Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-042-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 27-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Mirëmbajtja e pusevedhepaisjeve (LOTO I)-Ritender”
Njoftim per dhenje te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Održavanjebunara , oprema ( LOTO I)"
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: