Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


19.02.2016 Njoftim për Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik

UDHEZUES PER PERDROMIN E PLATFORMES SE PROKURIMIT ELEKTRONIK - FAZA E PILOTIMIT

Përdorimi i sistemit elektronik garanton një proces transparent dhe  siguron kushtet për një konkurrim të hapur dhe të paanshëm ndërmjet operatorëve ekonomik pjesëmarrës. Për këtë qellim KRPP ne bashkëpunim me disa autoritete kontraktues do te fillon zbatimin e Pilot projektit te përdorimit te sistemit (platformës)  elektronike ne prokurim publik...(shkarko)

NJOFTIM PER TE GJITHE OPERATORET EKONOMIK - FAZA E PILOTIMIT

Përdorimi i sistemit elektronik garanton një proces transparent dhe  siguron kushtet për një konkurrim të hapur dhe të paanshëm ndërmjet operatorëve ekonomik pjesëmarrës. Për këtë qellim KRPP ne bashkëpunim me disa autoritete kontraktues ka filluar zbatimin e Pilot projektit te përdorimit te sistemit (platformës)  elektronike ne prokurim publik..(shkarko)