Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


12.02.2016 DRAFT Formularët Standard

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 Prokurimin Publik, nxjerrë Formularët Standard:

DRAFT Formulari Standard: B15 Dosja e Tenderit për Furnizim – Procedura e Hapur

DRAFT Formulari standard: B16 Dosja e Tenderit për shërbime – Procedura e hapur

DRAFT Formulari Standard: B17 Dosja e Tenderit për Punë – Procedura e hapur

DRAFT Formulari Standard: B10 Noftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit

DRAFT Formulari Standard: B11 Njoftimi për anulimin e dhënies së kontratës

Draft Formulari Standard: B54 Njoftimi për korigjimet në njoftime

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 12.02.2016 deri më datën 29.02.2016.