Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


30.03.2016 Njoftim per Autoritetet Kontraktuese

Informim lidhur me zhvillimin e procedurave të prokurimit konforme nenit 21/A,paragrafi 2 i LPP.05/L-092. (shkarko)