Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:


15.07.2015

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, nxjerrë Manualet me çmimet referente për njësi.

Manualet e publikuara me çmimet referente për njësi janë manuale ne te cilat:

  • Mund të mbështeten zyrtaret e prokurimit gjatë vlerësimit të tenderëve;

  • Mund të mbështeten zyrtaret tjerë të Autoriteteve Kontraktuese gjatë kalkulimit të vlerave të parashikuara; dhe

  • Mund të mbështeten Operatoret Ekonomik gjatë përgatitjes së ofertave.


Manualet e publikuara nuk janë manuale OBLIGATIVE, qe do te thotë se Autoritetet Kontraktuese nuk janë te obliguar qe ti referohen këtyre çmimeve, por shërbejnë si një mjet ndihmës për Autoritetet Kontraktuese.

1. LISTA E CMIMEVE NJESI MESATAR REFERENT PËR MATERIAL HIGJENIK Shkarko
2. LISTA E CMIMEVE NJESI MESATAR REFERENT PER MATERIAL ZYRTAR Shkarko
3. LISTA E ÇMIMEVE NJËSI MESATAR REFERENT PËR ARTIKUJ USHQIMORË Shkarko
4. LISTA E ÇMIMEVE NJËSI MESATAR REFERENT PËR PUNË NDËRTIMORE DHE MATERIALE NDËRTIMORE Shkarko
5. LISTA E ÇMIMEVE NJËSI MESATAR REFERENT PËR BARNA-LISTA ESENCIALE Shkarko
6. LISTA E ÇMIMEVE NJËSI MESATAR REFERENT PËR MATERIAL SHPENZUES SHËNDETSORË-LISTA ESENCIALE Shkarko
7. LISTA E ÇMIMEVE NJËSI MESATAR REFERENT PËR TONERË Shkarko
8. LISTA ME ÇMIME NJËSI REFERENT PËR MIRMBAJTJEN E AUTOMJETEVE -LISTA 1 Shkarko
8. LISTA ME ÇMIME NJËSI REFERENT PËR MIRMBAJTJEN E AUTOMJETEVE -LISTA 2 Shkarko
8. LISTA ME ÇMIME NJËSI REFERENT PËR MIRMBAJTJEN E AUTOMJETEVE -LISTA 3 Shkarko
9. LISTA ME ÇMIME NJËSI PËR VAJRA MOTORIKE-LUBRIFIKANTËT Shkarko
10. LISTA E ÇMIMEVE NJËSI REFERENTE PËR KARBURANTE Shkarko