Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-110-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 23-Jul-2015
Data e skadimit: 30-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje laserike me GPS për matjen e sipërfaqeve të Pronës
NJOFTIM Dhnaje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka laserske opreme sa GPS za merenje površine Properti
OBAVEA TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: