Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit
03.02.2016

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 Prokurimin Publik, nxjerrë Formularët Standard:

DRAFT Njoftimi për Kontratë;

DRAFT Njoftimi për dhënie të kontratës;

DRAFT Njoftimi për nënshkrimin e kontratës;

DRAFT Dosja e tenderit – Procedura për Kuotimin e Çmimeve;
dhe

DRAFT Dosja e Tenderit – Procedura për kuotim me vlerë minimale.

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 03.02.2016 deri më datën 19.02.2016.