Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Materjalet Trajnuese

Moduli i dhjetë:

Agjenda per modulin e dhjetë

Materjali per modulin e dhjetë:
Shqyrtimi i ankesave
Raport përmbledhës i modulit- Shqyrtimi i ankesave

Moduli i nëntë:

Agjenda per modulin e nëntë

Materjali per modulin e nëntë:
Kontratat kornizë
Raport përmbledhës i modulit- Kontratat kornizë

Moduli i tetë:

Agjenda per modulin e tetë

Materjali per modulin e tetë:
Menaxhimi i Kontrates
Raport përmbledhës i modulit- Menaxhimi i Kontrates

Moduli i shtatë:

Agjenda per modulin e shtatë

Materjali per modulin e shtatë:
Dosja e tenderit
Raport përmbledhës i modulit- Dosja e tenderit

Moduli i gjashtë:

Agjenda per modulin e gjashtë

Materjali per modulin e gjashtë:

Moduli i pestë:

Agjenda per modulin e pestë

Materjali per modulin e pestë:
Procedura e negociuar
Raport përmbledhës i modulit- Procedura e negociuar

Moduli i katërt:

Agjenda per modulin e katërt

Materjali per modulin e katert:
Integriteti ne Prokurim Publik
Raport permbledhes i modulit- Integriteti ne Prokurim Publik

Moduli i tretë:

Agjenda per modulin e tretë

Materjali per modulin e trete:
Prokurimi i sherbimeve
Raport përmbledhës i modulit- Prokurimi i sherbimeve

Moduli i dytë:

Agjenda per modulin e dytë

Materjali per modulin e dyte:
Procedura e Kufizuar
Raport përmbledhës i modulit- Procedura e Kufizuar

Moduli i parë:

Agjenda per modulin e parë

Materjali per modulin e pare:
Ligji i Prokurimit Publik, Nr.04/L-042 me Plotësim dhe Ndryshimi te LPP Nr. 04/L-237. LPP Nr. 05/L-068 LPP Nr. 05/L-092

Plani Kalendarik i trajnimeve fillestare-bazik per vitin 2016