Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


21.03.2016 DRAFT-Kriteret dhe procedurat për zhvillimin e testit ne programet e trajnimit ne prokurim publik

Në mbështetje të nenit 25 te ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës dhe nenit 7 te ligjit 04/L-221 për Institutin e Kosovës për Administratë Publike, nxjerr: 

Rregullat dhe procedurat për zhvillimin e testit ne programet e trajnimit ne prokurim publik (Shkarko)

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 21.03.2016 deri më datën 04.04.2016