Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

24.05.2019 KOMUNIKATE PËR MEDIA
KRPP-ja sot lansoi video tutorialet e e-Prokurimit
Me tepër...

11.04.2019 NJOFTIM
Konform nenit 87 dhe 88 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe bazuar në nenet 24.11 dhe 43 të ndryshim/plotësimit të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik
Me tepër...

08.04.2019 NJOFTIM per AK dhe OE
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik
Me tepër...

14.01.2019 Njoftim per AK
Bazuar në kompetencat dhe përgjegjësit e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë. Bazuar në këtë,KRPP kërkon nga të gjithë Zyrtarët përgjegjës të prokurimit të Autoriteteve Kontraktuse të Kosovës që të dërgojnë raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për vlera të mëdha, të mesme, të vogla dhe minimale për vitin fiskal 2018, më së largu deri me 31.01.2019 në KRPP
Me tepër...

26.12.2018 NJOFTIM
Në bazë të nenit 87, paragrafit 2, nen-paragrafit 2.4, të Ligjit Nr.04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr.05/L-092, si dhe në mbështetje të vendimit të Qeverisë së Republikës Kosovës, Nr.12/79 të datës, 15.03.2016, KRPP, i’u njofton si në vijim:
Me tepër...
12345678910...