe të ruajtur me mjete elekronike.

    Personi ose ndërmarrja që ka për qëllim t’i caktoj/jap kontratë personit tjetër ose

ndërmarrjes, nëse 50% ose më shumë e vlerës së çmuar të kontratës së tillë është qoftë

drejtëpërdrejt e subvencionuar nga autoriteti kontraktues ose përndryshe e financuar me

fonde publike, do të konsiderohet se është “autoritet kontraktues” në kuptim të këtij ligji

lidhur me çdo aktivitet prokurimi me lejimin/dhënien e kontratës së tillë. Personi ose

ndërmarrja e tillë me këtë rast, do të zhvilloj aktivitetet e prokurimit rreptësisht në

përputhje me kërkesat a zbatueshme procedurale dhe thelbësore të këtij ligji.

   Më shumë përkufizime të termave të përdorura në këtë ligj, si dhe definimet e

termave të tjerë, mund të përcaktohen ose të rregullohen me rregullat e prokurimit publik;

me kusht që, sidoqoftë, këto definime më të detajuara dhe definimet e termave tjerë nuk

do të pengojnë zbatimin e asnjë dispozite të këtij ligji.

                                                                                                              Lart