Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

22.11.2019 Njoftim
Njoftim per vendosje te kritereve
Me tepër...

25.10.2019 Njoftim
Tryeza me temë “Sfidat në procesin e prokurimit publik”??
Me tepër...

08.10.2019 Njoftim
Koncept Dokumenti per Fushen e Prokurimit Publik dhe Dokument konsultimi per koncept dokumntin krpp
Me tepër...

24.05.2019 KOMUNIKATE PËR MEDIA
KRPP-ja sot lansoi video tutorialet e e-Prokurimit
Me tepër...

11.04.2019 NJOFTIM
Konform nenit 87 dhe 88 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe bazuar në nenet 24.11 dhe 43 të ndryshim/plotësimit të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik
Me tepër...
12345678910...