Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-086-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 23-Jun-2015
Data e skadimit: 06-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës në lagjen e Dulevitëve-Suteske
B 54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara-Ndërtimi i rrugës në lagjen e Dulevitëve-Suteske.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta u naselju Duleviteve
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: