Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-119-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 07-Jul-2015
Data e skadimit: 17-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Sistemi i matjeve te kualitetit të ndotjes se ajrit.
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stuaranje Sistema merenja kvaliteta vazduha
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: