Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

16 02 2018 Draft - Rregullat dhe Udhëzuesi
Draft - Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.
Me tepër...

06.02.2018 Ri-testim
NJOFTIM PER RI- TEST – DATA 13.02.2018 ORA 09:30
Me tepër...

02 02 2018 Njoftim per trajnim OE
KRPP ju njofton se në bashkëpunim me IKAP-in dhe në mbështetje të projektit të USAID-it Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM), do të filloj mbajtjen e trajnimi dy ditor për për prokurimin Elektronik për të gjithë Operatorët Ekonomik
Me tepër...

02 02 2018 Lista e Testit Janar 2018
Lista e pjesmarresve qe kane kaluar testin janar 2018
Me tepër...

22.01.2018 Njoftim per AK
RAPORTIN VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE
Me tepër...
12345678910...