Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


19.02.2016 Njoftim për Trajnim :

Në mbështetje të nenit 25 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 Prokurimin Publik,  nenit 11 sipas të cilit  Citoj : “ Të gjithë zyrtarët të prokurimit duhet të kryejnë programet e trajnimit dhe të certifikohen në përputhje me rregulloret, udhëzimet dhe vendimet përkatëse të KRPP-së . Të gjitha certifikatat ekzistuese të mbajtura nga zyrtarët të prokurimit janë valide deri më 31.12.2016".

KRPP në bashkëpunim me IKAP do te organizoj trajnim për Programin Bazik – fillestar  për te gjitha Autoritete Kontraktuese te nivelit Qendrore, prandaj Obligoheni që të plotësoni  formularin standardë të regjistrimit  për pjesëmarrje në trajnim (Formulari Standarte per Aplikim) .

Trajnimin  Bazik - Fillestar obligohen që t'a përcjellin  të gjithë Zyrtarët përgjegjës të prokurimit dhe zëvendësitë e tyre  të nivelit Qëndror ( Lista e Autoriteteve Kontraktuese ) :