Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

10.08.2018 DRAFT RUOPP
A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik
Me tepër...

05.07.2018 Njoftim - Vendim per AK dhe OE
Ky vendim hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit dhe do te mbetet i vlefshëm deri ne një vendim tjetër. Në mbështetje të paragrafit 1, të nenit 129 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, dhe ne mbështetje te vendimit e Qeverise se Republikës se Kosovës Nr., 18/140 i datës 05.04.2017 Bordi i KRPP-se merre këtë;VENDIM
Me tepër...

20.04.2018 Njoftim per AK
Udhezuesi per Prokruime Qendrore
Me tepër...

20.04.2018 Njoftim Sqarues
Perdorimi i formularit B58 “Njoftimi mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues”
Me tepër...

13.04.2018 Njoftim
A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik
Me tepër...
12345678910...