Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


10.03.2016 DRAFT- Strategjinë për Prokurimin Publik dhe DRAFT- Planin për zbatimin e Strategjisë nacionale për prokurimin publik

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.8 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 nxjerrë:

DRAFT- Strategjinë për Prokurimin Publik

DRAFT- Planin për zbatimin e Strategjisë nacionale për prokurimin publik

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 10.03.2016 deri më datën 25.03.2016