Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-119-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Jun-2015
Data e skadimit: 18-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi i sistemit te matjeve te kualitetit të ndotjes se ajrit
Njoftim per Kontrat sistemi i matjeve te kualitetit te ndotjes se ajrit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stuaranje Sistema merenja kvaliteta vazduha
Obavestenje_o_ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: