Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Rregullore per proceduren e revokimit te certifikates profesionale per prokurim publik

Ne baze te nenit 87, paragrafit 2, nenparagrafit 2.4, nenit 25 paragrafit 8 te Ligjit Nr.04/L-042, i ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr.05/L-092, si dhe ne baze te nenit 13 te rregullores se punes se KRPP-se, nxjerre: Rregullore per proceduren e revokimit te certifikates profesionale per prokurim publik.

RREGULLORE NR.2/2017


Rregulloret e Punës dhe Udhëzimet Operacionale të KRPP-së